หรือคุณหมายถึง e-mail addreß?
Search result for

e-mail address

(13 entries)
(0.2229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -e-mail address-, *e-mail address*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e-mail addressMr Wilder gave me your e-mail address.
e-mail addressMy e-mail address has been changed.
e-mail addressMy e-mail address will be as follows effective April 1.
e-mail addressMy e-mail address will be changed effective Aug. 1 as follows.
e-mail addressMy e-mail address has been changed as follows.
e-mail addressI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
e-mail addressHis e-mail address is hirosey@genet.co.jp.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address [Add to Longdo]
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
電子メールアドレス[でんしメールアドレス, denshi me-ruadoresu] (n) {comp} e-mail address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top