Search result for

equipp

(44 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipp-, *equipp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
- I'm equipping.- เตรียมอุปกรณ์ Pineapple Express (2008)
Well, our brains come equipped with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions.สมองของคนเรามาพร้อมกับ กลไกที่ปกป้องตัวเอง เพื่อหยุดเราจากการกระทำที่เป็นอันตราย The Happening (2008)
We equipped Burnett's room with two cameras and audio surveillance.ห้องของเบอร์เนตต์ เราได้ติดตั้ง กล้องบันทึกภาพและเสียงไว้ 2 ตัว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We are not equipped to look for one manเราไม่มีเครื่องมือพอที่จะค้นหาคนๆนึง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You should keep your apartment for the same reason that airplanes are equipped with oxygen masks, and cruise ships have life rafts.คุณควรเก็บอพาร์ทเม้นคุณไว้\ เหมือนเครื่องบินต้องมีหน้ากากออกซิเจน เหมือนเรือสำราญมีเรือชูชีพ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Both the vent shafts and the vault itself are equipped with all kinds of traps and security measures.ทั้งปล่องระบายอากาศและตัวห้องนิรภัยเอง เต็มไปด้วยกับดักทุกชนิด และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Holocron Heist (2009)
And they're equipped with magnetic feet.แล้วพวกมันก็มีเท้าแม่เหล็กด้วย Holocron Heist (2009)
The doctors there are better equipped.หมอและเครื่องมือก็พร้อม Senate Spy (2009)
The IBBC has purchased billions of dollars worth of Silkworm missiles from the People's Republic of China which they have presold to clients in the Middle East contingent upon the missiles being equipped with VOLCON guidance systems.พวกIBBCเพิ่งควักกระเป๋า เป็นพันล้านเหรียญสำหรับ ขีปนาวุธซิลค์วอร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถูกสั่งจองไว้แล้วล่วงหน้า\ จากพวกตะวันออกกลาง The International (2009)
What kind of guidance are they currently equipped...?ไม่รู้ตอนนี้มันติดระบบนำวิถีชนิดไหน? The International (2009)
And this mysterious bodyguard was somehow equipped with an undisclosed Stark high-tech powered battle...งั้นบอดี้การ์ดลึกลับของคุณเนี้ย.. สวมใส่ ชุดเกราะรบลับที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงของคุณ? Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equippEach robot is equipped with a talking machine.
equippEach room is equipped with large desks.
equippEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equippGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equippHe equipped himself with a rifle.
equippHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equippHe equipped his son with the will to persevere.
equippHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equippHe was equipped for a trip.
equippInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
equippMy car is equipped with a CD player.
equippOur car is equipped with air conditioning.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khropkhran) EN: fully equipped   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIPPED    IH0 K W IH1 P T
EQUIPPING    IH0 K W IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipped    (v) (i1 k w i1 p t)
equipping    (v) (i1 k w i1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi") [Add to Longdo]
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete [Add to Longdo]
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking [Add to Longdo]
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail [Add to Longdo]
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [Add to Longdo]
車井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]
装着[そうちゃく, souchaku] (n,vs) equipping; installing; mounting; laying down; (P) [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top