Search result for

ffnet

(75 entries)
(1.114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ffnet-, *ffnet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ffnet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ffnet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Armed?BewaffnetThe Killing Box (2006)
Hi.(TÜR ÖFFNET SICH) Beauty and the Feast (2011)
The infantry have disarmed the battery.Die Infanterie hat die Batterie entwaffnetTikhiy Don (1957)
Arm yourselves and support our government!Bewaffnet euch und unterstützt unsere Macht! Tikhiy Don (1957)
Rambunctious Ruben is open day and night. Rambunctious Ruben has the bargains.Rambunctious Rupert hat Tag und Nacht geöffnet und jede Menge Schnäppchen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I've opened some of your fan mail, Mr Hunter.Ich habe einige Fanbriefe geöffnet, Mr. Hunter. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- It's an armed robbery.- Es ist ein bewaffneter Überfall. L'étrange Monsieur Steve (1957)
- And they're not expensive! - Do you have any fresher ones?Haben sie welche, die weiter geöffnet sind? Premier mai (1958)
I opened the skull to investigate and found this.Ich öffnete den Schädel, um ihn zu untersuchen und fand dies. Fiend Without a Face (1958)
He could will a door to open.Er könnte bewirken, dass die Tür sich öffnetFiend Without a Face (1958)
Jeff, I want you to get over to the air base. I want emergency patrols.Jeff, fahren Sie zum Flugplatz und stellen Sie eine bewaffnete Patrouille zusammen. Fiend Without a Face (1958)
- The minute! When I opened the wardrobe.Als ich den Schrank öffnete. Inspector Maigret (1958)
Now she's opening the windows.- Ja, Madame. - Jetzt öffnet sie die Fenster. Mon Oncle (1958)
They are just opening the box now, Mrs. Archer.- Sie haben gerade den Sarg geöffnetPost Mortem (1958)
Was Archer in favor of the grave being opened? No.- Wollte Archer, dass das Grab geöffnet wird? Post Mortem (1958)
- A fast ship and a well-armed crew to return to my island.- Ein schnelles Schiff und eine gut bewaffnete Besatzung, um zu meiner Insel zurückzukehren. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
When I called you to free us, you didn't open the cage.Als ich Euch bat, uns zu befreien, habt Ihr uns den Käfig nicht geöffnetThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
Well, we've opened the panel at the back of the warhead.Wir haben die Klappe hinter dem Sprengkopf geöffnetAnother Time, Another Place (1958)
And in the light thrown by this angry fire... the young face of the dead copilot could be seen... his eyes still open, as though even in death he could still watch for the enemy.Und im reflektierten Licht des wütenden Feuers erkannte man das junge Gesicht des toten Copiloten, die Augen geöffnet, als könne er im Tod nach dem Feind Ausschau halten. Another Time, Another Place (1958)
Those who wanted to vote for the treaty opened their fans.Diejenigen, die für den Vertrag stimmten, öffneten ihre Fächer. The Barbarian and the Geisha (1958)
You come a-brazin' in here, unarmed, takin' a mighty tall chance tryin' to stop a fight that ain't your fight.Sie kommen hier unbewaffnet an, riskieren Kopf und Kragen,... ..um einen Kampf zu verhindern, der Sie nichts angeht. The Big Country (1958)
You don't shoot an unarmed man. Not while I'm around.In meinem Beisein erschiesst du keinen Unbewaffneten. The Big Country (1958)
You still haven't opened your letter.Du hast den Brief noch nicht geöffnetBonjour Tristesse (1958)
In his pocket, unopened.In seiner Tasche, ungeöffnetBonjour Tristesse (1958)
How I'd love to resist opening telegrams.Ich wäre gern fähig, Telegramme ungeöffnet zu lassen. Bonjour Tristesse (1958)
They're comin' in with their gun ports open!Sie kommen mit geöffneten Scharten! The Buccaneer (1958)
Caucasian. Armed robbery...Bewaffneter Überfall... The Defiant Ones (1958)
Her windows are open all the time.Lhre Fenster sind ständig geöffnetHorror of Dracula (1958)
The Minister comes and cuts the ribbon.Der Minister schneidet ein Band durch, und es wird eröffnetEve Wants to Sleep (1958)
I came to school but it will be opened only tomorrow.Die Schule wird erst morgen geöffnetEve Wants to Sleep (1958)
