Search result for

ffnet

(75 entries)
(0.1921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ffnet-, *ffnet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ffnet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ffnet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Armed?BewaffnetThe Killing Box (2006)
Hi.(TÜR ÖFFNET SICH) Beauty and the Feast (2011)
Too bad there aren't any sport stores open.Zu dumm, dass um diese Zeit kein Sportartikelgeschäft geöffnet hat. Time After Time (1979)
No, and only the King can order the drawbridge lowered.- Nein. Und die Zugbrücke wird nur für den König geöffnetUnidentified Flying Oddball (1979)
I bared my heart to... to your brother here and it turns out that he's full of wiggly things and smoke.Ich öffnete mein Herz deinem Bruder, und er hat nur Ringeltiere und Rauch in sich. Unidentified Flying Oddball (1979)
Lower the drawbridge!Öffnet die Zugbrücke! Unidentified Flying Oddball (1979)
Lower the bridge!Öffnet die Zugbrücke! Unidentified Flying Oddball (1979)
(MORDRED) Lower the drawbridge!Öffnet die Zugbrücke! Unidentified Flying Oddball (1979)
Cyrus don't want anybody packed or anybody flexing any muscle.Cyrus will keine Bewaffneten oder Leute, die ihre Muskeln spielen lassen. The Warriors (1979)
The chicks are packed!Die Bräute sind bewaffnetThe Warriors (1979)
- Everybody packed?- Sind alle bewaffnetThe Warriors (1979)
It's as if you said to him:Es ist, als öffnetest du die Tür und sagtest: Nightmares (1979)
There's no one around to open the window.Niemand da, der einem das Fenster öffnetTerror Express (1980)
It would be very easy for you to chase us, catch us and ram us.Ein unbewaffnetes Boot kann man nachholen und versenken. Pirates of the 20th Century (1980)
You must all be unarmed.Ihr müßt unbewaffnet sein. Pirates of the 20th Century (1980)
He is wafted, working wonders, on balmy breezes, light and lovely.Auf linden Lüften, leicht und lieblich, Wunder webend er sich wiegt Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Aug' Die Walküre (1980)
There's a vehicle back there with armed men.Da hinten kommen bewaffnete Männer. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
At least that's why I opened this baseball camp.Deswegen habe ich dieses Baseball Camp auch eröffnetSpaceball (1980)
Two men, Caucasian, reported driving vehicle, are armed and considered extremely dangerous:Die zwei Männer, die den Wagen fahren, sind bewaffnet und äußerst gefährlich. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Suspects are armed and considered dangerous:Verdächtige sind bewaffnet und gefährlich. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Suspects are armed and considered dangerous:Verdächtige sind bewaffnet und gefährlich. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
They're armed and dangerous.Sie sind bewaffnet und gefährlich. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Three of them, fully armed.Drei, voll bewaffnetThe Return of Starbuck (1980)
Don't anybody move! Give him what he wants! He's got a gun!Er ist bewaffnet, Vorsicht! The Super Scouts: Part 1 (1980)
Everybody remain calm! Don't anybody move!Geben sie ihm, was er haben will, er ist bewaffnetThe Super Scouts: Part 2 (1980)
The occupants are armed bank-robbers and are holding children as hostages:Die Insassen sind bewaffnete Bankräuber und halten Kinder als Geiseln fest. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Meaning you're not armed.Sie meinen sie sind nicht bewaffnetThe Super Scouts: Part 2 (1980)
[DOOR OPENS](TÜR WIRD GEÖFFNETThe Idol (1980)
Ever since you opened my eyes to your true needs.Seit du mir die Augen für deine wahren Bedürfnisse geöffnet hast. The Outrage: Part 1 (1980)
Well, as you can see, we are not open for business.Nun, wie Sie sehen können, ist der Laden nicht geöffnetThe Premonition (1980)
[DOOR OPENS AND BELLS RING](TÜR WIRD GEÖFFNET UND GLOCKE ERTÖNT) The Prodigals (1980)
[DOOR OPENS AND BELLS RING](TÜR WIRD GEÖFFNET UND GLOCKE ERTÖNT) The Prodigals (1980)
[DOOR OPENS](TÜR WIRD GEÖFFNETThe Valediction (1980)
Only letters marked "personal"shall remain unopened, unless the Ministerorders otherwise.haben ungeöffnet zu bleiben, es sei denn, der Minister gibt andere Weisungen. The Right to Know (1980)
