ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arche-

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arche, -arche-, *arche*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Katharine Archer, please. It's Armand Goldman.แคทธารีธนูกรุณา มันเป็นอาร์มันด์โกลด์แมน The Birdcage (1996)
Katie Archer. Or is it Mrs. something?เคธี่ธนู หรือมันเป็นสิ่งที่นาง? The Birdcage (1996)
There's the soldier villain who fights the hero with his hands... and then there's the real threat- the brilliant and evil archenemy... who fights the hero with his mind.พันธุ์นึงเป็นผู้ร้ายพันธุ์อึด ต่อสู้กับฮีโร่ด้วยกำลัง อีกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ร้ายจริงๆ ผู้ร้ายอัจฉริยะตัวฉกาจ Unbreakable (2000)
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
Yes, Madame Archer.ครับ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I have an impossible request of you.คุณ อ าเชอร์ ผมมีเรื่องสำคัญจะขอร้อง Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I'm begging you. Those girls have no one now.คุณ อาเชอร์ ผมขอร้องละ พวกเธอไม่มีใครอื่นแล้ว Hotel Rwanda (2004)
Oh, no. Madame Archer.โอ ไม่ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
- Madame Archer!คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeA small bridge arched the stream.
archeHe arched his eyebrows in surprise.
archeHe is an archeologist's assistant.
archeHe said I was his archenemy. How did we arrive at a situation like this?
archeThe cat arched its back.
archeThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
ผูกขาดตลาด[v. exp.] (phūkkhāt talāt) EN: control the market   FR: contrôler le marché
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work   FR: allumer ; mettre en marche
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical   FR: à bas prix ; bon marché
สำรวจตลาด[v. exp.] (samrūat talāt) EN: survey the market ; research the market   FR: étudier le marché ; prospecter le marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price   FR: bon marché
ถูกจริง ๆ[X] (thūk jing jing) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.)   FR: très bon marché
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper   FR: meilleur marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive   FR: bon marché
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal [Add to Longdo]
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Arche /arçə/ 
   ark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top