ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resurgent

R IH0 S ER1 JH AH0 N T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resurgent-, *resurgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurgent[ADJ] ซึ่งฟื้นคืนพลังใหม่, See also: ซึ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่, Syn. reborn, renascent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resurgent(รีเซอ'เจินทฺ) adj. ฟื้นคืนอีก,คืนชีพ,ลุกขึ้นมาอีก, See also: resurgence n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you attempt to alert Daniel in any way to our resurgent relationship, your son will be removed from the equation permanently.ถ้าคุณพยายามที่จะเตือนแดเนียลในวิธีใด ที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์ของเรา ลูกชายของคุณจะถูกลบออกจากสมการอย่างถาวร Revelations (2012)
If you attempt to alert Daniel to our resurgent relationship, your son will be removed permanently.ถ้าคุณพยายามที่จะเตือนแดเนียล ถึงการฟื้นคืนความสัมพันธ์ของเรามาอีก ลูกชายคุณจะถูกกำจัดทันที่ Union (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESURGENT R IH0 S ER1 JH AH0 N T
RESURGENT R IY0 S ER1 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurgent (j) rˈɪsˈɜːʳʤənt (r i1 s @@1 jh @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurgent \Re*sur"gent\, a. [L. resurgens, -entis, p. pr. of
   resurgere. See {Resurrection}.]
   Rising again, as from the dead. --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurgent \Re*sur"gent\, n.
   One who rises again, as from the dead. [R.] --Sydney Smith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resurgent
   adj 1: rising again as to new life and vigor; "resurgent
       nationalism" [syn: {resurgent}, {renascent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top