ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standbys

S T AE1 N D B AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standbys-, *standbys*, standby
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STANDBYS S T AE1 N D B AY2 Z
STANDBY S T AE1 N D B AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
standbys (n) stˈænbaɪz (s t a1 n b ai z)
standby (n) stˈænbaɪ (s t a1 n b ai)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
standby(n) ผู้สำรอง, See also: ผู้เตรียมพร้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
standby(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน, การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม, สำรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stand by.Standby. Oblivion (2013)
- Standby. - (Whispers) Standby.รอ รอ Help! (1965)
Standby.ใคร? The Bodyguard (1992)
- Countdown will commence momentarily. Standby.- จะเริ่มนับถอยหลังในไม่ช้า เตรียมพร้อม Toy Story (1995)
one that also happens to kill any sea life around it... even when it's on standby.อันที่จะฆ่าสัตว์น้ำทั้งหลายรอบๆด้วย แม้แต่แค่มันเดินครื่องรอ Aqua (2005)
And on top of that, there's the old standby:ยิ่งกว่านั้น ผมก็ไม่ได้เชื่อว่า... The Holiday (2006)
Abort system on standby. Cleared for launch at zero hour, 9 a.m.เปิดระบบป้องกันความผิดพลาด เปิดโล่งเพื่อปล่อยนับ 0 ชั่วโมงที่ 9 โมงเช้า The Astronaut Farmer (2006)
I'll take our Tac Teams off standby.ผมจะไปยกเลิกการเตรียมพร้อมของทีมยุทธการ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
She's here. 1 minute to go. Standby.เธอมาแล้ว อีก 1 นาที เตรียมพร้อม 200 Pounds Beauty (2006)
Remain here on standby. Got it?อยู่เตรียมพร้อมที่นี่ เข้าใจมั้ย? Appleseed Ex Machina (2007)
But I don't think that's enough LEE Kyung-ah is our school's only standby national athlete.แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนี่คือ ลี คยอง-อา เธอเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเดียวของมหาวิทยาลัยเรา Sex Is Zero 2 (2007)
Standby.สแตนบาย Live Free or Die Hard (2007)
The old standby, used to be famous for it.ของพื้นๆ เคยขึ้นชื่อ Ratatouille (2007)
I want rendition protocols and put the asset on standby, just in case.ผมอยากให้เริ่มลงมือได้ /Nเตรียมคนไว้ให้พร้อม The Bourne Ultimatum (2007)
Call suezamel, put him on standby, tell him we might need him.โทรหา เซซาเมลให้เขาเตรียมพร้อม เราอาจต้องใช้เขา Bang and Burn (2007)
I'll put armed back-up on standby and say there's a security scare.ผมจะเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อม และจัดการเรื่องความปลอดภัยให้ Episode #2.1 (2008)
Entry team, standby. This is the door.เข้ามา, แสตนด์บายไว้ . Episode #2.6 (2008)
As soon as the sensors pick up any kind of a heat source 90 degrees or more, system goes into standby, a yellow light comes on.เมื่อตัวเซนเซอร์จับแหล่งเกิดความร้อนได้ 90 องศา หรือ สูงกว่า ระบบจะพร้อม ไฟสีเหลืองจะเปิดขึ้น Quiet Riot (2008)
After five seconds in standby, if the heat source isn't gone, we have an alarm.ภายในเวลา 5 วินาที ถ้าแหล่งความร้อนยังมีอยู่ มันจะร้อง Quiet Riot (2008)
Decontamination system on standby.** ระบบปล่อยสารพิษเตรียมพร้อมแล้ว ** WarGames: The Dead Code (2008)
We have been requested to be on standby at this location.ด้วยสาเหตุนี้ ทางเราจึงถูกขอให้จอดเครื่องรอไว้ ณ จุดเดิมไปก่อน Death Note: L Change the World (2008)
- Mummy, I'm gonna go talk to your doctors, find out exactly what's going on about getting the solution remedy of yours, because I have a standby return ticket.หนูจะไปคุยกับหมอ ให้รู้เรื่อง ว่าจะยังไงกันแน่ เรื่องรักษาอาการแม่เนี่ย เพราะตั๋วเครื่องบินขากลับหนูสแตนบายไว้ Loyal and True (2008)
If you need more men, we have an army unit for you on standby at Silvermine.ถ้าต้องการคนเพิ่ม.. เรามีหน่วยทหารเตรียมพร้อมอยู่ที่ซิลเวอร์ไมน์ Invictus (2009)
All right, we're going to comm. Standby.ตกลง เราจะติดต่อไป ถือสายรอนะ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Standby.เตรียมพร้อม Prison Break: The Final Break (2009)
Standby!เตรียมพร้อม Prison Break: The Final Break (2009)
- Standby for fire. Standby.เตรียมพร้อมยิง เตียมตัว District 9 (2009)
