Search result for

get close to

(23 entries)
(2.7759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get close to-, *get close to*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get close toYou see, when you've just a relationship you want to get close to each other don't you?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't get close to it, can you?แก่เข้ามาใก้ลไอ้นี่ใช้มั้ย Dead Space: Downfall (2008)
Finn, get close to me!มาอยู่ใกล้ๆฉัน.. Babylon A.D. (2008)
Well, if he's in your building you can get close to him.ดี ถ้าเขาทำงานในสำนักงานคุณ งั้นคุณก็เข้าถึงตัวเขาได้ Safe and Sound (2008)
I'll be right here. But get close to him, okay?เข้าใกล้ให้มากที่สุด Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Chuck and I will enter as our cover couple, get close to Wang... see if the skin-covered robot flashes on anything...ชัคกับฉัน จะเข้าไป แล้วหาทางใกล้ชิดแวง ถ้าเจ้าหุ่นยนต์ที่มีผิวคนหุ้มนี่ แวบอะไร.. Chuck Versus the Best Friend (2009)
The reaper always uses Some sort of ruse To get close to and spend Time with his victims.มัจจุราชมักใช้อุบายเข้าใกล้และใช้เวลากับเหยื่อ Omnivore (2009)
No! You married me because you needed a cover story so you could get close to the man who killed your family.ไม่ คุณแต่งงานกับฉันเพราะคุณต้องการปิดปังเรื่อง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Bree struggled to understand her husband's problem, while down the street, edie finally figured out her husband's plan... you married me so you could get close to the man who killed your family.บรีพยายามทำความเข้าใจปัญหาของสามี ในขณะที่บนถนน ในที่สุดอีดี้ก็คิดออกถึงแผนการของสามีเธอ คุณแต่งงานกับฉัน Rose's Turn (2009)
I spent the past year undercover trying to get close to him, but only the inner circle is ever allowed contact with the man.ผมใช้เวลาที่ผ่านมา ปิดบังตัวเองเพื่อเข้าถึงเขา แต่ทางเดียวที่จะเข้าวงในได้ ต้องได้รับอนุญาตก่อน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
To try and get close to her again.เพื่อจะได้ใกล้ชิดเธออีกครั้ง The Wrath of Con (2009)
- Would you say that you're afraid to let Rita get close to you?คุณกลัวที่จะให้ริต้าเข้าใกล้คุณใช่มั้ย ? If I Had a Hammer (2009)
I did a little bit of lying to get close to you.ก็ผมจะไปหาวิธีรู้มาได้ไงว่าคุณน่ะ ฉลาด เจ๋ง และ... Pilot (2009)
We need someone who's not a Jedi to get close to him for us, someone he won't suspect.เราต้องการใครบางคนที่ไม่ใช่เจได ให้เข้าใกล้เขาแทนเรา ใครสักคนที่เขาจะไม่สงสัย Senate Spy (2009)
He'll get close to her, possibly dangerously close.เขาจะอยู่ใกล้เธอมาก อาจจะอันตรายที่อยู่ใกล้ MacGruber (2010)
You broke the heart of somebody who doesn't let people get close to her. I didn't mean to hurt anybody.- นายทำร้ายจิตใจ คนที่ปกป้องเธอ Bad Reputation (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชน    [V] complete, See also: get close to, near, Syn. บรรจบ, ครบรอบ, Example: ลูกของเธออายุจะชนขวบแล้ว
ครบรอบ    [V] complete, See also: get close to, near, reach, be complete, Example: วันที่ 2 มีนาคม 2545 จะครบรอบ 30 ปีของยานไพโอเนียร์ที่ส่งออกไปจากโลก, Thai definition: เวียนมาบรรจบครบถึงกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
時期に差し掛ける;時期に差しかける[じきにさしかける, jikinisashikakeru] (v1) to get close to the time [Add to Longdo]
垂んとす[なりなんとす;なんなんとす, narinantosu ; nannantosu] (exp) (arch) (See 垂んとする) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]
垂んとする[なんなんとする, nannantosuru] (vs-s,vi) (uk) (See 垂んとす) to close in on (30 years of age, etc.); to approach; to get close to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ, ] get close to; be near to [Add to Longdo]
亲近[qīn jìn, ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ, / ] get close to sb; get intimate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top