ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benumb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benumb-, *benumb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benumb(บินัม') { benumbed, benumbing, benumbs } vt. ทำให้ชา, ทำให้มึนงง, ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy

English-Thai: Nontri Dictionary
benumb(vt) ทำให้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก, ทำให้มึนงง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benumbMy hand are benumbed with cold.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benumbed (j) bˈɪnˈʌmd (b i1 n uh1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m, vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benumb \Be*numb"\, v. t. [imp. & p. p. {Benumbed}; p. pr. & vb.
   n. {Benumbing}.] [OE. binomen, p. p. of binimen to take away,
   AS. beniman; pref. be + niman to take. See {Numb}, a., and
   cf. {Benim}.]
   To make torpid; to deprive of sensation or sensibility; to
   stupefy; as, a hand or foot benumbed by cold.
   [1913 Webster]
 
      The creeping death benumbed her senses first. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benumb
   v 1: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses"
      [syn: {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top