ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be set

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be set-, *be set*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be set to do something[IDM] ตั้งใจทำ, See also: มุ่งมั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-When may we hope to be set free?เมื่อไหร่เราจะถูกปล่อยไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
and you will decide if I should be set free.คุณจะได้ตัดสินว่าจะปล่อยผมได้หรือยัง Don Juan DeMarco (1994)
But wasn't it supposed to be set up to catch him?แล้วไม่มีใครคิดจะจับเขาเลยรึงัย Ghost in the Shell (1995)
And some can't be settled without one.บางปัญหาไม่ใช้ดาบก็ไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Anna and the King (1999)
Please note that the television channel needs to be set to one of the Chinese...Please note the television channel needs to be set to one of the Chinese... . Maid in Manhattan (2002)
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง Infernal Affairs (2002)
Differences will be set aside.การเปลี่ยนแปลงจะถูกกั้นออก Underworld (2003)
I knew how this would be settled in the animal world.ชั้นรู้ว่ามันจะเกิดอะไร ถ้าเราอยู่ในโลกของสัตว์ Mean Girls (2004)
I'm getting a little worried. Gangrene might be setting in.ฉันกำลังเริ่มจะเป็นห่วงแล้ว เนื้อร้ายอาจลามขึ้นมา The Cave (2005)
Next week, everything here will be settled.สัปดาห์หน้า ผมถึงจะกลับนะครับ My Girl (2005)
The bomb will be set off by motion? Sorry,ขอโทษนะ Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be setIf I could be reborn, I would want to be the child of a rich family, then I'd be set for life.
be setInternational disputes must be settled peacefully.
be setLincoln ordered that all the slaves in the country should be set free.
be setSooner or later, the hostages will be set free.
be setThe king ordered that the prisoner should be set free.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีครอบครัว[V] get married, See also: be settled down, be established, have a family, Syn. แต่งงาน, เป็นฝั่งเป็นฝา, Ant. เป็นโสด, Example: แม่ต้องการให้พี่ชายมีครอบครัว ก่อนที่แม่จะตาย, Thai definition: มีสามีหรือภรรยา, แต่งงานแล้วมีบุตร
เป็นฝั่งเป็นฝา[V] get married, See also: be settled down, be established, have a family, Syn. แต่งงาน, มีครอบครัว, Ant. เป็นโสด, Example: แม่ต้องการให้เขาเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อนที่แม่จะตาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
先決問題[せんけつもんだい, senketsumondai] (n) question to be settled first [Add to Longdo]
纏まる[まとまる, matomaru] (v5r,vi) to be collected; to be settled; to be in order; (P) [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
放鳥[ほうちょう, houchou] (n,vs) setting free a bird; bird to be set free [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top