หรือคุณหมายถึง acuteneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuteness

AH0 K Y UW1 T N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuteness-, *acuteness*, acutenes
English-Thai: Nontri Dictionary
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUTENESS    AH0 K Y UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acuteness    (n) ˈəkjˈuːtnəs (@1 k y uu1 t n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuteness \A*cute"ness\, n.
   1. The quality of being acute or pointed; sharpness; as, the
    acuteness of an angle. AS
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty of nice discernment or perception; acumen;
    keenness; sharpness; sensitiveness; -- applied to the
    senses, or the understanding. By acuteness of feeling, we
    perceive small objects or slight impressions: by acuteness
    of intellect, we discern fine distinctions.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps, also, he felt his professional acuteness
       interested in bringing it to a successful close.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Shrillness; high pitch; -- said of sounds.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Violence of a disease, which brings it speedily to
    a crisis. AS
    [1913 Webster]
 
   Syn: Penetration; sagacity; keenness; ingenuity; shrewdness;
     subtlety; sharp-wittedness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuteness
   n 1: a sensitivity that is keen and highly developed; "dogs have
      a remarkable acuteness of smell"
   2: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
     acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
     {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]
   3: the quality of having a sharp edge or point [ant:
     {obtuseness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top