Search result for

avatar

(31 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avatar-, *avatar*
English-Thai: Longdo Dictionary
avatar(n ) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, R. repretation
avatar(n ) อวทาร์, รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avatar(แอฟวะทาร์') n. อวตาร, การจุติลงมาเกิดของเทพในศาสนาพราหมณ์, ร่างอวตาร, ร่างที่แบ่งภาค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avatarsอวตาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
avatarอวทาร์ (ref.ราชบัณฑิต) รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกมซึ่งอาจเป็นสองหรือสามมิติก็ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First, let's customize your avatar.เริ่มแรก มาสร้างอวตาร์ของคุณกันค่ะ Summer Wars (2009)
Your avatar is your virtual self inside OZ.อวตาร์ คือตัวตนจำลองของคุณในโลก OZ Summer Wars (2009)
You can choose your avatar's clothing, hairstyle, and even give it a tail.สามารถเลือกเสื้อผ้า ทรงผม หรือแม้กระทั่งให้มีหางได้ Summer Wars (2009)
I see you've created an adorable avatar.อวตาร์น่ารักจังนะคะ Summer Wars (2009)
World-famous brand name stores can be found here, and you can even buy items to decorate your avatar.สินค้าแบรนเนมจากทั่วโลก มีอยู่ที่นี่แล้วค่ะ คุณสามารถซื้อของมาตกแต่งอวตาร์ของคุณได้ด้วยค่ะ Summer Wars (2009)
Through your avatar, you can also try your hand at various sports.อีกทั้ง อวตาร์ของคุณ สามารถสนุกกับการเล่นกีฬาได้ค่ะ Summer Wars (2009)
Whatever. I made a guest avatar for you using that phone number.เอาเถอะ ฉันสร้าง เกสท์อวตาร์ ให้แล้ว \ นายจะได้ใช้เบอร์นั้นได้ Summer Wars (2009)
Please stop playing around with my avatar.กรุณาหยุดใช้อวตาร์ของผมก่อกวนซะทีเถอะครับ Summer Wars (2009)
It's got a creepy avatar.น่าขยะแขยงชะมัด Summer Wars (2009)
But it looks like everyone who sent in a reply had their avatars stolen.แต่ดูเหมือนทุกคนที่ส่งข้อความกลับไปจะถูกขโมยอวาตาร์นะ Summer Wars (2009)
Is that daddy's avatar?นั่นอวตาร์ของป๊ะป๋าเหรอฮะ? Summer Wars (2009)
He's controlling the stolen avatars.มันควบคุมอวตาร์ที่ขโมยไปได้ด้วย Summer Wars (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avatar    (n) (a2 v @ t aa1 r)
avatars    (n) (a2 v @ t aa1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Offenbarung {f} | Offenbarungen {pl}avatar | avatars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
化身[けしん, keshin] (n,vs,adj-no) {Buddh} incarnation; impersonation; personification; avatar [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
権化[ごんげ, gonge] (n,vs) incarnation; avatar [Add to Longdo]
権現[ごんげん, gongen] (n) incarnation; avatar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avatar \Av`a*tar"\ ([a^]v`[.a]*t[add]r"), n. [Skr. avat[^a]ra
   descent; ava from + root t[.r] to cross, pass over.]
   1. (Hindu Myth.) The descent of a deity to earth, and his
    incarnation as a man or an animal; -- chiefly associated
    with the incarnations of Vishnu.
    [1913 Webster]
 
   2. An incarnation, embodiment or personification of a
    principle, quality, or attitude; -- used of people, mostly
    in a positive sense as a manifestation of a behavior or
    character worthy of admiration.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Martha Stewart, the home-and-hearth avatar whose
       products are now available at Kmart stores, is
       making upscale design touches like 200-thread-count
       cotton bed sheets something that most every American
       can aspire to.            --Leslie
                          Kaufman (N. Y.
                          Times, May 7,
                          1999).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avatar
   n 1: a new personification of a familiar idea; "the embodiment
      of hope"; "the incarnation of evil"; "the very avatar of
      cunning" [syn: {embodiment}, {incarnation}, {avatar}]
   2: the manifestation of a Hindu deity (especially Vishnu) in
     human or superhuman or animal form; "the Buddha is considered
     an avatar of the god Vishnu"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 avatar
  n.
 
   [in Hindu mythology, the incarnation of a god]
 
   1. Among people working on virtual reality and {cyberspace} interfaces, an
   avatar is an icon or representation of a user in a shared virtual reality.
   The term is sometimes used on {MUD}s.
 
   2. [CMU, Tektronix] {root}, {superuser}. There are quite a few Unix
   machines on which the name of the superuser account is ?avatar? rather than
   ?root?. This quirk was originated by a CMU hacker who found the terms root
   and superuser unimaginative, and thought ?avatar? might better impress
   people with the responsibility they were accepting.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AVATAR
     Advanced Video Attribute Terminal Assembler and Recreator (BBS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top