ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arschkalt

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arschkalt-, *arschkalt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arschkalt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arschkalt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The water's really freezing!Das Wasser ist arschkaltAmarcord (1973)
We starve and freeze, yet we fast for communion.Nix zu fressen und arschkalt. Nüchtern zur Kommunion. Au Revoir les Enfants (1987)
- A swing? It's cold!- Es ist arschkaltJungle Fever (1991)
Damn, this morning air is chilly shit.Verdammt, die Morgenluft ist arschkaltPulp Fiction (1994)
I had to get the last stop. Quiet, punk.Es ist arschkaltDead Presidents (1995)
That's what day of the week it is.-Ein arschkalter. G.I. Jane (1997)
Freezing out here.Arschkalt ist das hier. Pine Barrens (2001)
- Too much chit-chat.Muss Wasser und Brot austeilen. Mir ist arschkaltMortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
- It's fucking freezing out here.- Ist doch arschkaltThe Woodsman (2004)
-Fickle? Shall we go?Es ist arschkaltStille Nacht (2004)
- Yeah, no kidding.- Ja, arschkaltThe Weather Man (2005)
That's when you know it's cold.Daran merkt man, dass es arschkalt ist. The Weather Man (2005)
That water looks fucking cold.Das Wasser ist sicher arschkaltHostel (2005)
JESS: It's fucking cold out there.(Jess) Draußen ist es arschkaltRest Stop (2006)
What do you want?Ah, ein Genuss! Ist arschkalt, was willst du? Bloody Tie (2006)
Yeah, we need to talk because my boiler's bust and it's freezing cold.Genau darüber wollte ich mit dir reden. Der Heizkessel ist kaputt. Hier ist es arschkaltRoom of Death (2007)
it's freezing out here.Es ist arschkalt hier draußen. So I Think I Can Dance (2008)
Sir, it's freezing.Es ist arschkalt4G (2008)
It's freezing, man!Das Wasser ist arschkalt, Mann! What Goes Around (2009)
Listen, the water was bloody cold, I wasn't prepared for it.Ich war unvorbereitet. Das Wasser war arschkalt. Ich bin erschrocken. What Goes Around (2009)
It's freezing cold.Es ist arschkaltTimebomb (2009)
And the water under the Golden Gate is freezing cold.Und das Wasser unter der Golden Gate ist arschkaltThe Social Network (2010)
I'm in the cargo hold, and it's friggin' freezing in here.Ich bin im Frachtraum, und es ist arschkalt hier drin. Chuck Versus First Class (2010)
- It's freezing!Das Wasser ist arschkaltThree Steps Above Heaven (2010)
I know it's not Canada, but it starts with a "C"Ich weiß, es ist nicht Kanada, aber es enthält auch ein "n" und ist arschkaltSymphony of Illumination (2011)
Got down to 12 degrees last night.Es war arschkalt gestern. The Factory (2012)
It's really cold in here!Lass mich raus! Es ist arschkalt hier drin! Smitty (2012)
It's freezing up here!Es ist arschkalt hier oben! Chronicle (2012)
Fucking christssake, it's cold out. I don't even have a winter coat.Es ist arschkalt, und ich habe keinen Mantel. Inside Llewyn Davis (2013)
- Now you have to be hella cold... - I am hella cold.Draußen wird's dir arschkaltFruitvale Station (2013)
And you know what's gonna happen.-Mir ist arschkalt. Gib mal. Ach, Scheiße. Fruitvale Station (2013)
It's freezing out.Es ist arschkalt draußen. Fucksgiving (2013)
Yeah, striking the iron even when it's fucking cold... was always my talent.Ja, das Eisen schmieden, auch wenn es schon arschkalt ist, das war immer meine Stärke. Stromberg - Der Film (2014)
Plus, it is very fucking cold in the dormitories.Außerdem ist es arschkalt in den Schlafsälen. A Whole Other Hole (2014)
- It's colder than a goblin's ass out here, huh? Ha!Es ist arschkalt hier draußen, was? It's Not for Everyone (2014)
We can't open the windows and it's freezing.Man kann nicht lüften und es ist arschkalt24 Days (2014)
It's freezing in here!Hier drin ist es arschkaltFallout (2015)
It's freezing.Es ist arschkaltHalt & Catch Fire (2015)
But I guess when you leave your kid outside in the car on a freezing cold night because you're inside getting high off your ass, maybe you actually do need some help.Aber wenn man sein Kind an einem arschkalten Abend im Auto lässt, während man drinnen gerade high ist, - braucht man vielleicht echt Hilfe. Sweet, Not Lasting (2015)
Freezing but beautiful.Arschkalt, aber wunderschön. Doctor Strange (2016)
It's cold as hell. So much for spring.Es ist arschkalt, so viel zu Frühling. The Most Beautiful Day (2016)
- We were robbed.Afrika. ArschkaltThe Most Beautiful Day (2016)
It's fucking cold.Ist so arschkaltRitual (2017)
- Cold Ass Diaz?- "Die arschkalte Diaz"? Riot FOMO (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top