ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modeled

M AA1 D AH0 L D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modeled-, *modeled*, model, modele
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ Resident Evil (2002)
Who modeled for these?- สุขสันต์วันเกิด Open Water 2: Adrift (2006)
I modeled for him, and he did this incredible installation.ฉันเป็นนางแบบให้เค้า และเค้าก้อทำมัน \ นั้นเหลือเชื่อที่เค้ายอมทำ Bonfire of the Vanity (2008)
But then another girl showed up at the studio, and she modeled for him, and they've been hanging out all day.แต่ก็มีผู้หญิงอีกคน เข้ามาในสตูดิโอของเค้า และเธอก็เป็นนางแบบให้เค้าด้วย และพวกเค้าก็อยู่ด้วยกันทั้งวัน Bonfire of the Vanity (2008)
- You modeled for mapplethorpe?แม่ถ่ายแบบให้เมเปิลธอร์ปหรอคะ อ่า.. The Serena Also Rises (2008)
They're modeled after the grandes écoles in France.พวกเขาเป็นแบบอย่างมาจาก แกรน โคล ที่ฝรั่งเศส The Lost Boy (2009)
You know, those were modeled after the watchรู้เปล่า นั่นคือต้นแบบของนาฬิการุ่นหลังเชียวนะ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Which I modeled after da Vinci's Vitruvian Man....ทำให้ผมได้ออกตัวแบบที่อิงมาจาก งาน Vitruvian Man ของดาวินชี่ Football, Feminism and You (2009)
-'Cause she modeled in Tokyo. -Well... I need her.คุณเป็นนางแบบที่โตเกียวรึเปล่า เธอเป็นนะ Iron Man 2 (2010)
Extremely complex, modeled down to the last detail, and always with an unfortunate result.ใช่เลย ซับซ้อนมาก ต้นแบบลงไปถึงข้อมูลล่าสุด และมักจะได้ผลที่โชคร้าย Trial and Error (2010)
We've sequenced the virus, determined its origin and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain.เราได้เรียงลำดับไวรัส/ N และค้นหาแล่งกำเนิดของมัน เราจำลองวิธีที่มันเข้าไปในเซลล์ปอดและเซลล์สมอง Contagion (2011)
Well, the game is modeled on the department, so if he's the lead on a case, then he's kind of the star.เกมนี้มันมีต้นแบบมาจาก เรื่องที่เกิดขึ้นในแผนก ดังนั้นถ้าเขาเป็นผู้ทำคดี เขาก็จะกลายเป็นตัวเด่น Nebraska (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MODELED M AA1 D AH0 L D

Japanese-English: EDICT Dictionary
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled) [Add to Longdo]
造形物[ぞうけいぶつ, zoukeibutsu] (n) moulded objects; sculpted objects; modeled objects; formed objects [Add to Longdo]
八十八箇所[はちじゅうはっかしょ, hachijuuhakkasho] (n) (See 四国八十八箇所) 88 temples (of, or modeled after those of, Shikoku) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 modeled \modeled\ adj.
   resembling sculpture; as, her finely modeled features.
 
   Syn: sculptural, sculptured, sculpturesque.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modeled
   adj 1: resembling sculpture; "her finely modeled features";
       "rendered with...vivid sculptural effect"; "the
       sculpturesque beauty of the athletes' bodies" [syn:
       {modeled}, {sculptural}, {sculptured}, {sculpturesque}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top