ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravenes

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravenes-, *bravenes*, bravene
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bravenes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bravenes*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Bravenec is one of the few surgeons in the country performing lobectomies after full-dosage radiation.คุณหมอบาร์เวนเนส เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ในประเทศไม่กี่ท่าน ผู้ทำการตัดกลีบปอด หลังจากการฉายรังสีครบทุกขั้นตอน Mandala (2009)
But only I can lead this Barbravention. Is she here?ฉันเท่านั้นที่จะคุม ปรากฏการณ์บาร์บราได้ Born This Way (2011)
I wanted to thank you guys for my Barbravention.ฉันอยากขอบคุณทุกคน สำหรับการเตือนสติจากบาร์บรา Born This Way (2011)
Jim "Lucifer" Lefferts calls you good people of Zenith suckers, slickers, saps.Jim "Luzifer" Lefferts schimpft die braven Bürger von Zenith blöde Trottel. Elmer Gantry (1960)
The Duke would no sooner accuse me of provoking him and all hope would be lost. - Maybe even more than that.Sorgt dafür, dass die Braven sich noch gedulden! The Miracle of the Wolves (1961)
We have a whole office full of good, upright, clean-living family men, sir.Wir haben ein ganzes Büro voll mit braven, aufrechten, anständigen Familienvätern, Sir. Good Neighbor Sam (1964)
- When he's crossed the border they will bring him back in one piece, those good Mexicans.- Wenn er die Grenze passiert hat werden sie ihn uns am Stück wiederbringen, die braven Mexikaner. Killer Kid (1967)
I don't trust Number Two, I don't trust you... and I don't trust your professor.Ich traue Nr. 2 nicht. Ich traue Ihnen nicht. Und ich traue Ihrem braven Professor nicht. Many Happy Returns (1967)
At eleven o'clock there will be a spectacular show prepared by your humble servantUm elf Uhr gibt es ein gro? es Spektakel bereitet von eurem braven Diener lhr werdet sehen, wie der alte Bajazzo leidet Pagliacci (1968)
Then these good folks had only water.Dann gab es nur Wasser bei diesen braven Leuten. The Longest Hunt (1968)
Your stories about women are getting on my nerves.Sie nerven mich mit Ihren braven Frauen. Les femmes (1969)
By the good people of the town.Von den braven Bürgern der Stadt. The Ballad of Cable Hogue (1970)
Respecþi to your rules. We're in your house.- Wir sollten die Prinzipien achten, die unsere braven Gastgeber haben. They Call Me Trinity (1970)
The virtuous need us, but, hah! They don't like the smell.Die braven Bürger brauchen uns, aber unseren Geruch mögen sie nicht. Lawman (1971)
Come here, Christian people.Hierher, ihr braven Christen. Knyaz Igor (1969)
This, then, is the story of two desperate men Hired by the good people at n.c.p. car parks To hunt down and destroy houses too dangerous to live.Und hier die Geschichte zweier verzweifelter Männer... die von den braven Leuten von NCP-Parkhäuser angeheuert wurden... diesen nur allzu gefährlichen Häusern den Garaus zu machen. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
And so, thanks once again to the unceasing efforts Of the good people at n.c.p. car parks The world is made just a little bit safer.Und so, wiederum Dank der unaufhörlichen Anstrengungen... der braven Leute von NCP-Parkhäuser... ist diese Welt wieder ein kleines bisschen sicherer geworden. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Quit ordering me around, who do you think you are?- Ihr könnt keine braven Bürger festhalten! Execution Squad (1972)
Church of good citizens.Die Kirche der braven Bürger. Last Tango in Paris (1972)
Church... Ch... - Good citizens.Kirche... der braven Bürger. Last Tango in Paris (1972)
He ​​came home and told his pretty wife and his 3 pretty girls, that tomorrow he was gonna take them on the biggest, best-est, all-day picnic of all time.Dann kam er heim und sagte zu seiner lieben Frau und seinen braven Kindern: Morgen machen wir den schönsten Ausflug, den je jemand gemacht hat. A Harvest of Friends (1974)
A real tearjerker!Da weinen die braven Leute. The Clockmaker of St. Paul (1974)
My child, I shall tell you the parable of the wine grower and the peasant.Mein Kind, ich werde Ihnen die Geschichte vom Winzer und dem braven Bauern erzählen. Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
You know the kind you take on a rainy weekend when he's home playing goody-goody family man?So einen, den man an einem regnerischen Wochenende aufsetzt wenn er daheim ist und den braven Ehemann spielt. Empire of the Ants (1977)
