ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambir

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambir-, *gambir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambir(แกม'เบีย) n. ชาดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambir; catechuสีเสียดเทศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The man you confronted last night is Achmed Gambir, a top foot soldier in a private army in North Africa.ผู้ชายที่คุณเผชิญหน้าด้วย เมื่อคืนนี้คือ อัคเหม็ด กัมเบียร์ ทหาราบอันดับต้นๆ ของกองกำลังส่วนตัวในแอฟริกาเหนือ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We have to take Gambir down tonight.คืนนี้เราต้องจับกัมเบียร์ให้ได้ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Chuck, lives are on the line right now, and if Tyler doesn't help us, then he will never be free of those people, and if you don't help us, then Achmed Gambir gets away.ชัค, ชีวิตเราอยู่บนเส้นด้ายแล้ว และถ้าไทเลอร์ไม่ช่วยเรา เขาก็จะไม่มีวันเป็นอิสระ จากพวกนั้น Chuck Versus the Third Dimension (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンビール[, ganbi-ru] (n) gambir (species of climbing plant, Uncaria gambir) (dut [Add to Longdo]
阿仙薬[あせんやく, asenyaku] (n) gambir; gambier; catechu; cutch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambier \Gam"bier\, n. [Malayan.]
   (a) The inspissated juice of a plant ({Uncaria Gambir})
     growing in Malacca. It is a powerful astringent, and,
     under the name of {Terra Japonica}, is used for chewing
     with the Areca nut, and is exported for tanning and
     dyeing.
   (b) Catechu. [Written also {gambeer} and {gambir}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top