Search result for

appear

(110 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appear-, *appear*
English-Thai: Longdo Dictionary
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
appear[VI] ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
appear[VT] ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, Syn. be in attendance, put in an appearance, Ant. be absent, leave, be missing
appear[VI] ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล
appear[VI] พิมพ์จำหน่าย
appear at[PHRV] ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่), See also: มาถึง
appear at[PHRV] แสดงที่
appear in[PHRV] ปรากฏตัวใน (ชุดหรือสถานที่)
appear on[PHRV] ปรากฏบน, See also: ปรากฏตัว
appear for[PHRV] เป็นทนายให้, Syn. act for, plead for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
disappear(ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ, Syn. vanish
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป,การสาบสูญ,การสูญหาย,การหายลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง,เกิดขึ้นอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceการมาศาล (ในฐานะคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Appearance and Attitudeรูปร่างท่าทาง [การแพทย์]
Appearance, Frayedลักษณะกะรุ่งกะริ่ง [การแพทย์]
Appearance, Generalลักษณะส่วนที่ปรากฎโดยทั่วไป [การแพทย์]
Appearance, Wedge Shapeลักษณะแบบรูปลิ่ม [การแพทย์]
Appearances, Generalลักษณะทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or appear to.หรือแค่แสดงออกมา Chuck in Real Life (2008)
And she only comments on my appearanceแล้วเธอก็เป็นคนเดียวที่ชอบตำหนิการแต่งตัวของฉัน There Might be Blood (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
It appears so.ดูเหมือนว่าจะเป็นยังงั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Why would Anhora appear in Camelot, and then lie to you?นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาปรากฎตัวที่คาเมรอต และโกหก The Labyrinth of Gedref (2008)
It appears your captain follows orders as well as you do.ผู้กองของเจ้านี่เชื่อฟังคำสั่ง เหมือนเจ้าแป๊ะเลยนะ Rookies (2008)
What? Wind like that doesn't just appear from nowhere.อะไรหรอ ก็ลมนั่นไง มันคงไม่อยู่ดีๆโผล่มาหรอก The Moment of Truth (2008)
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... - Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It appears this droid's mission memory has never been erased.ดูเหมือนความจำในภารกิจต่างๆของมัน ไม่เคยถูกลบเลย Duel of the Droids (2008)
You have a great talent for unexpected appearances.การปรากฎตัวโดยไม่คาดคิด คือพรสววรค์ของเจ้าสินะ Lair of Grievous (2008)
It appears the battle droids have mistaken Jar Jar for one.ดูเหมือนพวกดรอยด์รบ จะเข้าใจผิดว่าจาร์ จาร์เป็นเจได Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearThe politician didn't appear in public after the incident.
appearYou can't know his merits by his appearance.
appearThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
appearSeen through a telescope, the planets take on completely a new appearance.
appearHis appearance deceived me.
appearAn article about our school appeared in the newspaper.
appearA girl appeared before me.
appearBy and by the moon appeared on the horizon.
appearYou have to appear in person.
appearTalk of the devil and he is sure to appear.
appearI was deceived by her appearance.
appearHe ran for his life when the bear appeared.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ[V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
รูปโฉม[N] looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
เข้าฝัน[V] appear in one's dream, Example: ชายชราคนหนึ่งหน้าตาดุๆ มาเข้าฝันแต่ไม่ได้บอกหวยอะไรทั้งนั้น, Thai definition: ปรากฏให้เห็นในความฝัน, มาบันดาลให้เห็นฝัน
คุ้นตา[V] be familiar, See also: appear familiar, Syn. ชินตา, Ant. แปลกตา, Example: ท่าเดินของเขาดูคุ้นตามาก น่าจะเป็นเพื่อนเก่า
เปลือกนอก[N] appearance, See also: look, feature, aspect, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูจากภาพของเปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เป็นรูปเป็นร่าง[V] become visible, See also: appear, show up, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปธรรม, Example: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง, Thai definition: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
เปลือกนอก[N] appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
สารรูป[N] appearance, See also: look, Syn. รูปร่างหน้าตา, Example: นายควรจะดูสารรูปของนายก่อนที่จะเดินเข้าไปในงานนั้น, Thai definition: สภาพภายนอกที่เห็นได้, ภาพปรากฏภายนอก (มักใช้ในทางไม่ดีเกี่ยวกับร่างกาย หรือการแต่งตัว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ดี[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if   FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost   FR: disparaître ; être perdu

