Search result for

bury

(65 entries)
(0.5345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bury-, *bury*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bury    [VT] ฝังศพ, Syn. inter
bury    [VT] ฝัง
bury    [VT] บัง
bury    [VT] จม
bury in    [PHRV] ฝังอยู่ใน
bury in    [PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปิดไว้ด้วย
bury in    [PHRV] ซ่อนตัว, See also: ซ่อน, แอบ
bury in    [PHRV] สอดเข้าไปใน
bury in    [PHRV] ปิดหน้าหรือหัวเพื่อซ่อนความรู้สึก
bury in    [PHRV] สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buryDogs often bury bones.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume

English-Thai: Nontri Dictionary
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝัง    [V] bury, See also: inter, Syn. ฝังดิน, Example: คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
ฝังดิน    [V] bury, See also: inter, Syn. ฝัง, Example: คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน, Thai definition: จมหรือทำให้จมลงในดิน
ฝังตัว    [V] lie hidden (in the earth), See also: bury, Example: ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน, Thai definition: หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ฝังศพ    [V] bury a dead body, See also: bury a corpse, Example: นักปีนเขาช่วยกันฝังศพผู้เคราะห์ร้าย, Thai definition: สิ่งที่กระทำแก่ร่างของผู้ตาย โดยฝังร่างของของผู้ตายลงใต้พื้นดิน
หมก    [V] bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai definition: ซุกไว้ใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: bury ; inter   FR: enterrer ; ensevelir
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial   FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
กระดานลงหลุม[n. exp.] (kradān long lum) EN: annual Brahmin rite of burying   
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve   FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū kap nangseū) EN: bury oneself in books   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURY    B EH1 R IY0
BURY'S    B EH1 R IY0 Z
BURYING    B EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bury    (n) (b e1 r ii)
bury    (v) (b e1 r ii)
burying    (v) (b e1 r i i ng)
burying-ground    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d)
burying-grounds    (n) - (b e1 r i i ng - g r au n d z)
Bury St. Edmunds    (n) -- (b e2 r i - s n t - e1 d m @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
W;w[ダブリュー;ダブル(ik), daburyu-; daburu (ik)] (n) W; w [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
イーダブリューエス[, i-daburyu-esu] (n) {comp} EWS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
埋葬[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
[yīn, , ] bury; mound; to dam; close [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] bury; plaster with mud [Add to Longdo]
安葬[ān zàng, ㄢ ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] bury; sacrifice [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, ] bury (the dead) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イーダブリューエス[いーだぶりゅーえす, i-daburyu-esu] EWS [Add to Longdo]
エスイーダブリュービー[えすいーだぶりゅーびー, esui-daburyu-bi-] SEWB [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[だぶりゅーすりーしー, daburyu-suri-shi-] W3C [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ダブリューダブリューダブリュー[だぶりゅーだぶりゅーだぶりゅー, daburyu-daburyu-daburyu-] WWW [Add to Longdo]
ダブリュズィーエディター[だぶりゅずいーえでいたー, daburyuzui-edeita-] WZ EDITOR [Add to Longdo]
ビーアイダブリュー[びーあいだぶりゅー, bi-aidaburyu-] BIW [Add to Longdo]
ブイエフダブリュー[ぶいえふだぶりゅー, buiefudaburyu-] VFW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\ (b[e^]r"r[y^]), n. [See 1st {Borough}.]
   1. A borough; a manor; as, the Bury of St. Edmond's;
 
   Note: used as a termination of names of places; as,
      Canterbury, Shrewsbury.
      [1913 Webster]
 
   2. A manor house; a castle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       To this very day, the chief house of a manor, or the
       lord's seat, is called bury, in some parts of
       England.               --Miege.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bury \Bur"y\, v. t. [imp. & p. p. {Buried}; p. pr. & vb. n.
   {Burying}.] [OE. burien, birien, berien, AS. byrgan; akin to
   beorgan to protect, OHG. bergan, G. bergen, Icel. bjarga, Sw.
   berga, Dan. bierge, Goth. ba['i]rgan. [root]95. Cf.
   {Burrow}.]
   1. To cover out of sight, either by heaping something over,
    or by placing within something, as earth, etc.; to conceal
    by covering; to hide; as, to bury coals in ashes; to bury
    the face in the hands.
    [1913 Webster]
 
       And all their confidence
       Under the weight of mountains buried deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To cover out of sight, as the body of a
    deceased person, in a grave, a tomb, or the ocean; to
    deposit (a corpse) in its resting place, with funeral
    ceremonies; to inter; to inhume.
    [1913 Webster]
 
       Lord, suffer me first to go and bury my father.
                          --Matt. viii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I'll bury thee in a triumphant grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide in oblivion; to put away finally; to abandon; as,
    to bury strife.
    [1913 Webster]
 
       Give me a bowl of wine
       In this I bury all unkindness, Cassius. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Burying beetle} (Zool.), the general name of many species of
    beetles, of the tribe {Necrophaga}; the sexton beetle; --
    so called from their habit of burying small dead animals
    by digging away the earth beneath them. The larv[ae] feed
    upon decaying flesh, and are useful scavengers.
 
   {To bury the hatchet}, to lay aside the instruments of war,
    and make peace; -- a phrase used in allusion to the custom
    observed by the North American Indians, of burying a
    tomahawk when they conclude a peace.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intomb; inter; inhume; inurn; hide; cover; conceal;
     overwhelm; repress.
     [1913 Webster] Burying ground

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bury
   v 1: cover from sight; "Afghani women buried under their burkas"
   2: place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the
     Kremlin wall on Red Square"; "The pharaohs were entombed in
     the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
     [syn: {bury}, {entomb}, {inhume}, {inter}, {lay to rest}]
   3: place in the earth and cover with soil; "They buried the
     stolen goods"
   4: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]
   5: embed deeply; "She sank her fingers into the soft sand"; "He
     buried his head in her lap" [syn: {bury}, {sink}]
   6: dismiss from the mind; stop remembering; "I tried to bury
     these unpleasant memories" [syn: {forget}, {bury}] [ant:
     {remember}, {think of}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top