ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kickoff

K IH1 K AO2 F   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kickoff-, *kickoff*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off

English-Thai: Nontri Dictionary
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kickoff team. Kickoff team.ทีมเปิดลูก ทีมเปิดลูก Gridiron Gang (2006)
It's the kickoff to the whole social season.มันเป็นการไล่ชั้นออกจากวงสังคมตลอดทั้งฤดูกาล We're So Happy You're So Happy (2008)
We are coming to you live from the kickoff of the Stark Expo, where Tony Stark has just walked offstage.ขณะนี้ เราถ่ายทอดสดจากพิธีเปิดสตาร์ค เอ็กโป ซึ่งโทนี สตาร์คเพิ่งก้าวขึ้นบนเวที Iron Man 2 (2010)
I'm throwing my annual summer kickoff dinner party tonight, and I'm covered in hives, and no medication is working, and I just... please tell me that my day's not gonna get any worse.ฉันคงต้องโยนประเพณีช่วงหน้าร้อนทิ้งไป คงต้องยกเลิกงานเลี้ยงคืนนี้ด้วย ส่วนเนื้อตัวฉันก็มีแต่ลมพิษในขณะที่ไม่มียาอะไรช่วยได้ และฉันแค่ ... Traffic (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
KICKOFF K IH1 K AO2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kickoff (n) kˈɪkɒf (k i1 k o f)
kickoffs (n) kˈɪkɒfs (k i1 k o f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キックオフ[, kikkuofu] (n) kickoff; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kickoff \kickoff\ n. (Football)
   1. A kick from the center of the field to start a football
    game or to resume it after a score.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the time at which an event or activity begins.
 
   Syn: beginning, commencement, first, outset, start, starting
     time, offset.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kickoff
   n 1: (football) a kick from the center of the field to start a
      football game or to resume it after a score
   2: the time at which something is supposed to begin; "they got
     an early start"; "she knew from the get-go that he was the
     man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
     {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
     {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   3: a start given to contestants; "I was there with my parents at
     the kickoff" [syn: {kickoff}, {send-off}, {start-off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top