Yeah, I was doing standby at the evals. Great fun.ผมกำลังเตรียมพร้อมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ที่การประเมิณผล มันตลกมาก Emotional Rescue (2009)
I have to fly standby and make a meeting in Cincinnati.ฉันต้องบินไปเตรียมพร้อมการประชุมที่ซินซิเนติ Up in the Air (2009)
I can't standby and watch F4 split up like this.ผมทนไม่ได้ที่จะเห็น F4 ต้องแตกแยกแบบนี้ Episode #1.7 (2009)
Approaching your position. Standby for retrieval.ใกล้ถึงตำแหน่งของท่านแล้ว เตรียมพร้อมทำการกู้ยาน Storm Over Ryloth (2009)
Standby.เตรียมเพร้อม Free (2009)
Standby!เตรียมตัว Free (2009)
And call respiratory.We need ventilators on standby.แล้วก็โทรหาหน่วยระบบหายใจ พวกเราต้องการเครื่องช่วยหายใจมาเตรียมพร้อมไว้ I Saw What I Saw (2009)
Weapon systems and shields on standby.ระบบอาวุธและเกราะพร้อมสแตนด์บายครับ Star Trek (2009)
Thrusters on standby. Take us out.ทรัสเตอร์พร้อมแล้วครับ ออกยานได้ Star Trek (2009)
Standby!1072 ถึง 1078 เตรียมพร้อม! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The pilot is currently on standby in the mobile isolation room.นักบินเตรียมพร้อมอยู่ในห้องควบคุมเคลื่อนที่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Place the damaged Unit 00 on standby.ปล่อยเครื่อง 00 ไว้ที่อู่ซ่อมก่อน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Henry Smythe, I am legally bound to ask you if you would like an ambulance on standby in order to take you to hospital.เฮนรี่ สมิธ ผมมีข้อผูกมัดตามกฎหมาย ที่ต้องถามคุณ ถ้าคุณต้องการรถพยาบาลมาเตรียมพร้อมไว้ เพื่อพาคุณไปที่โรงพยาบาล Repo Men (2010)
I'm legally bound to ask if you would like an ambulance on standby, in order to take you to the hospital.ผมมีข้อผูกมัดตามกฎหมาย... ต้องถามว่าคุณต้องการให้รถพยาบาล มาเตรียมพร้อมไว้หรือไม่ เพื่อนำคุณไปโรงพยาบาล Repo Men (2010)
Please have a team ready on standby.ได้โปรด จัดทีมรอไว้เลย Faith (2010)
Another four units on standby, just in case we need it.ให้หน่วย 4 เตรียมพร้อม ในกรณีที่เราต้องการ Hitting the Ground (2010)
Unit 1, standby!หน่วย1 เตรียมพร้อม! Airiseu: Deo mubi (2010)
boss. Let the girls to sleep. November 2 will be on standby.มาเถอะ ปล่อยให้พวกผู้หญิงนอนบ้าง เราสองคนไปเฝ้ายามกัน Skyline (2010)
Standby to move out.แล้วเตรียมตัวเดินทางได้ Melbourne (2010)
Standby to standby.- เตรียมพร้อมเพื่อรับคำสั่ง Peleliu Airfield (2010)
But the system's still on standby.แต่ระบบยังรอได้อยู่นะ Course Correction (2010)
We have a jet on standby.เรามีเครื่องบินพร้อมไป Chuck Versus the Anniversary (2010)
Just have the team on standby, all right?แค่ให้ทีมเตรียมพร้อมรอไว้ เข้าใจไหม Rough Trade (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
standbyJust my old standby: lemon chicken.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] emergency standby [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalter { m }access standby switch [Add to Longdo]
Bereitschaftszeit { f }standby time [Add to Longdo]
Notstromgenerator { m }; Notstromaggregat { n } | Notstromaggregate { pl }emergency generator; emergency power generator | standby gen sets [Add to Longdo]
Reserve { f } | Reserven { pl } | jdn. aus der Reserve lockenreserve; standby | reserves | to break through sb.'s reserve [Add to Longdo]
Reserverechner { m } [ comp. ]standby computer [Add to Longdo]
einsatzbereitstandby [Add to Longdo]
sofort einsetzbarer Ersatz | sofort einsetzbarer Ersatzrechnerhot standby | hot standby computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンドバイクレジット[sutandobaikurejitto] (n) standby credit [Add to Longdo]
スタンバる[sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby [Add to Longdo]
スタンバイ[sutanbai] (n, adj-no, vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
スタンバイファイル[sutanbaifairu] (n) { comp } standby file [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones) [Add to Longdo]
待ち受け画面;待ちうけ画面;待受画面[まちうけがめん, machiukegamen] (n) standby screen; standby display [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n, vs, adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] standby (a-no) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top