ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caracul

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caracul-, *caracul*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา caracul มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *caracul*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caracul(คา'ระเมิล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Los Caracolles.Das Los Caracules. Watch Out, We're Mad (1974)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caracul \Ca`ra*cul"\, n.
   Var. of {Karakul}, a kind of fur.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caracul
   n 1: hardy coarse-haired sheep of central Asia; lambs are valued
      for their soft curly black fur [syn: {broadtail},
      {caracul}, {karakul}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top