Search result for

primers

(108 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primers-, *primers*, primer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา primers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *primers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primer[N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer[N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welding primerสารรองพื้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย

primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Round of C4 and primer.ซี 4 กับ ชนวน Rambo (2008)
It basically works like the primer of a gun.เป็นพื้นฐานการทำงาน เหมือนประจุดินปืน Out of Time (2009)
When Oomaya's primer strikes, she gets off a reentry warhead that arms itselfถ้าช่องระเบิดมันถูกโจมตี น้องหนูนี่จะปล่อยหัวรบจิ๋ว ที่ระเบิดตัวเองได้ออกมา The Expendables (2010)
¿Quién quiere morir primero?นายอยากจะตายก่อนไหม Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I had this extra can of primer in the back. I thought maybe you might want to put that down before you put the paint down.ผมมีสีรองพื้นเพิ่มให้คุณด้วย คิดว่าคุณอาจต้องการ Safe Haven (2013)
Just tape around, sand it down before you put the primer... you know what to do.ปิดเทปรอบๆ ขัดกระดาษทราย ก่อนลงรองพื้น คุณรู้แล้วมั้ง Safe Haven (2013)
Thanks to your primer and Lexie's keen eye...ขอบคุณ สำหรับสีรองพื้น แล้วก็สายตาเฉียบคมของเล็กซี่ Safe Haven (2013)
What, you think we all have low riders with a bunch of primer all over it with a frickin' Mexican horn?สิ่งที่คุณคิดว่าเราทุกคนมีผู้ขับขี่ต่ำ มีพวงของไพรเมอร์ทั่วมัน กับ frickin 'ฮอร์นเม็กซิกัน? A Haunted House 2 (2014)
That's a molecular primer being released into your body.นั้นเกิดจากการที่โมเลกุลพื้นฐาน ถูกปล่อยเข้าไปในร่างกายของคุณ The Fury of Firestorm (2015)
You should start with Maxim's Primer.ควรเริ่มด้วยแม็กซิมส์ไพรเมอร์ Doctor Strange (2016)
We really need a primer...มันอาจใช้เวลาตลอดไป จริงๆเราต้องรองพื้น Contact (1997)
You found the primer.คุณพบไพรเมอร์ Contact (1997)
Yes, of course! Where's the primer?ใช่แน่นอน! Contact (1997)
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.ทุกหน้าสามมิติที่มีชิ้น ส่วนของไพรเมอร์ Contact (1997)
So, we'll make sure you're always secure, indoors, with the primer round of men outside your location.เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในห้องเสมอ โดยมีคนคอยคุมกันเดินรอบ ๆ สถานที่ The Jackal (1997)
I was thinking maybe I could give you a business primer over a Ranger game Tuesday night.ชอบคับ ผมคิดว่าบางที่ \ ผมน่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ก่อนเกมคืนวันอังคาร Bonfire of the Vanity (2008)
Mi barrio es primero, man.Mi barrio es primero, Mann. Colors (1988)
You know, La Primera lives through us, ese.Weißt du, La Primera lebt durch uns, Ese. American Me (1992)
Cause La Primera's ese.- Weil es La Primera gibt. American Me (1992)
Primera lives!- Es lebe La Primera! American Me (1992)
La Primera.La Primera. American Me (1992)
No La Primera, 18th, Hazard.Keine La Primera, 18. Straße, Hazard. Nichts davon. American Me (1992)
'Cause La Primera's ese.Denn wir sind La Primera. American Me (1992)
La Primera lives, ese.La Primera lebt, Kumpel. American Me (1992)
La Primera lives!La Primera lebt! American Me (1992)
It could be, uh... .. "deprimere ille bubula...- Ich weiß nicht. Es könnte... .."deprimere ille bubula... What's My Line?: Part 1 (1997)
I'm six months pregnant.Usted primera. Ich bin im 6. Monat. Traffic (2000)
Responsible for the duplication of the DNA molecule by allowing the oligonucleotide primers to bind to the separated molecular strands.Es bewirkt die Duplikation des DNA-Moleküls, indem es die Bindung der Oligonucleotid- Primere an die Molekülstränge ermöglicht. Prodigy (2000)
-Carlos Primero.- Carlos Primero. Grimm (2003)
Carlos Primero.Carlos Primero. Grimm (2003)
Y ahora me dispongo a donar las primeras gotas de sangre, y espero que hagan lo mismo.Y ahora me dispongo a donar las primeras gotas de sangre, y espero que hagan lo mismo. Yes I Can (2008)
There's been a factory workers revolt in Mexico City and the Planet is flying me down, el primero class-o.Es gibt einen Arbeiteraufstand in Mexiko City. Und der Planet schickt mich da runter el primero Klass-o. Hex (2009)
However, it must be with the first flight.Aber der primero Flug, ja? Roulette spagnola (2014)
You're gonna do a PCR, using primers from my sequence.Sie machen eine Polymerase mit Primern aus meiner Sequenz. My Struggle II (2016)
Lotion primer.Und ein PrimerMission Impossible (2017)
More champagne first!Mas champan primero. The Captain's Paradise (1953)
Your primero amor, my darling, has made a mistake.Dein primero amor, mein Schatz, hat einen Fehler gemacht. Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
Primero goes up but can't reach high enough and Jamon Serrano wins his fourth straight game.Primero tritt an! Da war Dampf drin! Odds and Evens (1978)
Now it's Gonzalez's turn to try and stop this amazing winning streak.Dagegen kommt auch ein Primero nicht an! Odds and Evens (1978)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR:primer
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back   FR: retenir ; réprimer
ลง[v.] (long) EN: publish ; print   FR: imprimer
ลงคะแนน[v.] (longkhanaēn) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot   FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงพื้น[v.] (longpheūn) EN: prime ; apply a primer   FR: appliquer un apprêt
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
ไม่เลือกใคร[v. exp.] (mai leūak khrai) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ไม่ลงคะแนน[v. exp.] (mai long khanaēn) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
มาก่อน[v. exp.] (mā køn) EN: come first   FR: précéder ; venir avant ; venir en tête ; venir d'abord ; primer ; prévaloir
โมทนาคุณ[X] (mōthanākhun) FR: exprimer de la gratitude
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type   FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangseū) EN: print ; print a book ; publish   FR: imprimer ; publier
พิมพ์ซ้ำ[v. exp.] (phim sam) EN: reprint   FR: réimprimer
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR:primer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørapchan) EN: suppress corruption   FR: supprimer la corruption
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish   FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
โรงพิมพ์[n.] (rōngphim) EN: printing house ; printer ; printing works   FR: imprimerie [f]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khwām jamnong) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention   FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khwām khithen) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion   FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; express (one's feelings)   FR: montrer ; exprimer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
แท่นพิมพ์[n.] (thaen phim) EN: printing press ; press ; printing machine   FR: machine à imprimer [f] ; presse typographique [f]
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten   FR: supprimer
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
วิธีพูด[n. exp.] (withī phūt) FR: façon de s'exprimer [f]
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung {f}primer [Add to Longdo]
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Zündsatz {m}priming charge; primer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P) [Add to Longdo]
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P) [Add to Longdo]
入門書[にゅうもんしょ, nyuumonsho] (n) primer; manual; introductory book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, ] primer [Add to Longdo]
浅说[qiǎn shuō, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ, / ] simple introduction; primer [Add to Longdo]
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] hundred family surnames (Song dynasty reading primer) [Add to Longdo]
百家姓[Bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] The Book of Family Names, anonymous Song dynasty reading primer listing 438 surnames, with four syllables to each phrase [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top