ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disable

D IH0 S EY1 B AH0 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disable-, *disable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disable[VT] ทำให้ไร้ความสามารถ, Syn. make unable, make ineffective
disabled[N] คนพิการ, See also: คนทุพพลภาพ
disabled[ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
disabled[VT] ทำให้หายเข้าใจผิด, See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด, Syn. undeceive, clarify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disableปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disable personคนพิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus, our primary objective must be to destroy or disable the diggers inside the dock.ฉะนั้น เป้าหมายแรกของเราก็คือ ทำลายหรือพังเครื่องขุดในอยู่ในอู่ต่อเรือ The Matrix Revolutions (2003)
A single wrong entry disables the system.กดผิดเพียงตัวเดียวระบบปิดตัวทันที The Da Vinci Code (2006)
I need to disable the transponder.- จะปิดเครื่องรับส่งเรดาร์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Disable the transponder?- ปิดเครื่องรับส่งเรดาร์ Chuck Versus the Sandworm (2007)
30 years ago, we had to shut down Research on a vaccine which could Disable your powers.30ปี ที่แล้ว เราต้องหยุดการวิจัย วัคซีนที่จะทำลายพลังของคุณได้ลงไป Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
You're gonna disable it...คุณจะทำให้มันใช้กาไม่ได้... Live Free or Die Hard (2007)
We have 30 seconds after the alert starts to disable the alarm.เรามีเวลา 30 วิ เพื่อปิดสัญญาณเตือนภัย National Treasure: Book of Secrets (2007)
To make it across no-man's-land, we're going to have to disable two of the tower guards.เพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นได้ เราต้องจัดการหอคอยสองแห่งนั่น Photo Finish (2007)
Disable the system.ต้องปิดระบบให้หมด Resident Evil: Degeneration (2008)
They won't to be enough to disable your opponent.มันไม่น่าจะล้มฝ่ายตรงข้ามได้นะ Episode #2.4 (2008)
The fact that they chose to disable our defenses tells us something about their intentions.พวกมันแค่ปิดระบบ ป้องกันของเรา นั่นก็บอกถึงเจตนารมณ์ ของพวกมัน The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disableA sprained ankle disabled him from walking for a month.
disableI really enjoy helping disabled people.
disableThat poor lady is disabled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก[V] cripple, See also: disable, twist, distort, Syn. เป๋, เฉ, โย้, เย้, เฉียง, Ant. ตรง, Example: ทันตแพทย์แนะนำให้รีบจัดฟัน มิฉะนั้นฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่จะเกหมด, Thai definition: ไม่ตรงตามแนว, ไม่เป็นระเบียบ, (ใช้แก่ของที่เป็นซี่เป็นลำ)
ไร้สมรรถภาพ[ADJ] disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด็กพิการ[N] disabled child, See also: deformed child, disfigured child, Syn. เด็กไม่สมประกอบ, Ant. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
DISABLE D IH0 S EY1 B AH0 L
DISABLED D IH0 S EY1 B AH0 L D
DISABLES D IH0 S EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disable (v) dˈɪsˈɛɪbl (d i1 s ei1 b l)
disabled (v) dˈɪsˈɛɪbld (d i1 s ei1 b l d)
disables (v) dˈɪsˈɛɪblz (d i1 s ei1 b l z)
disablement (n) dˈɪsˈɛɪblmənt (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements (n) dˈɪsˈɛɪblmənts (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
ディスエーブル[, deisue-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
ディセーブル[, deise-buru] (n) {comp} disable [Add to Longdo]
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\, a.
   Lacking ability; unable. [Obs.] "Our disable and unactive
   force." --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Disabled}; p.
   pr. & vb. n. {Disabling}.]
   1. To render unable or incapable; to destroy the force,
    vigor, or power of action of; to deprive of competent
    physical or intellectual power; to incapacitate; to
    disqualify; to make incompetent or unfit for service; to
    impair.
    [1913 Webster]
 
       A Christian's life is a perpetual exercise, a
       wrestling and warfare, for which sensual pleasure
       disables him.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       And had performed it, if my known offense
       Had not disabled me.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I have disabled mine estate.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal right or qualification; to
    render legally incapable.
    [1913 Webster]
 
       An attainder of the ancestor corrupts the blood, and
       disables his children to inherit.   --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of that which gives value or estimation; to
    declare lacking in competency; to disparage; to
    undervalue. [Obs.] "He disabled my judgment." --Shak.
 
   Syn: To weaken; unfit; disqualify; incapacitate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disable
   v 1: make unable to perform a certain action; "disable this
      command on your computer" [syn: {disable}, {disenable},
      {incapacitate}] [ant: {enable}]
   2: injure permanently; "He was disabled in a car accident" [syn:
     {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top