ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nh

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nh-, *nh*
English-Thai: Longdo Dictionary
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NHS[N] การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
copenhagen(โคเพนเฮ'เกิน) n. เมืองท่าและเมืองหลวงของเดนมาร์ก

English-Thai: Nontri Dictionary
buttonhole(n) รังดุม
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
inhabit(vt) อยู่,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nhs (n ) ระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Service)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nhCan you direct me to NHK?
nhYou can get only NHK in the Ogasawara islands.
nhYou can visit NHK any time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กคช.[N] National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนียม[n.] (aēmmōnīem) EN: ammonium ; NH4   FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บ้านแสนสุข[n. exp.] (bān saēn suk) FR: maison du bonheur [f]
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead   FR: source [f] ; origine [f]
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NHS (n) ˌɛnˌɛɪtʃˈɛs (e2 n ei2 ch e1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本放送协会[Rì běn Fàng sòng Xié huì, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] NHK (Nihon Hōsō Kyōkai), Japanese national broadcasting company [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インヘリタンス[いんへりたんす, inheritansu] inheritance [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  NH
      n 1: a state in New England; one of the original 13 colonies
           [syn: {New Hampshire}, {Granite State}, {NH}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top