Search result for

seam

(92 entries)
(1.0876 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seam-, *seam*. Possible hiragana form: せあん
English-Thai: Longdo Dictionary
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seamlesslyอย่างแนบเนียน อย่างไร้รอยตะเข็บ อย่างไร้ร่องรอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seam    [N] ตะเข็บ, See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ, Syn. joint, stitching, suture
seam    [N] ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา), See also: แนวชั้นหิน, Syn. layer, lode, stringer, vein
seam    [VT] เย็บตะเข็บ, See also: เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ, Syn. stitch, sew
seam    [VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นแนว, ทำให้เป็นรอยต่อ, Syn. line, wrinkle, ridge, furrow
seamy    [ADJ] ที่ไม่ราบรื่น, See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. disappointing, sordid, unpleasant
seaman    [N] กะลาสี, See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ, Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
seamer    [N] ผู้เย็บตะเข็บ
seam with    [PHRV] เย็บต่อกับ, See also: เชื่อมกับ
seaminess    [N] การเย็บตะเข็บ
seamanlike    [ADJ] เหมือนกะลาสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seamชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
seamless tubeท่อไร้ตะเข็บ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
seamountภูเขาใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seamIn order to fix this mistake we'll have to tear out this seam.
seamThe public school system is coming apart at the seams.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี,ลูกเรือ,ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล,พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
seamanship(ซี'เมินชิพ) n. การเดินเรือทะเล,ความสามารถในการเดินเรือ
seamarkn. วัตถุที่เป็นเครื่องหมายการเดินเรือทะเลเช่นทุ่นลอย/ประภาคาร/เส้นน้ำ
seamstress(ซีม'สฺเทรส) n. หญิงเย็บผ้า
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
unseam(อันซีม') vt. เอาตะเข็บออก,ฉีกออก,รื้อออก,แยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seam(vt) เชื่อมต่อ,เย็บติด,เย็บตะเข็บ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
seamless(adj) ไม่มีรอยต่อ,ไม่มีตะเข็บ,ไม่มีรอยเย็บ
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเข็บ    [N] seam, See also: stitch, Example: ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก, Thai definition: แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน
นาวิน    [N] marine, See also: seaman, mariner, Syn. คนเรือ, Thai definition: ทหารเรือที่ประจำการพลรบในกองทัพเรือ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch   FR: couture [f] ; point de couture [m]
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy   FR: marin [m] ; officier de marine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAM    S IY1 M
SEAMS    S IY1 M Z
SEAMY    S IY1 M IY0
SEAMON    S IY1 M AH0 N
SEAMEN    S IY1 M AH0 N
SEAMUS    SH EY1 M AH0 S
SEAMAN    S IY1 M AH0 N
SEAMONS    S IY1 M AH0 N Z
SEAMANS    S IY1 M AH0 N Z
SEAMAN'S    S IY1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seam    (v) (s ii1 m)
seams    (v) (s ii1 m z)
seamy    (j) (s ii1 m ii)
Seamus    (n) (sh ei1 m @ s)
seaman    (n) (s ii1 m @ n)
seamed    (v) (s ii1 m d)
seamen    (n) (s ii1 m @ n)
seamier    (j) (s ii1 m i@ r)
seaming    (v) (s ii1 m i ng)
seamiest    (j) (s ii1 m i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahtzugabe {f}seam allowance [Add to Longdo]
Nahtschweißen {n}seam welding [Add to Longdo]
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage [Add to Longdo]
Naht {f}; Saum {m} | Nähte {pl} | aus den Nähten platzenseam | seams | to burst at the seams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
シームレス[, shi-muresu] (n) seamless; (P) [Add to Longdo]
フォーシーム[, fo-shi-mu] (n) four-seam fastball (baseball) [Add to Longdo]
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
海員組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union [Add to Longdo]
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接缝[jiē fèng, ㄐㄧㄝ ㄈㄥˋ, / ] seam [Add to Longdo]
无缝[wú fèng, ˊ ㄈㄥˋ, / ] seamless [Add to Longdo]
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] seamless connection [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] seam [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] seam; crack; narrow slit [Add to Longdo]
缝针迹[féng zhēn jì, ㄈㄥˊ ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] seam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, v. t. [imp. & p. p. {Seamed}; p. pr. & vb. n.
   {Seaming}.]
   1. To form a seam upon or of; to join by sewing together; to
    unite.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with something resembling a seam; to line; to
    scar.
    [1913 Webster]
 
       Seamed o'er with wounds which his own saber gave.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make the appearance of a seam in, as in knitting a
    stocking; hence, to knit with a certain stitch, like that
    in such knitting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\ (s[=e]m), n. [See {Saim}.]
   Grease; tallow; lard. [Obs. or Prov. Eng.] --Shak. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, n. [OE. seem, seam, AS. se['a]m; akin to D. zoom,
   OHG. soum, G. saum, LG. soom, Icel. saumr, Sw. & Dan. s["o]m,
   and E. sew. [root] 156. See {Sew} to fasten with thread.]
   1. The fold or line formed by sewing together two pieces of
    cloth or leather.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a line of junction; a joint; a suture, as on a
    ship, a floor, or other structure; the line of union, or
    joint, of two boards, planks, metal plates, etc.
    [1913 Webster]
 
       Precepts should be so finely wrought together . . .
       that no coarse seam may discover where they join.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol. & Mining) A thin layer or stratum; a narrow vein
    between two thicker strata; as, a seam of coal.
    [1913 Webster]
 
   4. A line or depression left by a cut or wound; a scar; a
    cicatrix.
    [1913 Webster]
 
   {Seam blast}, a blast made by putting the powder into seams
    or cracks of rocks.
 
   {Seam lace}, a lace used by carriage makers to cover seams
    and edges; -- called also {seaming lace}.
 
   {Seam presser}. (Agric.)
    (a) A heavy roller to press down newly plowed furrows.
    (b) A tailor's sadiron for pressing seams. --Knight.
 
   {Seam set}, a set for flattering the seams of metal sheets,
    leather work, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, v. i.
   To become ridgy; to crack open.
   [1913 Webster]
 
      Later their lips began to parch and seam. --L. Wallace.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seam \Seam\, n. [AS. se['a]m, LL. sauma, L. sagma a packsaddle,
   fr. Gr. ?. See {Sumpter}.]
   A denomination of weight or measure. Specifically:
   (a) The quantity of eight bushels of grain. "A seam of oats."
     --P. Plowman.
   (b) The quantity of 120 pounds of glass. [Eng.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seam
   n 1: joint consisting of a line formed by joining two pieces
   2: a slight depression in the smoothness of a surface; "his face
     has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles" [syn:
     {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam}, {line}]
   3: a stratum of ore or coal thick enough to be mined with
     profit; "he worked in the coal beds" [syn: {seam}, {bed}]
   v 1: put together with a seam; "seam a dress"

Are you satisfied with the result?

Go to Top