Search result for

empfindsam

(54 entries)
(2.4737 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empfindsam-, *empfindsam*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา empfindsam มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *empfindsam*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was more like me. I was also a sensitive child.Ich war als Kind auch empfindsam, ziemlich kränkelnd. From the Life of the Marionettes (1980)
All that was graceful, fragile, delicate in me... has turned to ashes.Alles Graziöse und Zarte, alles Empfindsame in mir, ist zu Asche zerfallen. La Cage aux Folles II (1980)
You must be a sensitive person.- Du musst sehr empfindsam sein. The Cannonball Run (1981)
Are you sensitive?Bist du empfindsamThe Funhouse (1981)
The Foreign Office view, as Arabs are sensitive, Is we should show them whose side we're on.- Das Auswärtige Amt meint, dass, da die arabischen Völker sehr empfindsam sind, wir ihnen zeigen müssen, auf wessen Seite wir stehen. The Moral Dimension (1982)
Sensitive, that's my nature.Empfindsam, so bin ich. The Dresser (1983)
You are a very sensitive young lady.Du bist eine sehr empfindsame junge Dame. Phenomena (1985)
It's very delicate.Sehr empfindsamMiami Supercops (1985)
Don't be so sensitive.Sei nicht so empfindsamA Zed & Two Noughts (1985)
It is a sensitive moment.Es ist ein empfindsamer Moment. Wise Guys (1986)
To the demeaning undertones in that remark. Now !Als empfindsamer Frau sollte dir der erniedrigende Unterton dieser Aufforderung auffallen. Prime Time (1987)
How sensitive you are.Wie empfindsam du bist. Masters of the Universe (1987)
No, that's right, you're a sensitive monster.Nein, stimmt, du bist ein empfindsames Ungeheuer. The Luck Child (1988)
The dominant personality is unstable. Brilliant but vain, sensitive yet paranoid.Die dominante Hälfte Datas ist instabil, brillant und eitel, empfindsam und paranoid. The Schizoid Man (1989)
They're living, sentient beings.Es sind empfindsame Wesen. The Offspring (1990)
I'd end up being too honest~ die mich zu empfindsam macht. ~ Boiling Point (1990)
I'd end up being too honest~ die mich zu empfindsamBoiling Point (1990)
Of course not, but Marcel is so sensitive.Ja, natürlich. Aber Marcel ist so empfindsamMy Mother's Castle (1990)
Far from this world...of brutal lies is a land for lovers who despise violence, wepping for the lost the lonely."Fern von dieser dunklen, schlimmen und verlogenen Welt gibt es ein Land für empfindsame Herzen. Fern von dieser bitteren, gewalttätigen und qualvollen Welt gibt es ein Land für glücklich Liebende." Cyrano de Bergerac (1990)
An artist I really appreciate is Bernard Buffet.Äußerst empfindsam. Ein Künstler, den ich sehr mag, ist Bernard Buffet. Man Bites Dog (1992)
Women like primitive, raw, wild men - a man with the sensuality of outdoors, that kind of guy.Sie wollen einen primitiven, rauen Wilden - mit der Empfindsamkeit des Dschungels. Al's Fair in Love and War (1992)
The only reason I married you is because you're so sensitive.Ich wollte dich auch wegen deiner Empfindsamkeit. Al's Fair in Love and War (1992)
I told you. Women love men that are sensitive.Ich hab's dir ja gesagt, Frauen mögen empfindsame Männer. Al's Fair in Love and War (1992)
Perhaps because we are familiar with the third principle of sentient life.vielleicht, weil wir das 3. Prinzip empfindsamen Lebens kennen. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
"The third principle of sentient life is its capacity for self-sacrifice.""Das 3. Prinzip empfindsamen Lebens ist SeIbstaufopferung. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
His power... comes from this ability to feel.Seine Kraft entsteht aus seiner Empfindsamkeit. Miracle Man (1994)
She's sensitive, huh?Sie ist empfindsam, was? Happiness Is in the Field (1995)
I'm young, virile, sensitive to a woman's needs.Ich bin jung, viril, empfindsam für Frauenwünsche... Mallrats (1995)
Gorillas are highly sensitive creatures, and Sophie's use of language skills makes her even more so.Gorillas sind sehr empfindsame Tiere. Sophie mit ihrem Talent um so mehr. Fearful Symmetry (1995)
The hand of little employment hath the daintier sense.Und je weniger Arbeit, desto empfindsamer die Hand. Hamlet (1996)
And as delicate as a woman.Und empfindsam wie eine Frau Fedora (1997)
My predecessor Mr. Flutie may have gone in for all that touchy-feely relating nonsense, but he was eaten.Mein Vorgänger, Mr. Flutie, mag auf die empfindsame Tour reingefallen sein. Aber er wurde aufgefressen. The Puppet Show (1997)
You're in my world now, and Sunnydale has touched and felt for the last time.Ihr seid jetzt in meiner Welt. Und Sunnydale war die längste Zeit empfindsamThe Puppet Show (1997)
You're strange and beautiful and sensitive.Du bist seltsam und wunderschön und empfindsamThe Money (1997)
Because there's tenderness in him.Er hat auch eine empfindsame Seite. What Dreams May Come (1998)
And then she said... ... thatboyshavethisaccessibleside, that men... .Und dann sagte sie, dass Jungen diese empfindsame Seite haben, die Männer... The Real World (1998)
-Believe me, you don't want to see this. -No. Well--Glauben Sie mir, das ist nichts für empfindsame Gemüter. Stuart Little (1999)
Laurence Sterne's 'A Sentimental Journey'.Laurence Sternes Eine empfindsame Reise. Mansfield Park (1999)
Great, we're dealing with a sensitive man-killing demon.Toll, ein empfindsamer männermordender Dämon. She's a Man, Baby, a Man! (1999)
It's awful, vile, the product of a sick mind.Sie ist abstoßend, hassenswert, sie entspringt den Abgründen Ihres Charakters, nicht der Empfindsamkeit. La fausse suivante (2000)
Flaubert's, "Sentimental Education."Flaubert, "Schule der Empfindsamkeit". Before Night Falls (2000)
We just have to be careful, we're more sensitive.223Wir wollen nur vorsichtig sein. Wir sind eben empfindsamer. Nico and Dani (2000)
I'm a very perceptive person.Ich bin ein sehr empfindsamer Mensch. The Cupboard of Patrick's Love (2000)
House full of sensitive females dealing with their damn hormones! Y'all unstable creatures!Voller empfindsamer Frauen, die mit ihren verdammten Hormonen fertig werden müssen! Baby Boy (2001)
I happen to be an extremely sensitive person.Ich bin zufälligerweise eine sehr empfindsame Person. The Tuxedo (2002)
It's a very, very difficult position for sensitive human beings to be in.Das ist eine schwierige Situation für empfindsame Menschen. The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
Eros, the most tender lover bids thee fly;Eros, der empfindsamste Liebhaber heißt dich zu eilen; Les Boréades (2003)
reign, O tender Love.es soll herrschen die empfindsam' Liebe. Les Boréades (2003)
reign, O tender Love.es soll herrschen die empfindsam' Liebe. Les Boréades (2003)
Dogs are very sensitive.Hunde sind sehr empfindsamAh, But Underneath (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfindsamkeit {f}emotionalism [Add to Longdo]
gefühlvoll; empfindsam {adv}sentimentally [Add to Longdo]
sensibel; empfindsam {adj}sensitive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top