Search result for

battier

(53 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battier-, *battier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา battier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *battier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some half-ass Princeton debating society? We are in a war situation.Ein lahmarschiger Debattierclub von Intellektuellen? The Final Countdown (1980)
Down with the dictator! Back me up!Es ist lange her, dass im Konvent so feurig debattiert wurde und so leidenschaftlich. Danton (1983)
I'm staying. That's all there is to it.Ich bleibe, sinnlos darüber zu debattieren. Revenge of the Dead (1983)
My sole concern is the well-being of the President.Paul, ich will nicht lange darüber debattieren. Dreamscape (1984)
- Just a moment. We're caucusing.- Einen Moment, wir debattieren. Steele of Approval (1985)
There's debate now whether prosecution is worth the disclosures that might arise in a trial.Man debattiert darüber, ob eine strafrechtliche Verfolgung Enthüllungen vor Gericht wert ist. The Falcon and the Snowman (1985)
Debating about which word to do.Sie debattieren. Clockwise (1986)
With his jaw wired and all, he had to take a rain check.Mit einem verdrahteten Kiefer konnte er nicht debattieren. Gardens of Stone (1987)
Mr. Marshall and I have been having a little debate on government service.Mr. Marshall und ich debattieren gerade über den Regierungsdienst. No Way Out (1987)
When Nisenson was writing "Full Stop" no one could have imagined that as the film was being shot, there would be debates over the draft bill that would lead to the "Full Stop Law".Als Pablo "Schlusspunkt" schrieb, konnte sich niemand vorstellen, dass während des Drehs über ein Verjährungsgesetz debattiert werden würde, das "Schlusspunkt-Gesetz". Desembarcos (1989)
Hope you're not bent out of shape, I'm captain of the debating team.Du bist doch nicht sauer, oder? Ich bin jetzt Captain des Debattierklubs. Society (1989)
The time for debate is over.Genug mit dem Debattieren. Redemption II (1991)
She's active on the forensics team.Sie engagiert sich im Debattierklub. The Way We Was (1991)
-We've an opening on the debate team.- Im Debattierklub ist noch was frei. The Way We Was (1991)
(Bridger) Now... let us begin to discuss how this archaeological miracle... can benefit all mankind.Lassen Sie uns also darüber debattieren, wie dieses archäologische Wunder allen Menschen nützen kann. Treasure of the Mind (1993)
While we're debating this, a woman is dying.Während wir hier debattieren, stirbt diese Frau. Paradise (1994)
The Ferengi government is debating the Rules of Acquisition.Die Ferengi-Regierung debattiert eine Änderung der Handelsgesetze. Bloodlines (1994)
Each kid plays one of the delegates, and they debate the amendments.Jedes Kind spielt einen Abgeordneten und sie debattieren. The American President (1995)
Look at him. He's not well.Er muss nicht mit Kennedy debattieren. Nixon (1995)
We are still debating this.Darüber debattieren wir noch. All Alone in the Night (1995)
Let's see. "Congress is debating a new deficit-reduction bill.MONICA: " Der Kongress debattiert das neue Sparprogramm der Regierung. The One with Mrs. Bing (1995)
I know that! But I was not meant to be in a room with a Cardassian debating legalisms and diplomatic nuances.Aber bestimmt nicht, um mit einem Cardassianer in einem Raum zu sitzen, um über Legalismen und diplomatische Nuancen zu debattieren. Life Support (1995)
I'm outside the LA Federal Court, where lawyers for the prosecution and defence are locked in contentious legal debate over the origins, motives and parties responsible in the so-called Postal Miracle trial.Ich bin vor dem Gericht in LA, wo die Anwälte der Staatsanwaltschaft und die Verteidigung heftig debattieren über die Motive und verantwortlichen Parteien im so genannten Post-Wunder-Fall. Dear God (1996)
I'm not gonna debate you, Jerry.- Ich werd nicht mit Ihnen debattieren. Fargo (1996)
I'm not gonna sit here and debate.Ich sitze hier nicht rum und debattiere. Fargo (1996)
(MEN ARGUING INDISTINCTLY)(UNDEUTLICHES DEBATTIEREN) Michael Collins (1996)
Mr. Olsen I think it's a bad idea for Perry to debate Tempus tomorrow.Mr. Olsen, ich denke, es ist keine gute Idee, dass Perry morgen mit Tempus debattiert. Tempus, Anyone? (1996)
I spent five years Listening to juries deliberate.Ich hörte fünf Jahre lang Geschworenen beim Debattieren zu. The Devil's Advocate (1997)
The Senate has been debating what to do about Mars for years and did nothing.Der Senat hat jahrelang über den Mars debattiert und nichts getan. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
