Search result for

ermäßigen

(35 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ermäßigen-, *ermäßigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ermäßigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ermäßigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That kid has got a sledge-hammer break!Der Junge hat einen hammermäßigen Anstoß! The Color of Money (1986)
"Death caused by drowning after heart attack "due to excessive drinking"?"Tod durch Ertrinken nach Herzinfarkt wegen übermäßigen Alkoholgenusses"? Drowning by Numbers (1988)
And it looks like the pressure from the spike... is keeping the wound from bleeding too much.Und der Druck von der Spitze hindert wohl die Wunde am übermäßigen Bluten. Minefield (2002)
All of a sudden Medina has a ghetto booty?Medina hat plötzlich 'nen hammermäßigen Hintern. Thirteen (2003)
This is evident in health reports due to our over-excessive consumption of animals.Das wird in Gesundheitsberichten offenkundig - Folgen unseres übermäßigen Konsums von Tieren: Earthlings (2005)
With antibiotics used to promote weight gain in animals (who can't gain weight under the stressful, overcrowded living conditions in factory farms); with the over-use of pesticides and insecticides;Mit Antibiotika, die die Gewichtszunahme der Tiere beschleunigen sollen, die nicht zunehmen können unter den stressigen, überfüllten Bedingungen der Fabrik-Farmen, mit dem übermäßigen Gebrauch von Pestiziden und Insektiziden Earthlings (2005)
You with your low-testosterone, hump-shouldered victim shit!Du mit deinem niedrigen Testosteron, deinem Buckel und deinem opfermäßigen Mist! The Love Circle Overlap (2008)
I'm getting a very strong vibe off him... on this awesome daredevils case we're working.Ich bekomme sehr schlechte Schwingungen von ihm... bei diesem hammermäßigen Teufelskerle Fall an dem wir gerade arbeiten. Daredevils! (2008)
And now, ladies and gentlemen, fresh from their knockout performance at hoosier village assisted living in terre haute...yay!Und jetzt meine Damen und Herren, frisch zurück von ihrem hammermäßigen Auftritt im "Hoosier Seniorenheim... für betreutes Wohnen" in "Terre Haute." Yay! Pilot (2009)
For your information, your son is hard at work On an awesome van gogh - got to fix that -- masterpiece.Zu deiner Information, dein Sohn arbeitet hart an einem hammermäßigen Van Gogh Starry Night (2010)
It's a movie theater, a library and a music store... all rolled into one awesome pad.Es ist ein Kino, eine Bibliothek und ein Musikgeschäft alles integriert in einem hammermäßigen... Block. Game Changer (2010)
(FARTS) Now, that's some stress hormone.Jetzt kommt die Sache mit dem monstermäßigen Stress-Hormon. Animals United (2010)
Which, after travel, an overindulgent lifestyle, the occasional game of chance and a... A little stint in rehab, I...Welche ich nach Reisen, einem übermäßigen Lebensstil, dem gelegentlichen Glücksspiel und einem... kleinen Abstecher in den Entzug nicht länger besitze. The Babe in the Bar (2010)
Yeah, an awesome minivan.- Ja, einen hammermäßigen Minivan. Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
For all the weight they're given, last words are usually as significant as first words.Trotz der übermäßigen Bedeutung, die ihnen gegeben wird, sind die letzten Worte in der Regel genau so bedeutsam wie ersten Worte. Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
The government decided to tackle the nation's thirst for beer.Die Regierung entschied sich gegen den übermäßigen Bierdurst der Nation vorzugehen. The Sound of Belgium (2012)
The kids at the school say he is a werewolf-- a comment, I assume, on the boy's admittedly excessive body hair.Die Schüler sagen er ist ein Werwolf. Eine Bemerkung wegen der übermäßigen Körperbehaarung des Jungen, nehme ich an. The Angel (2013)
Met adam sandler, broke joe theismann's leg, And solved an awesome case together.Adam Sandler getroffen, Joe Theismann das Bein gebrochen... und gemeinsam einen hammermäßigen Fall gelöst. Operation: Broken Feather (2014)
I do not know how it's done to you, but after many dancing at the party, I have a hammer moderate Kohldampf.Ich weiß ja nicht, wie's euch geht, aber nach dem vielen Tanzen auf der Party, habe ich einen hammermäßigen Kohldampf. American Beach House (2015)
He's making money hand over fist with this awesome business model, and we're out here working like a couple of frickin' pizza delivery boys.Er scheffelt Geld ohne Ende mit diesem hammermäßigen Geschäftsmodell und wir arbeiten hier draußen, wie ein paar verdammte Pizzalieferanten. Liv and Let Clive (2015)
- I tolerate you because you keep your business contained and you don't cause me any aggravation.Ich dulde dich, weil du dein Geschäft in Grenzen hältst, und weil du keinen übermäßigen Ärger machst. Pilot (2016)
How do you respond to the criticism that hedge funds are the scavengers of the financial sector and that a select few have undue influence on the markets?Wie reagieren Sie auf die Kritik, dass Hedgefonds die Aasfresser des Finanzsektors sind und dass ein paar Auserwählte übermäßigen Einfluss auf die Märkte haben? Pilot (2016)
And so that can show itself up as excessive production of mucus and exacerbation of asthma in kids who are prone to that and even adults, and also, there's an association between dairy foods and multiple sclerosis and type one diabetes,Das kann sich in einer übermäßigen Schleimabsonderung zeigen und Asthmaschüben bei Kindern, die dafür anfällig sind, und auch bei Erwachsenen. Es gibt auch eine Verbindung zwischen. What the Health (2017)
Well, as long as we're not causing the poor woman any undue harm.Solange wir bei ihr keinen übermäßigen Schaden anrichten. The Patriot (2017)
Nothing causing you undue stress or agitation?Nichts, das Ihnen übermäßigen Stress verursachte oder Sie aufregte? Catherine (2017)
I'll reduce your rent, however.Aber ich kann den Zimmerpreis ermäßigenRed Dust (1932)
He may not be unduly worried about this... but then, of course, he will not be taking any active part... in such an...Er macht sich keine übermäßigen Sorgen, aber selbstredend nimmt er nicht selbst teil an einer solchen... The Dirty Dozen (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ermäßigen | ermäßigend; verbilligend | ermäßigt; verbilligt | ermäßigt; verbilligtto reduce | reducing | reduces | reduced [Add to Longdo]
herabsetzen; ermäßigen; nachlassento abandon [Add to Longdo]
herabsetzen; verringern; ermäßigento reduce [Add to Longdo]
reduzieren; vermindern; verringern; ermäßigen | reduziertto reduce | reduced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  ermäßigen [ɛrmɛːsigən]
     to abandon ship; to reduce
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top