Search result for

ruine

(53 entries)
(0.9707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruine-, *ruine*
Possible hiragana form: るいね
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm bored, and you ruined my pants.ฉันเบื่อ และเธอก็ทำกางเกงฉันเปื้อน Pret-a-Poor-J (2008)
That I ruined their party. They're calling to tell meนี่หนูเพิ่งทำปาร์ตี้พัง พวกเค้ากำลังโทรตามหนู There Might be Blood (2008)
Chloe, it's not funny. I ruined your special night.ฉันว่านะ เธอควรหลีกเลี่ยงงานหมั้นทั้งหมดดีกว่า Committed (2008)
Nothing's gonna get ruined, okay?ไม่มีอะไรมาทำลายได้หรอก ตกลงนะ Pilot (2008)
I've ruined everything for you. You haven't. Why would you say that?แม่ทำทุกอย่างพัง \ ไม่จริง ทำไมแม่พูดอย่างนี้ละ? The Moment of Truth (2008)
Mom's life was never ruined.คุณไม่เคยทำลายชีวิตแม่ Scandal Makers (2008)
Another incompetent person has ruined this city.คนที่ไม่มีความสารถได้ทำลายเมืองนี้ไปแล้ว Beethoven Virus (2008)
You totally ruined a teenager who had a bright future.คุณเป็นคนทำลายเด็กคนนึงที่กำลังมีอนาคตสดใส Beethoven Virus (2008)
We can't be ruined because of this!เราไม่น่าจะพินาศเพราะเหตุเช่นนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
In any case, we've ruined Yongmun's plans, so we've avenged the chief a little.เอาเถอะ, พวกเราก็ทำแผนของยองมันพัง อย่างน้อยก็ได้แก้แค้นให้หัวหน้าแล้ว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้ The Other Boleyn Girl (2008)
If this gets out it will damage her. Her reputation will be ruined.ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไป มันจะทำลายนาง ชื่อเสียงของนางจะเสียหาย The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruineAlas! We are ruined.
ruineAnother storm, and our village would have been ruined.
ruineAnother war, and we will be ruined.
ruineBut for my advice he would have been ruined.
ruineHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruineHe ruined his body by drinking too much.
ruineHe ruined his health by working too hard.
ruineHe ruined his health by working too much.
ruineHe ruined his health in the end.
ruineHe was given to drinking and ruined his health.
ruineHe will be ruined for life.
ruineHe worked so hard that he ruined his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฝนโปรย[n. exp.] (fon prōi) FR: bruiner ; il bruine
ฝนปรอย[v. exp.] (fon prøi) EN: drizzle   FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกปรอย ๆ[v. exp.] (fontok prøi-prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ฝนตกหยิม ๆ[v. exp.] (fontok yim-yim) EN: drizzle   FR: bruiner

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINED    R UW1 AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruined    (v) (r uu1 i n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruineruin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒城[こうじょう, koujou] (n) ruined castle [Add to Longdo]
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]
凋残[ちょうざん, chouzan] (adj-na,n) ruined blossoms [Add to Longdo]
沈倫[ちんりん, chinrin] (n,vs) sinking into obscurity; being ruined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ruine [rɥin]
     ruin
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ruine [ruːiːnə] (n) , s.(f )
     ruin; ruins
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top