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEAR    AH0 P IH1 R
APPEARS    AH0 P IH1 R Z
APPEARED    AH0 P IH1 R D
APPEARING    AH0 P IH1 R IH0 NG
APPEARANCE    AH0 P IH1 R AH0 N S
APPEARANCES    AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appear    (v) (@1 p i@1 r)
appears    (v) (@1 p i@1 z)
appeared    (v) (@1 p i@1 d)
appearing    (v) (@1 p i@1 r i ng)
appearance    (n) (@1 p i@1 r @ n s)
appearances    (n) (@1 p i@1 r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] appearance [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment) [Add to Longdo]
出庭[chū tíng, ㄔㄨ ㄊㄧㄥˊ, ] appear before a court; court appearance [Add to Longdo]
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, / ] appearing and disappearing; intermittently visible [Add to Longdo]
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] appear in one's mind; come back to (one's mind) [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear; present; now; existing; current [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] appearance; portrait; picture [Add to Longdo]
相貌[xiàng mào, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄠˋ, ] appearance [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, / ] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, v. i. [imp. & p. p. {Appeared}; p. pr. & vb.
   n. {Appearing}.] [OE. apperen, aperen, OF. aparoir, F.
   apparoir, fr. L. appar?re to appear + par?reto come forth, to
   be visible; prob. from the same root as par?re to produce.
   Cf. {Apparent}, {Parent}, {Peer}, v. i.]
   1. To come or be in sight; to be in view; to become visible.
    [1913 Webster]
 
       And God . . . said, Let . . . the dry land appear.
                          --Gen. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To come before the public; as, a great writer appeared at
    that time.
    [1913 Webster]
 
   3. To stand in presence of some authority, tribunal, or
    superior person, to answer a charge, plead a cause, or the
    like; to present one's self as a party or advocate before
    a court, or as a person to be tried.
    [1913 Webster]
 
       We must all appear before the judgment seat. --2
                          Cor. v. 10.
    [1913 Webster]
 
       One ruffian escaped because no prosecutor dared to
       appear.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To become visible to the apprehension of the mind; to be
    known as a subject of observation or comprehension, or as
    a thing proved; to be obvious or manifest.
    [1913 Webster]
 
       It doth not yet appear what we shall be. --1 John
                          iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Of their vain contest appeared no end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To seem; to have a certain semblance; to look.
    [1913 Webster]
 
       They disfigure their faces, that they may appear
       unto men to fast.           --Matt. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To seem; look. See {Seem}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appear \Ap*pear"\, n.
   Appearance. [Obs.] --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appear
   v 1: give a certain impression or have a certain outward aspect;
      "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very
      difficult problem"; "This project looks fishy"; "They
      appeared like people who had not eaten or slept for a long
      time" [syn: {look}, {appear}, {seem}]
   2: come into sight or view; "He suddenly appeared at the
     wedding"; "A new star appeared on the horizon" [ant:
     {disappear}, {go away}, {vanish}]
   3: be issued or published; "Did your latest book appear yet?";
     "The new Woody Allen film hasn't come out yet" [syn:
     {appear}, {come out}]
   4: seem to be true, probable, or apparent; "It seems that he is
     very gifted"; "It appears that the weather in California is
     very bad" [syn: {appear}, {seem}]
   5: come into being or existence, or appear on the scene; "Then
     the computer came along and changed our lives"; "Homo sapiens
     appeared millions of years ago" [syn: {appear}, {come along}]
     [ant: {disappear}, {vanish}]
   6: appear as a character on stage or appear in a play, etc.;
     "Gielgud appears briefly in this movie"; "She appeared in
     `Hamlet' on the London stage"
   7: present oneself formally, as before a (judicial) authority;
     "He had to appear in court last month"; "She appeared on
     several charges of theft"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top