Search result for

leaderships

(129 entries)
(0.4763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaderships-, *leaderships*, leadership
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leaderships มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leaderships*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leadership    [N] ความสามารถในการเป็นผู้นำ, See also: ความเป็นผู้นำ
leadership    [N] ตำแหน่งผู้นำ, See also: ตำแหน่งหัวหน้า
leadership    [N] ผู้นำของกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leadershipภาวะผู้นำ, ประมุขภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leadership principleหลักการเป็นผู้นำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Command of troops ; Military leadershipความเป็นผู้นำทางการทหาร [TU Subject Heading]
Community leadershipความเป็นผู้นำชุมชน [TU Subject Heading]
Educational leadershipความเป็นผู้นำทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Leadership in childrenความเป็นผู้นำในเด็ก [TU Subject Heading]
Leadership in womenความเป็นผู้นำในสตรี [TU Subject Heading]
Political leadershipความเป็นผู้นำทางการเมือง [TU Subject Heading]
Leadershipประมุขศิลป [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ

English-Thai: Nontri Dictionary
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your leadership skills are most impressive.ความเป็นผู้นำของเจ้าน่าประทับใจมาก Shadow of Malevolence (2008)
That we go after their leadership. -Here in Spain?ให้เด็ดหัวแกนนำซะ ในสเปนเนี่ยนะ... Vantage Point (2008)
The leadership of our forces should never be belittledเป็นผู้นำคน อย่าทำตัวเหลวไหล Three Kingdoms (2008)
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี Three Kingdoms (2008)
- It's small unit leadership.มันก็แค่ Scylla (2008)
I have no doubt in your leadershipฉันไม่สงสัยถึงความเป็นผู้นำของคุณ Eagles and Angels (2008)
What it needs is unification, leadership.ที่ต้องการ คือการเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นผู้นำ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The only way to activate it is with a legendary key called the Matrix of Leadership.ทางเดียวที่จะปลุกมันให้ตื่น คือใช้กุญแจในตำนาน ที่เรียกว่า แมททริกซ์แห่งจิตพลังผู้นำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Matrix of Leadership is not found.แมททริกซ์แห่งจิตผู้นำตามหาไม่ได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It gives the impression of autocratic leadership.จะทำให้ท่านดูเหมือน.. เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจตามใจชอบนะคะ Invictus (2009)
Tell me, François what is your philosophy on leadership?บอกผมหน่อยสิ ฟรองซัวส์ คุณมีหลักปรัชญาอะไร.. ในการเป็นผู้นำหรือครับ? Invictus (2009)
Under the leadership Of prime minister ule motobo.ภายใต้ผู้นำ นายกรัฐมนตรีอูเล มาโทโบ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
They've lost all the apt of leadership through whatever cause.พวกมันสูญเสียความเป็นผู้นำ District 9 (2009)
I'm sorry. I don't doubt your leadership of unr.ฉันไม่ได้ไม่มั่นใจกับการเป็นผู้นำยูเอ็นอาร์ของคุณ London. Of Course (2009)
If you can get the board to vote in a change of leadership...ถ้าคุณให้คณะกรรมการออกเสียงให้เปลี่ยนผู้จัดการได้ London. Of Course (2009)
The Bureau's modern techniques of fighting crime scientifically and the visionary leadership of our Director, J. Edgar Hoover.FBI มีเทคนิคสมัยปราบอาชญกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้อำนวยการเอ็ดการ์ ฮูลเวอร์ Public Enemies (2009)
Now, that's a sound leadership decision right there, huh?ตอนนี้ ฟังดูเหมือนความเป็นผู้นำ ตัดสินใจเหมาะสม Better Call Saul (2009)
First group of Visitors to ever turn against the leadership...แม่ใจกว้างเหลือเกิน V (2009)
But your leadership only benefits you and your friends, ten generations in the future.แต่ความเป็นผู้นำของเธอ เพียงแค่ผลประโยชน์ของคุณและพวกพ้องเท่านั้น สิบชั่วอายุคนจากนี้ S.O.B. (2009)
Ahh. Steven and Sarah run a leadership conference in Texas, where they train the best and brightest to spread our gospel.สำหรับการเลือกตั้งสถาบันแห่งตะวัน สตีเว่นกับซาร่าห์เป็นประธานสัมมนาในเท็กซัส Nothing But the Blood (2009)
Wow. A leadership conference?ว้าว ประธานสัมมนา Nothing But the Blood (2009)
I'd rather stay pure for that leadership conference, but if you wanna hit that, man, I'm cool.ชั้นอยากจะชิวๆสำหรับงานประชุมผู้นำนั่น แต่ถ้าคุณอยากจะฟาดไอ้นั่น ชั้นไม่ว่านะ Nothing But the Blood (2009)
