ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric eel

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric eel-, *electric eel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric eel[N] ปลาไหลไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気ウナギ;電気鰻[でんきウナギ(電気ウナギ);でんきうなぎ(電気鰻), denki unagi ( denki unagi ); denkiunagi ( denki unagi )] (n) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]
痺鰻;痺れ鰻[しびれうなぎ;シビレウナギ, shibireunagi ; shibireunagi] (n) (uk) (obsc) (See 電気鰻) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electric \E*lec"tric\ ([-e]*l[e^]k"tr[i^]k), Electrical
 \E*lec"tric*al\ ([-e]*l[e^]k"tr[i^]*kal), a. [L. electrum amber,
   a mixed metal, Gr. 'h`lektron; akin to 'hle`ktwr the beaming
   sun, cf. Skr. arc to beam, shine: cf. F. ['e]lectrique. The
   name came from the production of electricity by the friction
   of amber.]
   1. Pertaining to electricity; consisting of, containing,
    derived from, or produced by, electricity; as, electric
    power or virtue; an electric jar; electric effects; an
    electric spark; an electric charge; an electric current;
    an electrical engineer.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of occasioning the phenomena of electricity; as,
    an electric or electrical machine or substance; an
    electric generator.
    [1913 Webster]
 
   3. Electrifying; thrilling; magnetic. "Electric Pindar."
    --Mrs. Browning.
    [1913 Webster]
 
   4. powered by electricity; as, electrical appliances; an
    electric toothbrush; an electric automobile.
    [WordNet 1.5]
 
   {Electric atmosphere}, or {Electric aura}. See under {Aura}.
    
 
   {Electrical battery}. See {Battery}.
 
   {Electrical brush}. See under {Brush}.
 
   {Electric cable}. See {Telegraph cable}, under {Telegraph}.
    
 
   {Electric candle}. See under {Candle}.
 
   {Electric cat} (Zo["o]l.), one of three or more large species
    of African catfish of the genus {Malapterurus} (esp. {M.
    electricus} of the Nile). They have a large electrical
    organ and are able to give powerful shocks; -- called also
    {sheathfish}.
 
   {Electric clock}. See under {Clock}, and see
    {Electro-chronograph}.
 
   {Electric current}, a current or stream of electricity
    traversing a closed circuit formed of conducting
    substances, or passing by means of conductors from one
    body to another which is in a different electrical state.
    
 
   {Electric eel}, or {Electrical eel} (Zo["o]l.), a South
    American eel-like fresh-water fish of the genus {Gymnotus}
    ({G. electricus}), from two to five feet in length,
    capable of giving a violent electric shock. See
    {Gymnotus}.
 
   {Electrical fish} (Zo["o]l.), any fish which has an
    electrical organ by means of which it can give an
    electrical shock. The best known kinds are the {torpedo},
    the {gymnotus}, or {electrical eel}, and the {electric
    cat}. See {Torpedo}, and {Gymnotus}.
 
   {Electric fluid}, the supposed matter of electricity;
    lightning. [archaic]
 
   {Electrical image} (Elec.), a collection of electrical points
    regarded as forming, by an analogy with optical phenomena,
    an image of certain other electrical points, and used in
    the solution of electrical problems. --Sir W. Thomson.
 
   {Electric machine}, or {Electrical machine}, an apparatus for
    generating, collecting, or exciting, electricity, as by
    friction.
 
   {Electric motor}. See {Electro-motor}, 2.
 
   {Electric osmose}. (Physics) See under {Osmose}.
 
   {Electric pen}, a hand pen for making perforated stencils for
    multiplying writings. It has a puncturing needle driven at
    great speed by a very small magneto-electric engine on the
    penhandle.
 
   {Electric railway}, a railway in which the machinery for
    moving the cars is driven by an electric current.
 
   {Electric ray} (Zo["o]l.), the torpedo.
 
   {Electric telegraph}. See {Telegraph}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric eel
   n 1: eel-shaped freshwater fish of South America having electric
      organs in its body [syn: {electric eel}, {Electrophorus
      electric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top