Secondly, do not forget that the museum opens at 10 30.- Und das Museum öffnet um 10:30 Uhr. Le guignolo (1980)
royal printing office, registered post, taxes solitary confinement, dungeons and catacombs, umbrellas, casino, shooting gallery, war museum, zoo, portraits of ancestors, the king's studio, the king's hostel, the gallows, the royal barber,Trompeten, Bürsten, Trommeln, die Gendarmerie, die Waschräume, bewaffnete Truppen, die Druckerei, Siegelbriefe, Steuern, der offene Vollzug, das Burgverlies, Troddeln und Totschläger, Sonnen- und Regenschirme, das Kasino, The King and the Mockingbird (1980)
This court is now in session.Die Verhandlung ist eröffnetTom Horn (1980)
You just step onto the platform... and your weight will activate a water valve... that finally springs the trap.Sie treten nur auf die Plattform und Ihr Gewicht betätigt ein Wasserventil, das die Falltür schließlich öffnetTom Horn (1980)
The complaint department is open now, sonny.Die Beschwerdenabteilung ist jetzt geöffnet, mein Junge. Any Which Way You Can (1980)
I opened that door and went down to the basement.Ich öffnete diese Türe, ging die Kellertreppe hinunter... From the Life of the Marionettes (1980)
OPEN DAILYSPARKASSE EMMA ECKHERT GEÖFFNET 9.30-12 Uhr/14-17 Uhr The Lady Banker (1980)
The counters will be open all night long!Die Schalter bleiben die ganze Nacht geöffnetThe Lady Banker (1980)
The counters are open!Die Schalter sind geöffnetThe Lady Banker (1980)
And because it's an eye opener!Zweitens, weil das die Augen öffnet. Aber natürlich! The Lady Banker (1980)
- It is open only on thursday.- Ah, gut. Ist aber nur Donnerstags geöffnetThe Taming of the Scoundrel (1980)
There's a new disco 35km from here.Etwa 35 Kilometer von hier hat ein Tanzlokal geöffnetThe Taming of the Scoundrel (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.Dann müssen wir einen Weg finden, das Eintrittsgeld zu bekommen ... und es zur Finanzkasse zu bringen, sobald sie morgen früh öffnetThe Blues Brothers (1980)
real cool... I let him unfasten the lock.Ich warte, bis er das Schloss öffnet, gehe hin und sage: The Last Metro (1980)
She opened a door that should have been locked.Sie öffnete nur eine Tür, die hätte verschlossen sein sollen. The Last Metro (1980)
The local station is open all night.Haltestelle Abbesses. Sie bleibt deswegen die ganze Nacht geöffnetThe Last Metro (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrüsten; entwaffnen | abrüstend; entwaffnend | abgerüstet; entwaffnetto disarm | disarming | disarmed [Add to Longdo]
bewaffnetweapond [Add to Longdo]
bewaffnen; mit Waffen ausrüsten; aufrüsten | bewaffnend; mit Waffen ausrüstend; aufrüstend | bewaffnet; mit Waffen ausgerüstet; aufgerüstetto arm | arming | armed [Add to Longdo]
bewaffnet wiederrearms [Add to Longdo]
bewaffnete wieder; wiederbewaffnetrearmed [Add to Longdo]
bewaffneter Räuber | bewaffnete Räubergunman | gunmen [Add to Longdo]
entwaffnen | entwaffnend | entwaffnet | entwaffnet | entwaffneteto disarm; to unarm | disarming; unarming | disarmed; unarmed | disarms; unarms | disarmed; unarmed [Add to Longdo]
eröffnen | eröffnend | eröffnet | eröffnet | eröffneteto open | opening | opened | opens | opened [Add to Longdo]
eröffnet wiederreopens [Add to Longdo]
eröffneteunclosed [Add to Longdo]
eröffnete wieder; wiedereröffnetreopened [Add to Longdo]
geöffnet; offen {adj}opened; open; unclosed [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | geöffnet | er/sie öffnet | ich/er/sie öffnete | er/sie hat/hatte geöffnetto open | opening | opened | he/she opens | I/he/she opened | he/she has/had opened [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | öffnet | öffneteto unbolt | unbolting | unbolts | unbolted [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | öffnetto unclose | unclosing | uncloses [Add to Longdo]
schwerbewaffnetheavily armed [Add to Longdo]
unbewaffnetweaponless [Add to Longdo]
unbewaffnet; waffenlosunarmed [Add to Longdo]
ungeöffnetunopen [Add to Longdo]
ungeöffneteunopened [Add to Longdo]
Das Museum wird wie geplant eröffnet werden.The museum will be opened on schedule. [Add to Longdo]
Das öffnet den Forderungen aller anderen Tür und Tor.That opens the flood gates to the demands of all the others. [Add to Longdo]
Geöffnet von 9 bis 6.Open from 9 to 6. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top