ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleviation

AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleviation-, *alleviation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleviation[N] การบรรเทา, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง

English-Thai: Nontri Dictionary
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ[N] suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEVIATION AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleviation (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃən (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n)
alleviations (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃənz (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解熱[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P) [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden [Add to Longdo]
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alleviation \Al*le`vi*a"tion\, n. [LL. alleviatio.]
   1. The act of alleviating; a lightening of weight or
    severity; mitigation; relief.
    [1913 Webster]
 
   2. That which mitigates, or makes more tolerable.
    [1913 Webster]
 
       I have not wanted such alleviations of life as
       friendship could supply.       --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleviation
   n 1: the feeling that comes when something burdensome is removed
      or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded
      with relief" [syn: {relief}, {alleviation}, {assuagement}]
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top