Search result for

icc

(55 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icc-, *icc*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
desiccantadj. แห้งสนิท,ซึ่งถูกทำให้แห้งสนิท n. สารที่ทำให้แห้งสนิท
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
hiccough(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึก
hortussiccusn. การเก็บรวบรวมพืชแห้ง
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
piccolo(พิค'คะโล) n. ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง,ขลุ่ยผิว

English-Thai: Nontri Dictionary
hiccough(n) การสะอึก
hiccough(vi) สะอึก
hiccup(n) การสะอึก
hiccup(vi) สะอึก
piccolo(n) ขลุ่ยผิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ICCU (unit, intermediate coronary care)ไอซีซียู (หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On an anonymous icc channel that's scrambledเขายังใช้ช่องสัญญาณ ที่ไร้การรบกวนใดๆ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
But it could be MI5, ICC, Interpol.แต่อาจเป็น เอ็มไอไฟว์ ไอซีซี, ตำรวจสากล Sense Memory (2011)
Well, the Bellas tonight are making history as the first ever all-female group to advance to the ICCA finals.เยี่ยม คืนนี้พวกเธอจะมาสร้างประวัติศาสตร์กัน นี่เป็นครั้งแรกที่วงผู้หญิงล้วน สามารถก้าวเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศของไอซีซีเอได้ Pitch Perfect (2012)
The most recent ICCA national champion winners get to pick the audition song.เราจะให้เกียรติแชมป์ ICCAs ปีล่าสุดเป็นผู้เลือกเพลง สำหรับการออดิชั่น Pitch Perfect (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิจฉา-[pref. (adj.)] (mitchā-) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood   FR: faux ; perfide ; erroné
ปิคโคโล[n.] (pikkhōlō) EN: piccolo   FR: piccolo = picolo [m]
สะอึก[v.] (sa-euk) EN: hiccup ; have the hiccups   FR: avoir le hoquet ; hoqueter
สภาการค้าระหว่างประเทศ[org] (Saphā Kānkhā Rawāng Prathēt) EN: International Chamber of Commerce (ICC)   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klauseln der SeeversicherungICC : Institute Cargo Clauses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ぎっちょ[, giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
ぎっちり[, gicchiri] (adv) tightly; fully [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひゃっくり[, hyakkuri] (n) (obsc) (See 吃逆) hiccup; hiccough [Add to Longdo]
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly [Add to Longdo]
ぶきっちょ[, bukiccho] (adj-na,n) awkward [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]
スイッチ[すいっち, suicchi] switch [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ICC
   n 1: a former independent federal agency that supervised and set
      rates for carriers that transported goods and people
      between states; was terminated in 1995; "the ICC was
      established in 1887 as the first federal agency" [syn:
      {Interstate Commerce Commission}, {ICC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     Intelligent Communications Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     Intergrated Circuit Card (ICC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     International Color Committee (org., DTP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     International Conference on Communications (conference)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     Internode Communication Channel (SMP, Scalis)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ICC
     Interrupt Controller Communications [bus] (PC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top