ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withers

W IH1 DH ER0 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withers-, *withers*, wither
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withers(วิธ'เธอซ) n. ส่วนที่สูงที่สุดของหลังสัตว์,หัวไหล่ม้า หรือสัตว์อื่น,ตะโหงกม้าหรือสัตว์อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My city withers and must be fed.เมืองของข้าร่วงโรยและคนต้องกิน Noah (2014)
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35 The Love Guru (2008)
A nation never withers if its history stands tall.ประเทศจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แน่ ถ้ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ แข็งแรง Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withersThat which grows fast withers as rapidly.

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERS    W IH1 DH ER0 Z
WITHERSPOON    W IH1 DH ER0 S P UW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withers    (v) wˈɪðəz (w i1 dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerrist {m}withers {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withers \With"ers\, n. pl. [Properly, the parts which resist the
   pull or strain in drawing a load; fr. OE. wither resistance,
   AS. wi[eth]re, fr. wi[eth]er against; akin to G. widerrist
   withers. See {With}, prep.]
   The ridge between the shoulder bones of a horse, at the base
   of the neck. See Illust. of {Horse}.
   [1913 Webster]
 
      Let the galled jade wince; our withers are unwrung.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withers
   n 1: the highest part of the back at the base of the neck of
      various animals especially draft animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top