ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authoris

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authoris-, *authoris*, authori
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
- Well, I won't authorise that. - Oh, no?ผมไม่อนุญาต เหรอ... 21 Grams (2003)
It's not an authorised broadcast.นี่ไม่ใช่การแพร่ภาพที่ได้รับอนุญาต Live Free or Die Hard (2007)
Mam you are not authorised to be here.คุณครับ คุณไม่ได้รับอนุญาต / ในการมาที่นี่ Live Free or Die Hard (2007)
You have landed without authorisation.คุณมาที่นี่โดยไม่ได้รับอนุญาต Live Free or Die Hard (2007)
You are authorised to engage and destroy.คุณได้รับอนุญาตให้ยิงได้เลย Live Free or Die Hard (2007)
You can't get lost in the woods if you never go in to the woods right sir your the only person authorised to do so right sir your the only person authorised to do soไม่มีใครหลงป่า ถ้าไม่เคยเข้าป่า แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์ แน่นอน คุณเพียงคนเดียว ที่มีสิทธิ์ Next (2007)
I'm amazed and impressed you got authorisation for that.ผมประทับใจมากกว่าที่คุณรับเรื่องได้แล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)
I'm not here for that. I've been authorised by Director Fury to use any means necessary to keep you on premises.ผมเปล่ามาทำตรงนั้น แต่ได้รับคำสั่ง ผ.อ.ฟิวรี่ Iron Man 2 (2010)
So an undercover operation was authorised.ดังนั้นปฏิบัติการตำรวจสายลับ ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย Episode #1.3 (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon,สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
越権[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P) [Add to Longdo]
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank [Add to Longdo]
関係者[かんけいしゃ, kankeisha] (n) authorized people; authorised people; person(s) concerned; officials; staff; (P) [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P) [Add to Longdo]
欽定[きんてい, kintei] (n) authorized; authorised; appointed [Add to Longdo]
建築士[けんちくし, kenchikushi] (n) (authorized) architect and builder (authorised); (P) [Add to Longdo]
検定教科書[けんていきょうかしょ, kenteikyoukasho] (n) authorized textbook; authorised textbook [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top