Search result for

seam

(105 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seam-, *seam*
Possible hiragana form: せあん
English-Thai: Longdo Dictionary
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seam[N] ตะเข็บ, See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ, Syn. joint, stitching, suture
seam[N] ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา), See also: แนวชั้นหิน, Syn. layer, lode, stringer, vein
seam[VT] เย็บตะเข็บ, See also: เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ, Syn. stitch, sew
seam[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นแนว, ทำให้เป็นรอยต่อ, Syn. line, wrinkle, ridge, furrow
seamy[ADJ] ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
seaman[N] กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
seamer[N] ผู้เย็บตะเข็บ
seam with[PHRV] เย็บต่อกับ, See also: เชื่อมกับ
seaminess[N] การเย็บตะเข็บ
seamanlike[ADJ] เหมือนกะลาสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี,ลูกเรือ,ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล,พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
seamanship(ซี'เมินชิพ) n. การเดินเรือทะเล,ความสามารถในการเดินเรือ
seamarkn. วัตถุที่เป็นเครื่องหมายการเดินเรือทะเลเช่นทุ่นลอย/ประภาคาร/เส้นน้ำ
seamstress(ซีม'สฺเทรส) n. หญิงเย็บผ้า
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
unseam(อันซีม') vt. เอาตะเข็บออก,ฉีกออก,รื้อออก,แยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seam(vt) เชื่อมต่อ,เย็บติด,เย็บตะเข็บ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
seamless(adj) ไม่มีรอยต่อ,ไม่มีตะเข็บ,ไม่มีรอยเย็บ
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seamชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
seamless tubeท่อไร้ตะเข็บ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
seamountภูเขาใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seamlesslyอย่างแนบเนียน อย่างไร้รอยตะเข็บ อย่างไร้ร่องรอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The seams aren't finished, the zipper gapes,นี่ดูเหมือนยังไม่เสร็จเลยนะ ตรงซิปมันแปลก ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And the best seamstress in Camelot, I promise.แล้วก็เป็นช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดในคาเมลอต ผมสัญญาเลย Lancelot (2008)
You are a fine seamstressเจ้าคือช่างเย็บผ้า Iljimae (2008)
But if the seams burst, I'll sew it again for you.แต่ว่าตะเข็บมันปรินิดหน่อย ข้าจะเย็บให้เจ้าใหม่แล้วกัน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
A single piece of seamless quartz.มันเป็นแร่ควอทซชี้นเดียว ไม่มีรอยต่อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're a seaman?-คุณเป็นลูกเรือ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Seamless traditionalism, yet all the perks.ไม่ต่างจากธรรมเนียมเดิม แต่ว่องไวกว่ามาก Up in the Air (2009)
The Seaman's Mission had an address for a relative in Blackpool so we went to find you, to bring you back.ทะเบียนประวัติลูกเรือมีที่อยู่ ญาติในแบล็คพูล เราก็เลยตามไปพาแกกลับมา Nowhere Boy (2009)
I'm falling apart at the seams...ผมก็ท้อแท้มาก.. Episode #1.3 (2009)
What are you, a north korean seamstress?เธอเป็นอะไรน่ะ ช่างเย็บผ้าที่เกาหลีเหนือรึไง? Comparative Religion (2009)
Keeps me together at the seamsLOU: (SINGING) Keeps me together at the seamHot Tub Time Machine (2010)
Sometimes nothing keeps me together at the seamsSometimes nothing keeps me together at the seamHot Tub Time Machine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seamThe public school system is coming apart at the seams.
seamIn order to fix this mistake we'll have to tear out this seam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเข็บ[N] seam, See also: stitch, Example: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก, Thai definition: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน
นาวิน[N] marine, See also: seaman, mariner, Syn. คนเรือ, Thai definition: ทหารเรือที่ประจำการพลรบในกองทัพเรือ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   FR: couture [f] ; point de couture [m]
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy   FR: marin [m] ; officier de marine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAM    S IY1 M
SEAMS    S IY1 M Z
SEAMY    S IY1 M IY0
SEAMEN    S IY1 M AH0 N
SEAMAN    S IY1 M AH0 N
SEAMUS    SH EY1 M AH0 S
SEAMON    S IY1 M AH0 N
SEAMANS    S IY1 M AH0 N Z
SEAMONS    S IY1 M AH0 N Z
SEAMLESS    S IY1 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seam    (v) (s ii1 m)
seams    (v) (s ii1 m z)
seamy    (j) (s ii1 m ii)
Seamus    (n) (sh ei1 m @ s)
seaman    (n) (s ii1 m @ n)
seamed    (v) (s ii1 m d)
seamen    (n) (s ii1 m @ n)
seamier    (j) (s ii1 m i@ r)
seaming    (v) (s ii1 m i ng)
seamiest    (j) (s ii1 m i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage [Add to Longdo]
Naht {f}; Saum {m} | Nähte {pl} | aus den Nähten platzenseam | seams | to burst at the seams [Add to Longdo]
Nahtschweißen {n}seam welding [Add to Longdo]
Nahtzugabe {f}seam allowance [Add to Longdo]
Seamount {m}; Unterwasserberg {m}seamount [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
シームレス[, shi-muresu] (n) seamless; (P) [Add to Longdo]
フォーシーム[, fo-shi-mu] (n) four-seam fastball (baseball) [Add to Longdo]
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
海員組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union [Add to Longdo]
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接缝[jiē fèng, ㄐㄧㄝ ㄈㄥˋ, / ] seam [Add to Longdo]
无缝[wú fèng, ˊ ㄈㄥˋ, / ] seamless [Add to Longdo]
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] seamless connection [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] seam [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] seam; crack; narrow slit [Add to Longdo]
缝针迹[féng zhēn jì, ㄈㄥˊ ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] seam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, v. t. [imp. & p. p. {Seamed}; p. pr. & vb. n.
   {Seaming}.]
   1. To form a seam upon or of; to join by sewing together; to
    unite.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with something resembling a seam; to line; to
    scar.
    [1913 Webster]
 
