Search result for

islamic

(49 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -islamic-, *islamic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Islamic[ADJ] ของอิสลาม
Islamic people[N] ชาวอิสลาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Islamic countriesกลุ่มประเทศอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic educationการศึกษาในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic Empireจักรวรรดิอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic ethicsจริยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic fundamentalismรากฐานนิยมอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic givingการให้ในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic lawกฎหมายอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic musicดนตรีอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic private schoolsสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Islamic religious educationการศึกษาศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
We're hoping to get some sketches and a bid by, say, next Thursday before the Islamic weekend.เราอยากได้ตัวแบบร่าง แล้วก็ราคา... ภายในพฤหัสหน้า ก่อนเข้าสัปดาห์ถือศีลอด Body of Lies (2008)
The Islamic explorer Ibn Battuta journeyed with a group of orphans that were being taken to a remote shido hidden among snowcapped mountains.นักสำรวจอิสลาม อิบ บัตตูตาได้เดินทางมาพบกลุ่มเด็กกำพร้า ที่ถูกนำตัวมาฝึกฝนการต่อสู้ ถูกซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิน Ninja Assassin (2009)
How has news of his death been received back in the Islamic Republic?ข่าวการเสียชีวิตของท่าน ที่สาธารณรัฐอิสลามิกได้รับเป็นอย่างไร? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
General brucker, the islamic republicท่านนายพลบรูคเกอร์ ว่าสาธารณรัฐอิสลาม Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
They're like islamic turtlenecks.ประมาณว่าเสื้อคอเต่าสำหรับคนอิสลาม Basic Genealogy (2010)
If it were an Islamic nation, Leonardstan.ถ้าเป็นมัสยิด ก็เป็นมัสยิดเลนเนิร์ดสตาน The Toast Derivation (2011)
Uh, intro to statistics, microeconomic theory, the economic theory of the Islamic Middle East--เอ่อ วิชาสถิติ ทฤษฎี microeconomic ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในตะวันออกกลาง Heroes and Villains (2011)
He's a groundsman for the Islamic House on Constitution Avenue.เขาเป็นคนสวน ในบ้านพักอิสลาม ที่ถนนคอนสติตูชั่น Semper I (2011)
Grad student, blogs about Islamic women.นักศึกษาป.โท เขียนบล็อกเรื่องผู้หญิงอิสลาม New Car Smell (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวหมก[N] Islamic dish consisting of rice with buried meat, Syn. ข้าวบุหรี่, Example: นุชนาถทำข้าวหมกอร่อยจนเป็นที่ติดใจของหนุ่มๆ หลายคน, Thai definition: อาหารอิสลามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวสวย ปรุงด้วยเครื่องเทศและขมิ้น
อาจาด[N] Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar, Example: สะเต๊ะของเมืองซีอานไม่มีน้ำจิ้ม และอาจาด มีแค่เนื้อย่างเฉยๆ, Thai definition: ของกินแก้เลี่ยนปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม แช่น้ำส้ม หรือน้ำกระเทียมดอง
โต๊ะอิหม่าม[N] imam, See also: Islamic priest, Islamic headman, Syn. อิหม่าม, Example: เขาเชิญโต๊ะอิหม่ามมาทำพิธีที่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกหัวหน้านักบวชในศาสนาอิสลาม
ชาวอิสลาม[N] Islam, See also: Islamic people, Syn. ชาวมุสลิม, แขก, Example: ชาวอิสลามทุกคนเคร่งครัดในกฎระเบียบของศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum   
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[n.] (to-imām = to-īmam) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman   FR: imam [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISLAMIC    IH2 Z L AA1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Islamic    (j) (i1 z l a1 m i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world [Add to Longdo]
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
イスラム法[イスラムほう, isuramu hou] (n) (See シャリーア) Islamic law (i.e. sharia) [Add to Longdo]
イスラム暦[イスラムれき, isuramu reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]
コモロ[, komoro] (n) (Federal Islamic Republic of the) Comoros [Add to Longdo]
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
ヒジュラ暦[ヒジュラれき, hijura reki] (n) Islamic calendar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Islamic Jihad (Palestinian armed faction) [Add to Longdo]
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Islamic faith, Muslim [Add to Longdo]
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, ] Islamic; Muslim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Islamic \Islamic\ adj.
   of or pertaining to Islamism; as, Islamic art.
 
   Syn: Muslim, Moslem.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mohammedan \Mo*ham"med*an\, a. [From Mohammed, fr. Ar.
   muh['a]mmad praiseworthy, highly praised.]
   Of or pertaining to Mohammed, or the religion and
   institutions founded by Mohammed; in the latter sense,
   synonymous with {Islamic}, the term preferred by Moslems.
   [Written also {Mahometan}, {Mahomedan}, {Muhammadan}, etc.]
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Islamic
   adj 1: of or relating to or supporting Islamism; "Islamic art"
       [syn: {Muslim}, {Moslem}, {Islamic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top