Leadership conference, huh?คุณสมบัติผู้ยำสินะ หา? Nothing But the Blood (2009)
When'd you set your heart on going to leadership conference?ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมผู้นำตั่งแต่เมื่อไหร่ล่ะ? Keep This Party Going (2009)
And so it is with open arms that Steve and I welcome all of you to the Light of Day leadership conference.ดิฉันและสตีฟยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ การประชุมผู้นำกลุ่มของ แสงแห่งอรุณ Keep This Party Going (2009)
I was a pretty bad boy up until the Light of Day leadership conference.ผมเป็นหนุ่มเพลย์บอยก่อนที่จะมาเข้า.. การประชุมผู้นำของอรุณแห่งแสงสว่างนี่. Keep This Party Going (2009)
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Hostage Crisis (2009)
Let's go. You're supposed to be leadership material.ลุยเลย พวกคุณจะต้องมีลักษณะของผู้นำ Never Let Me Go (2009)
Our leadership is ill-prepared to meet these challenges.ความเป็นผู้นำของเรา ยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
It's the headquarters for the Strength Leadership Corporation.มันเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับ ผู้นำขององค์กร Chuck Versus the First Kill (2009)
Leadership first, right?ความเป็นผู้นำ, ใช่มั้ย? Chuck Versus the First Kill (2009)
We need leadershipเราควรมี ผู้นำ Air: Part 1 (2009)
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย Release Me (2009)
Has he been to Leadership Conference?เขาเคยไปสัมมนาผู้นำรึเปล่า? Frenzy (2009)
I don't think that you're leadership material, artie.คิดอีกที ฉันไม่คิดว่าเธอ มีความเป็นผู้นำ อาร์ตี้ Mattress (2009)
Yeah, well, some of the guys was talking, And we're starting to question your leadership ability.หลายคนเริ่มสงสัยใน ความเป็นผู้นำของนาย Mash-Up (2009)
If they're going to survive, they'll need leadership.ถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ พวกเขาต้องการผู้นำยาน Light (2009)
I really think this is going to help me with my leadership skills.ฉันคิดไว้อย่างนั้นจริงๆจะช่วย ได้กับความเป็นผู้นำของฉัน Do It, Monkey (2009)
Why? They don't want my kind of leadership.ทำไม พวกเขาไม่ต้องการผู้นำอย่างฉัน Dan de Fleurette (2009)
It's a technique I learned last week at my leadership seminar.เป็นเทคนิคที่ฉันอบรมมา Throwdown (2009)
Maybe with my proven leadership abilities, I can help this pathetic group of mouth breathers place at sectionals.ด้วยความสามารถของฉัน อาจช่วยให้พวกน่าสมเพชนี่ ผ่านระดับเขต Throwdown (2009)
Okay,so I selected a song that I think will speak to the frustration you felt under the failed leadership of will schuester.โอเค ฉันเลือกเพลงที่น่าจะสื่อความหมาย ที่เธอผิดหวังต่อการนำของวิลล์ ชูสเตอร์ Throwdown (2009)
First group of visitors to ever turn against the leadership- - He started it.ของผู้มาเยือน ที่กลับกลายไปต่อต้านการนำ-- เขาเป็นคนเริ่มต้น A Bright New Day (2009)
- ...with the right leadership.- ถ้ามีผู้นำที่เหมาะสม Watchmen (2009)
Leadership has its costs. You, above all, should know that.เป็นผู้นำต้องกล้าได้กล้าเสีย คุณก็น่าจะรู้ดี Terminator Salvation (2009)
Kill the leadership.ฆ่าผู้นำในการกู้โลก Terminator Salvation (2009)
Withdraw... and I'll agree to arrange a conference... with Romulan leadership at a neutral location.ผมยินดีจะนัดเจรจากับผู้นำโรมูลันในพื้นที่เขตฉนวน... Star Trek (2009)
And leave Church leadership... to its leaders.แต่พวกเขาห้า ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่อธรรม. เกี่ยวกับโบสถ์ 20 กับ intersecting บรรทัด. Angels & Demons (2009)
Leadership.เป็นผุ้นำ 17 Again (2009)
Luke, you're the only one that can get everybody back together to save your house the pirates need your leadership, that's it they don't need meลุค คุณเป็นคนเดียวที่จะทำให้ทุกคนกลับมา เพื่อรักษาบ้านของคุณนะ ไพเรทต้องการผู้นำ นี่มัน พวกเขาไม่ต้องการฉัน Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadershipCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
leadershipChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
leadershipHe assumed the leadership of the political party.
leadershipHe has a capacity for leadership.
leadershipHe took the leadership of the party.
leadershipIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
leadershipLeadership by coercion would not produce the results we see.
