ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withers

W IH1 DH ER0 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withers-, *withers*, wither
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์ The Jackal (1997)
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย The Jackal (1997)
I need a voice transcription of field report November-Alpha, from 915 this year, Agent Witherspoon.ผมต้องการรายงานการปฏิบัติงาน ของเดือนพฤศจิกายนจากวันที่ 9-15 ปีนี้ The Jackal (1997)
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่ The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน The Jackal (1997)
A nation never withers if its history stands tall.ประเทศจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่ ถ้ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ แข็งแรง Dasepo Naughty Girls (2006)
"Kyle, take everything you love about Reese Witherspoon and project it onto this girl who wants to be with you."ผมคิดว่าเธอคือ รีส วิทเธอสพูน แล้วใส่ทุกอย่างลงไปเต็มเหนี่ยว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35 The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withersThat which grows fast withers as rapidly.

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERS    W IH1 DH ER0 Z
WITHERSPOON    W IH1 DH ER0 S P UW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withers    (v) wˈɪðəz (w i1 dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerrist {m}withers {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withers \With"ers\, n. pl. [Properly, the parts which resist the
   pull or strain in drawing a load; fr. OE. wither resistance,
   AS. wi[eth]re, fr. wi[eth]er against; akin to G. widerrist
   withers. See {With}, prep.]
   The ridge between the shoulder bones of a horse, at the base
   of the neck. See Illust. of {Horse}.
   [1913 Webster]
 
      Let the galled jade wince; our withers are unwrung.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withers
   n 1: the highest part of the back at the base of the neck of
      various animals especially draft animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top