Search result for

beinahe

(58 entries)
(0.3474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beinahe-, *beinahe*
Possible hiragana form: べいなへ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beinahe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beinahe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Almost.BeinaheLost Love: Part 1 (1987)
Almost.BeinaheBlack Hawk Down (2001)
- Almost.- BeinaheNo One Believes Me (2013)
- Almost.- BeinaheThe Intern (2015)
Nearly?BeinaheThe Softer Side (2009)
And my life is almost as important to me as yours.Und mein Leben ist mir beinahe so wichtig wie das deine. Time After Time (1979)
It was almost run down by the ferry.Es wäre beinahe von der Fähre erfasst worden. Zombie (1979)
You're almost dead.Dein Ende ist doch beinahe da. Caligula (1979)
If we didn't pick him up, he would have been a goner.Er hätte sich beinahe bei Gott melden müssen. Pirates of the 20th Century (1980)
It almost changed the course of the war.Die hat beinahe den Verlauf des Krieges verändert. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Almost changed?Beinahe verändert? Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
It almost changed the course of the war.Die hätte beinahe den Verlauf des Krieges verändert. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Yahrens ago, I almost resigned my leadership because of the agony of decisions such as this.Vor langer Zeit hätte ich einmal beinahe wegen solch einer Entscheidung das Kommando niedergelegt. The Super Scouts: Part 2 (1980)
DR. ZEE: Almost.BeinaheThe Super Scouts: Part 2 (1980)
But I want you to know that your little escapade could very nearly have cost Mr. Godsey his life.Aber du musst wissen, dass dein dummer Streich Mr. Godsey beinahe das Leben gekostet hätte. The Prodigals (1980)
- What about the extra penny left over?- Das ist beinahe schon zu viel. The Prodigals (1980)
It could be almost anything.Das könnte beinahe, glaube ich, alles sein. Jobs for the Boys (1980)
Yes, sir, and I came here resolved to wait for you but your father, that most ungracious of men drove me into the street.- Ja, ich hatte mich auch hier eingefunden, aber Euer Vater hat mich aus dem Hause gejagt und mich beinahe geprügelt. The Miser (1980)
I believe now that I might rob my own self.Beinahe wäre ich imstande, mich selbst zu bestehlen, The Miser (1980)
I hope you don't mind roughing it...Naja, beinahe Feldbedingungen The Conductor (1980)
Have you checked my nails, climbed into my ears.Und beinahe wären Sie zudringlich geworden. Le guignolo (1980)
Writing is almost like disappearingSchreiben ist beinahe wie Verschwinden. Every Man for Himself (1980)
Something almost immoralEtwas beinahe immoralisches. Every Man for Himself (1980)
I almost got head from Amelia Earhart!Beinahe hätte Amelia Earhart es mir besorgt! Caddyshack (1980)
In the past... my husband managed everything. I knew nothing about administration... and business details.Früher machte mein Mann alles, und beinahe gefiel mir, von dem Papierkram nichts zu verstehen. The Last Metro (1980)
I don´t know him... but we almost met.Ich kenne ihn nicht. Wir hätten uns beinahe... The Last Metro (1980)
You´re pretty warm...Beinahe richtig. The Last Metro (1980)
Where are you guys when somebody needs you? I was almost attacked.Ich wäre beinahe angegriffen worden! Dressed to Kill (1980)
Next to Wimpy I hate him best.Ich hasse ihn beinahe so sehr wie Wimpy. Popeye (1980)
You look almost like a woman.- Ja, du siehst beinahe wie eine Frau aus. Prom Night (1980)
I couldn't breathe.- Ich wäre beinahe erstickt. Seems Like Old Times (1980)
She's almost as beautiful as you are.Sie ist beinahe so schön wie du. When Time Ran Out... (1980)
I almost lost one of my men today.Ich habe heute beinahe einen meiner Männer verloren. When Time Ran Out... (1980)
Almost free.Beinahe frei. When Time Ran Out... (1980)
It's practically all I know about you.Das ist beinahe alles, was ich über dich weiß. The Prodigal Daughter (1981)
Hey, did I tell you I almost won the Pulitzer in '54?Hab ich Ihnen erzählt, dass ich '54 beinahe den Pulitzer-Preis gewonnen hätte? The Phenom (1981)
I almost wish I hadn't found that obituary.Beinahe wünschte ich mir, ich hätte seine Todesanzeige nicht gefunden. The Carousel (1981)
- We're getting used to it by now.- Wir haben uns beinahe daran gewöhnt. The Carousel (1981)
Corabeth, I forgot.Corabeth, beinahe hätte ich es vergessen. The Carousel (1981)
It's simply that I wish to deliver this letter because I know that the poor child is in an agony of suspense.Ich will einfach nur diesen Brief abliefern, da ich weiß, dass das arme Kind vor Spannung beinahe umkommt. The Carousel (1981)
Well, it's taken us the better part of a century.Wir brauchten ja beinahe ein knappes Jahrhundert. The Hot Rod (1981)
You just bought yourself a ticket, son. You almost bought the farm.Du hast dir deinen Strafzettel verdient, du hättest dich beinahe umgebracht. The Hot Rod (1981)
Jim-Bob, it's almost 2 a.m. You need some rest, and so does Jody.Jim-Bob, es ist beinahe 2 Uhr morgens. Du brauchst Schlaf, genau wie Jody. The Hot Rod (1981)
It was my fault Jody nearly got killed last night.Es war mein Fehler, dass Jody letzte Nacht beinahe umkam. The Hot Rod (1981)
For months, Walton's Mountain buzzed with rumors about the Godseys' near-divorce.In Walton's Mountain schwirrten noch monatelang Gerüchte über die Beinahe-Scheidung der Godseys herum. The Indiscretion (1981)
We very nearly freeze to death here in the winter.Im Winter erfrieren wir beinaheThe Tempest (1981)
ERIN: That can't stop you now. This is all John Curtis knows of his father yet that was almost his first word, "Daddy."Das ist alles, was John Curtis von seinem Vater weiß, trotzdem war sein erstes Wort beinahe "Daddy". The Whirlwind (1981)
I admit I was very close to tears this morning... seeing him so stern, almost pleased with himselfIch nehme an, heute morgen war ich den Tränen nahe... ihn so streng zu sehen, beinahe zufrieden mit sich selbst. The Aviator's Wife (1981)
You turn up at lunch and nearly make me lateDu tauchst beim Essen auf und ich verspäte mich beinaheThe Aviator's Wife (1981)
Sometimes I almost believe you, Randall.Manchmal glaub ich beinahe, was du sagst! Time Bandits (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beinahe; fast; schier {adv}almost [Add to Longdo]
fast; beinahe; so gut wieall but [Add to Longdo]
nahezu; beinahe {adv}well-nigh [Add to Longdo]
Das ging beinahe ins Auge.That was a close shave. [Add to Longdo]
Ich möchte beinahe weglaufen.I've half a mind to run off. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beinahe [bainaːə]
     almost; nearly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top