leadershipLincoln is admired because of his leadership.
leadershipShe has consented to take the leadership of the party.
leadershipSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.
leadershipThe teacher may say nothing, grading the students on how much they participate, what they add to the discussion, and their leadership of it.
leadershipWho has leadership?
leadershipYou must act under the leadership of your supervisor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะผู้นำ    [N] leadership, Example: การที่เขายังสามารถกุมกลไกภายในพรรคได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการตอกย้ำภาวะผู้นำภายของเขาให้แน่นกระชับเข้ามาอีก, Thai definition: สภาพหรือสถานะที่เป็นหัวหน้าผู้อื่น
ความเป็นผู้นำ    [N] leadership, See also: chiefdom, Syn. ความเป็นหัวหน้า, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้บริหารระดับกลางควรผ่านการฝึกความเป็นผู้นำก่อน
ความเป็นหัวหน้า    [N] headship, See also: leadership, command, Syn. ความเป็นผู้นำ, Ant. ความเป็นผู้ตาม, Example: ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction   
การเป็นผู้นำ[n. exp.] (kān pen phūnam) EN: leadership   
ความเป็นผู้นำ[n. exp.] (khwām pen phūnam) EN: leadership   FR: leadership [m] (anglic.)
ภาวะผู้นำ[n. exp.] (phāwa phūnam) EN: leadership   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEADERSHIP    L IY1 D ER0 SH IH2 P
LEADERSHIPS    L IY1 D ER0 SH IH2 P S
LEADERSHIP'S    L IY1 D ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leadership    (n) (l ii1 d @ sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führung {f}; Anführung {f} | unter der Führung (von) | die Führung übernehmen | in Führung gehenleadership; lead | under the leadership (of) | to get in the lead | to gain the lead [Add to Longdo]
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスリーダーシップ[, bijinesuri-da-shippu] (n) business leadership [Add to Longdo]
プライスリーダーシップ[, puraisuri-da-shippu] (n) price leadership [Add to Longdo]
リーダーシップ[, ri-da-shippu] (n) leadership; (P) [Add to Longdo]
リーダーシップ的地位[リーダーシップてきちい, ri-da-shippu tekichii] (n) leadership position [Add to Longdo]
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change [Add to Longdo]
リーダー制[リーダーせい, ri-da-sei] (n) leadership organization; leadership organisation [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P) [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) [Add to Longdo]
指導の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of [Add to Longdo]
指導部[しどうぶ, shidoubu] (n) leadership [Add to Longdo]
指導力[しどうりょく, shidouryoku] (n) one's leadership (over the group); (lack) leadership qualities [Add to Longdo]
指導力不足[しどうちからぶそく, shidouchikarabusoku] (n) lack of leadership (esp. of a teacher) [Add to Longdo]
主動[しゅどう, shudou] (n) leadership [Add to Longdo]
主導[しゅどう, shudou] (n,vs) main leadership; (P) [Add to Longdo]
主導権[しゅどうけん, shudouken] (n) hegemony; leadership; initiative; (P) [Add to Longdo]
首脳会談;主脳会談(iK)[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (n) leadership conference; summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]
先進[せんしん, senshin] (n,adj-no) seniority; advance; leadership; (P) [Add to Longdo]
先導[せんどう, sendou] (n,vs,adj-no) guidance; leadership; (P) [Add to Longdo]
先導性[せんどうせい, sendousei] (n) leadership [Add to Longdo]
党幹部[とうかんぶ, toukanbu] (n) leading members of a party; party executive; party leadership; senior party members [Add to Longdo]
統率[とうそつ, tousotsu] (n,vs) command; lead; generalship; leadership [Add to Longdo]
統率力[とうそつりょく;とうりつりょく, tousotsuryoku ; touritsuryoku] (n) leadership; generalship [Add to Longdo]
覇を唱える[はをとなえる, hawotonaeru] (exp,v1) to reign supreme; to assume the leadership (hegemony); to dominate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy) [Add to Longdo]
兵权[bīng quán, ㄅㄧㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] military leadership; military power [Add to Longdo]
乔石[qiáo shí, ㄑㄧㄠˊ ㄕˊ, / ] Qiao Shi (Chinese leadership contender) [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money [Add to Longdo]
挂帅[guà shuài, ㄍㄨㄚˋ ㄕㄨㄞˋ, / ] to take command; to assume leadership (of large army); dominate [Add to Longdo]
领导[lǐng dǎo, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ, / ] lead; leading; to lead; leadership; leader [Add to Longdo]
领导权[lǐng dǎo quán, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] leadership authority [Add to Longdo]
领导能力[lǐng dào néng lì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, / ] leadership meeting [Add to Longdo]
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] leadership conference; summit meeting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top