Yeah, they're still debating it in the Council of Ministers. It'll never pass.Der Ministerrat debattiert ihn noch. Call to Arms (1997)
Wouldn't that be better than standing here in this endless debate?Das ist besser, als endlos zu debattieren. Coda (1997)
The Senate was in session late into the night, debating the President's call for martial law.Der Senat debattierte bis in die Nacht über den Aufruf des Präsidenten zum Kriegsrecht. The Siege (1998)
We got into a debate.Wir fingen an zu debattieren. Take Me Out to the Holosuite (1998)
Before that, I was debating the finer points of temporal physics with a Krenim scientist.Davor debattierte ich mit einem Wissenschaftler über Physik. Infinite Regress (1998)
I didn't come here to debate the issue with you, Crell.Ich will nicht mit Ihnen darüber debattieren. Nothing Human (1998)
Our worth could be debated in the Senate but not without making the Stargate known to the public.Unser Wert könnte im Senat debattiert werden,... ..aber dann wird das Stargate publik gemacht. Politics (1998)
And now, even now, when every word of what Wigand has said on our show is printed, the entire deposition of his testimony in a court of law in the State of Mississippi, the cat totally out of the bag, you're still standing here debating.Sogar jetzt, wo alles gedruckt wurde, was Wigand in unserem Beitrag sagt, die komplette Zeugenaussage, die dieser Mann vor Gericht gemacht hat, nachdem die Katze endlich aus dem Sack ist, sitzt ihr noch genauso da und debattiert. The Insider (1999)
"The New York and Pennsylvania assemblies are debating independence. ""Die Versammlungen von New York und Pennsylvania... debattieren über ihre Unabhängigkeit." The Patriot (2000)
We're debating it because he hasn't done anything wrong.Warum debattieren wir? Wir debattieren, weil er keine Fehler gemacht hat. The Man with the Bag (2000)
We're arguing.Wir debattieren. Out of My Mind (2000)
Maybe we can argue some more about the French Revolution.Vielleicht können wir dann weiterdebattieren. Out of My Mind (2000)
You'll notice the debating team's also missing from my resume.In meinem Lebenslauf steht auch, dass ich nie in einem Debattierclub war. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
The criminal mind-- For the past 200 years, scientists, sociologists and other folks who fret about such things, have debated whether a person commits a violent act because of their environment or their biological makeup.Der kriminelle Verstand -- In den letzten 200 Jahren versuchten Wissenschaftler, Soziologen und andere Leute, die sich über so etwas den Kopf zerbrechen, darüber zu debattieren ob eine Person ein Verbrechen wegen seinem Umfeld begeht, oder seinem biologischen Erbgut. Gray Matter (2000)
-Sir, I don't think you... This is not a debate.Hier wird nicht debattiert. Nightingale (2000)
Each school representing one country... sends a team of delegates to a conference where they debate issues... pass resolutions, and have fun.Jede Schule schickt für ihr Land ein Team aus Delegierten, die auf einer Konferenz debattieren, Resolutionen beschließen und Spaß haben. Winning London (2001)
Over the next four days you will step into... the shoes of United Nations ambassadors... debating current issues and resolving problems that affect... every country on earth.In den nächsten 4 Tagen tretet ihr in die Fußstapfen der UN-Botschafter, ihr debattiert aktuelle Themen und löst Probleme, die alle Länder der Welt betreffen. Winning London (2001)
You weren't captain of the debate team, were you?Sie waren wohl nicht der Chef des Debattierklubs, was? Billy (2001)
So we'll be using this time to select our topics and debate team partners.Also nutzen wir jetzt die Zeit, um uns Themen und Debattierteams zu suchen. Tedi's Burnout (2001)
Chloe, who would you like as your debate team partner?Cloe, wen hättest du gerne in deinem Debattierteam? Tedi's Burnout (2001)
But I haven't told you the best part about the debating skills of Larry Slotnick.Aber das Beste an Larry Slotnicks Debattiergeschick kommt erst noch. Tedi's Burnout (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekloppt; verrückt {adj} [ugs.] | bekloppter; verrückter | am beklopptesten; am verrücktestenbatty | battier | battiest [Add to Longdo]
besprechen; diskutieren; erörtern; debattieren (mit) | besprechend | besprochento discuss (with) | discussing | discussed [Add to Longdo]
debattieren | debattierend | debattiert | er/sie debattiert | ich/er/sie debattierte | er/sie hat/hatte debattiertto debate | debating | debated | he/she debates | I/he/she debated | he/she has/had debated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top