       Seamed o'er with wounds which his own saber gave.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make the appearance of a seam in, as in knitting a
    stocking; hence, to knit with a certain stitch, like that
    in such knitting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\ (s[=e]m), n. [See {Saim}.]
   Grease; tallow; lard. [Obs. or Prov. Eng.] --Shak. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, n. [OE. seem, seam, AS. se['a]m; akin to D. zoom,
   OHG. soum, G. saum, LG. soom, Icel. saumr, Sw. & Dan. s["o]m,
   and E. sew. [root] 156. See {Sew} to fasten with thread.]
   1. The fold or line formed by sewing together two pieces of
    cloth or leather.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a line of junction; a joint; a suture, as on a
    ship, a floor, or other structure; the line of union, or
    joint, of two boards, planks, metal plates, etc.
    [1913 Webster]
 
       Precepts should be so finely wrought together . . .
       that no coarse seam may discover where they join.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol. & Mining) A thin layer or stratum; a narrow vein
    between two thicker strata; as, a seam of coal.
    [1913 Webster]
 
   4. A line or depression left by a cut or wound; a scar; a
    cicatrix.
    [1913 Webster]
 
   {Seam blast}, a blast made by putting the powder into seams
    or cracks of rocks.
 
   {Seam lace}, a lace used by carriage makers to cover seams
    and edges; -- called also {seaming lace}.
 
   {Seam presser}. (Agric.)
    (a) A heavy roller to press down newly plowed furrows.
    (b) A tailor's sadiron for pressing seams. --Knight.
 
   {Seam set}, a set for flattering the seams of metal sheets,
    leather work, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, v. i.
   To become ridgy; to crack open.
   [1913 Webster]
 
      Later their lips began to parch and seam. --L. Wallace.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, n. [AS. se['a]m, LL. sauma, L. sagma a packsaddle,
   fr. Gr. ?. See {Sumpter}.]
   A denomination of weight or measure. Specifically:
   (a) The quantity of eight bushels of grain. "A seam of oats."
     --P. Plowman.
   (b) The quantity of 120 pounds of glass. [Eng.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seam
   n 1: joint consisting of a line formed by joining two pieces
   2: a slight depression in the smoothness of a surface; "his face
     has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles" [syn:
     {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam}, {line}]
   3: a stratum of ore or coal thick enough to be mined with
     profit; "he worked in the coal beds" [syn: {seam}, {bed}]
   v 1: put together with a seam; "seam a dress"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top