Miss, open!Öffnet, Staatsbürgerin! Eve Wants to Sleep (1958)
Miss, open!Fräulein, öffnetEve Wants to Sleep (1958)
Open the door and let the happiness in.Öffnet die Tür, und lasst Glück ein. Eve Wants to Sleep (1958)
Open it!ÖffnetEve Wants to Sleep (1958)
- Mr. Tunstall was unarmed.Mr. Tunstall war immer unbewaffnetThe Left Handed Gun (1958)
You sat up there in the rocks and you murdered him.Einen unbewaffneten Menschen habt ihr ermordet. The Left Handed Gun (1958)
U.S. Marshal don't shoot a man without a fair draw.Ein Vertreter der Regierung schießt nicht auf einen Unbewaffneten. The Left Handed Gun (1958)
You know, I prayed for Moses to open up the Channel for me.Wissen Sie, ich habe darum gebetet, dass Moses den Kanal für mich öffnetMe and the Colonel (1958)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.Die Tür vom Haus des Jungen war unverschlossen. Er öffnete sie und ging auf nackten Füßen leise hinein. The Old Man and the Sea (1958)
I am still an old man, but I will not be unarmed.Ich bin nur ein alter Mann, aber ich bin nicht unbewaffnetThe Old Man and the Sea (1958)
You'll kick the bucket before they open seminaries again.Du beisst ins Gras, bevor man dir Seminare öffnetPigulki dla Aurelii (1958)
Wait for the employee to open the safe and snap his every move.- Du wartest, bis einer den Tresor öffnet, und filmst seine Bewegungen. Big Deal on Madonna Street (1958)
The doorman opens up at six, then he cleans the stairway starting from the top floor.Der Pförtner öffnet um sechs. Dann putzt er die Treppe. Er fängt ganz oben an. Big Deal on Madonna Street (1958)
Listen... The tobacconist opens at 8 am too.Hör mal, der Tabakladen öffnet auch um 8. Gib mir die Streichhölzer wieder. Big Deal on Madonna Street (1958)
I'll meet him anyplace, anytime, unarmed.Egal, wo und wann. Ich komme unbewaffnetThunder Road (1958)
He said he'd come unarmed, anyplace you say.Er würde unbewaffnet kommen. Du bestimmst den Ort. Thunder Road (1958)
Tanya still open for business?Hat Tanya immer noch geöffnetTouch of Evil (1958)
He's opening it.Er öffnet die Tür. The Crawling Eye (1958)
Staff, he opened his eyes!- Er hat die Augen geöffnetCarry on Nurse (1959)
Yes, opened and closed them.Ja, geöffnet und geschlossen. Carry on Nurse (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrüsten; entwaffnen | abrüstend; entwaffnend | abgerüstet; entwaffnetto disarm | disarming | disarmed [Add to Longdo]
bewaffnetweapond [Add to Longdo]
bewaffnen; mit Waffen ausrüsten; aufrüsten | bewaffnend; mit Waffen ausrüstend; aufrüstend | bewaffnet; mit Waffen ausgerüstet; aufgerüstetto arm | arming | armed [Add to Longdo]
bewaffnet wiederrearms [Add to Longdo]
bewaffnete wieder; wiederbewaffnetrearmed [Add to Longdo]
bewaffneter Räuber | bewaffnete Räubergunman | gunmen [Add to Longdo]
entwaffnen | entwaffnend | entwaffnet | entwaffnet | entwaffneteto disarm; to unarm | disarming; unarming | disarmed; unarmed | disarms; unarms | disarmed; unarmed [Add to Longdo]
eröffnen | eröffnend | eröffnet | eröffnet | eröffneteto open | opening | opened | opens | opened [Add to Longdo]
eröffnet wiederreopens [Add to Longdo]
eröffneteunclosed [Add to Longdo]
eröffnete wieder; wiedereröffnetreopened [Add to Longdo]
geöffnet; offen {adj}opened; open; unclosed [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | geöffnet | er/sie öffnet | ich/er/sie öffnete | er/sie hat/hatte geöffnetto open | opening | opened | he/she opens | I/he/she opened | he/she has/had opened [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | öffnet | öffneteto unbolt | unbolting | unbolts | unbolted [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | öffnetto unclose | unclosing | uncloses [Add to Longdo]
schwerbewaffnetheavily armed [Add to Longdo]
unbewaffnetweaponless [Add to Longdo]
unbewaffnet; waffenlosunarmed [Add to Longdo]
ungeöffnetunopen [Add to Longdo]
ungeöffneteunopened [Add to Longdo]
Das Museum wird wie geplant eröffnet werden.The museum will be opened on schedule. [Add to Longdo]
Das öffnet den Forderungen aller anderen Tür und Tor.That opens the flood gates to the demands of all the others. [Add to Longdo]
Geöffnet von 9 bis 6.Open from 9 to 6. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top