ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

farewell.

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farewell.-, *farewell.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taoist brothers, Taoist priests, I shall bid my farewell.พี่น้องช้วนจิน, พี่น้องนักพรต, ข้าขอลา. Return of the Condor Heroes (1983)
Farewell.ลาก่อน. Return of the Condor Heroes (1983)
- Farewell.- ลาก่อน Toy Story (1995)
Haii and farewell.เอเว แอด เกอ วาเล ลาก่อนสวัสดี Event Horizon (1997)
The Law forbids us to watch you go. Farewell.กฎหมายห้ามเราไปดูที่คุณไป อำลา Princess Mononoke (1997)
this is farewell.แม่นี้เป็นคำอำลา Princess Mononoke (1997)
I bid you all a very fond farewell.ขอลาทุกคนด้วยความอาลัยยิ่ง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Farewell.ขอให้โชคดี. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I couldn't take going back to the family, you know, Salt Lake and all. I had two of the general authorities at my missionary farewell.กลับบ้านก็ไม่ได้ แค่ซอล์เลคนี่เองนะเว้ย ชั้นเคยโดนคาดโทษมา2ครั้งแล้ว Latter Days (2003)
I bid you farewell.ฉันจะมาลาก่อนไป Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And farewell.และลาก่อน! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You are a sad, strange little wagon and you have my pity. Farewell.คุณเป็นคนที่เศร้าเกวียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ แปลกและคุณมีความสงสารของฉัน คำอำลา Cars (2006)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare`well"\, interj. [Fare (thou, you) + well.]
   Go well; good-by; adieu; -- originally applied to a person
   departing, but by custom now applied both to those who depart
   and those who remain. It is often separated by the pronoun;
   as, fare you well; and is sometimes used as an expression of
   separation only; as, farewell the year; farewell, ye sweet
   groves; that is, I bid you farewell.
   [1913 Webster]
 
      So farewell hope, and with hope, farewell fear.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Fare thee well! and if forever,
      Still forever fare thee well.      --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Note: The primary accent is sometimes placed on the first
      syllable, especially in poetry.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare`well"\, n.
   1. A wish of happiness or welfare at parting; the parting
    compliment; a good-by; adieu.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of departure; leave-taking; a last look at, or
    reference to something.
    [1913 Webster]
 
       And takes her farewell of the glorious sun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before I take my farewell of the subject. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farewell \Fare"well`\, a.
   Parting; valedictory; final; as, a farewell discourse; his
   farewell bow.
   [1913 Webster]
 
      Leans in his spear to take his farewell view.
                          --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   {Farewell rock} (Mining), the Millstone grit; -- so called
    because no coal is found worth working below this stratum.
    It is used for hearths of furnaces, having power to resist
    intense heat. --Ure.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top