ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

castanets

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castanets-, *castanets*, castanet
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castanets[N] เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง), Syn. bones, clappers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'

English-Thai: Nontri Dictionary
castanets(n) ฉิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castanets (n) kˌæstənˈɛts (k a2 s t @ n e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタネット[, kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castanets \Cas"ta*nets\, n. pl. [F. castagnettes, Sp.
   casta[~n]etas, fr. L. castanea (Sp. casta[~n]a) a chestnut.
   So named from the resemblance to two chestnuts, or because
   chestnuts were first used for castanets. See {Chestnut}.]
   Two small, concave shells of ivory or hard wood, shaped like
   spoons, fastened to the thumb, and beaten together with the
   middle finger; -- used by the Spaniards and Moors as an
   accompaniment to their dance and guitars.
   [1913 Webster]
 
   Note: The singular, castanet, is used of one of the pair, or,
      sometimes, of the pair forming the instrument.
      [1913 Webster]
 
         The dancer, holding a castanet in each hand,
         rattles them to the motion of his feet. --Moore
                          (Encyc. of
                          Music).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 castanets
   n 1: a percussion instrument consisting of a pair of hollow
      pieces of wood or bone (usually held between the thumb and
      fingers) that are made to click together (as by Spanish
      dancers) in rhythm with the dance [syn: {bones},
      {castanets}, {clappers}, {finger cymbals}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top