Look at him! My desire might be to make of this boy an ardent husband, a caring citizen, a worshipper of abstract and unifying God!Auch wenn ich aus dem Jungen einen braven Ehemann machen wollte, einen netten Bürger, einen Huldiger unseres abstrakten Gottes! Equus (1977)
Whoa, team. Whoa!Brr, meine Braven, brr! The Triumph (1980)
Money is more precious than anything else in the world and you should thank heaven that you have so worthy a man for a father.Geld ist kostbarer als alles in der Welt, Dankt dem Himmel, einen so braven Vater zu haben, der das Leben kennt. The Miser (1980)
Can you imagine women and kids scratching out 7-ton blocks with their nails?Stellen Sie sich die Gören und die braven Frauen vor, wie sie mit Fingernägeln sieben Tonnen schwere Steinblöcke herauskratzen. Haben Sie vielleicht eine bessere Erklärung? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
In the bleak days of 1983 as England languished in the doldrums of a ruinous monetarist policy the good, loyal men of the Permanent Assurance Company a once- proud family firm recently fallen on hard times strained under the yoke of their oppressive, new corporate management.In den düsteren Tagen des Jahres 1983, als England die Tiefen einer ruinösen Finanzpolitik durchlitt, schmachteten die braven Männer der Crimson-Versicherung... eines einst stolzen, doch kürzlich in Probleme geratenen Familienbetriebes, unter dem Joch ihres tyrannischen neuen Managements. The Meaning of Life (1983)
- But Mark, she`s just a kid.Ich bin in den Stiefeln dieser braven Seele für einen Moment gewandert... The Banker and the Bum (1985)
Obscene finger gestures from such a pristine girl.Obszöne Fingergesten von so einem braven Mädchen? The Breakfast Club (1985)
So society throws the guilty party in prison, and the good people are happy.Man steckt ihn also ins Gefängnis, die braven Leute sind zufrieden. L'homme aux yeux d'argent (1985)
I insist.Alle außer dem braven Bryan hier. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
But leave those people in peace.Aber lass diese braven Leute in Ruhe. Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)
In Germany, Santa's servant Ruprecht gives presents to good children... and whipping rods to the parents of bad ones.Da gibt der Knecht vom nikolaus, Ruprecht... den braven Kindern Geschenke und den eltern von bösen Kindern Ruten. Simpsons Roasting on an Open Fire (1989)
Get your slave wages! All you good colored boys, sign up.Ihr braven Sklaven, holt euer Geld. Glory (1989)
This is as good as I can do, and I still failed.Hier stellen wir ihn ganz untypisch als braven kleinen Jungen dar. Treehouse of Horror (1990)
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.All die braven Bürger, die sich für einen Hungerlohn abrackerten, die U-Bahn zur Arbeit nahmen und sich um Rechnungen sorgten, waren Tote. Goodfellas (1990)
-It's how these people think.- Die braven Bürger denken so. The Indian Runner (1991)
The smaller one, the one with the tidy hairdo, she left me a huge tip.Die Kleinere mit der braven Frisur hat mir ziemlich viel Trinkgeld gegeben. Thelma & Louise (1991)
But rather than hold these good people up, we'll be glad to pay the duty.Aber anstatt diese braven Leute aufzuhalten, bezahlen wir dafür. England Show III: We're Spending as Fast as We Can (1992)
You conspired with some officials and tried to take over a peasant's farm.Du hast geholfen, braven Bauern ihr Land wegzunehmen. The Bride with White Hair (1993)
Maid Marian you know our good Sheriff of Rottingham?Jungfer Marian lhr kennt unseren braven Sheriff von Nuttingham? Robin Hood: Men in Tights (1993)
Good people, who have travelled from villages near and far lend me your ears.Lhr braven Männer, herbeigeeilt aus Dörfern nah und fern leiht mir eure Ohren. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Now then, my hardy, stout-resolved mates...Nun, meine braven, festentschlosshen Freunde! Richard III (1995)
- I let a friend use your shower.Ansichten eines braven Kindes. Virgin, Mother, Crone (1995)
Ho, ho, ho, ho, ho!Wo sind die braven Kinder? The English Patient (1996)
All good kids are in bed asleep.Alle braven Kinder sind schon schlafen gegangen. Pretty Village, Pretty Flame (1996)
I'll put it in a parking space at the hotel, then I get dressed to look like a good son then going home to my parents this afternoon for my "Birthday"!Klar? Ich werde ihn in der Hotelgarage lassen, verwandle mich in den braven Sohn der Familie und verbringe den ganzen Nachmittag bei meinen Eltern. Dobermann (1997)
Yeah, that's my babies.Ja, meine braven Lieblinge. I Still Know What You Did Last Summer (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapferkeit {f}braveness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top