Search result for

fernsehsendung

(56 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fernsehsendung-, *fernsehsendung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fernsehsendung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fernsehsendung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've got a dead guy buried here and we're going on tv illegally tonight.Wir haben hier einen toten vergraben und heute abend eine illegale fernsehsendungUsed Cars (1980)
You tell them about your television program?Hast du schon von der Fernsehsendung erzählt? The Threshold (1981)
You tell them about your television program?Hast du schon von der Fernsehsendung erzählt? The Threshold (1981)
Do you think my idea of using the Muses in this television presentation is going overboard?Findest du, dass die Idee von Musen in dieser Fernsehsendung zu weit geht? The Threshold (1981)
Like a dumb little TV show.Nur eine doofe FernsehsendungPrince of the City (1981)
- Just another television show.- Es war nur eine FernsehsendungWrong Is Right (1982)
You're supposed to stick to the script. It was a funny ad lib, Roger.Ich kritisiere Ihre Fernsehsendungen nicht. Speed Demons (1984)
Because of your marriage, your picture is in all the papers, on television.Wegen Ihrer Hochzeit ist Ihr Bild in allen Zeitungen und Fernsehsendungen. Steele Searching: Part 1 (1985)
I've arranged with Bates for a telecast... that will let the Resistance know we're ready to make the exchange.Ich habe für Bates eine Fernsehsendung organisiert, welche dem Widerstand zeigt, dass wir für den Austausch bereit sind. The Conversion (1985)
Do they need all these people just to film a TV show?Brauchen sie all diese Leute, nur für eine FernsehsendungInto the Night (1985)
You're talking about the TV show.Ihr meint die FernsehsendungThat's Our Dad (1986)
You know, Walter Brennan from The Real McCoys, the TV show?Ja, aus The Real McCoys, der FernsehsendungGood Morning, Vietnam (1987)
The best would be to do this on TV.Eine Fernsehsendung wäre das Beste. Tandem (1987)
I thought it'd be fun for him to see a live TV show.Ich dachte, er hätte SpaB, eine Live-Fernsehsendung zu sehen. Scrooged (1988)
Well, guys, I'm sure you've all seen my TV show every day.Ich denke, ihr kennt alle meine FernsehsendungEl Problema Grande de D.J. (1989)
Now, name this TV show.Welche Fernsehsendung ist das? Joey & Stacy and... Oh, Yeah, Jesse (1989)
This is so cool. Someone I actually know is going to have their very own TV show.Endlich kenne ich jemanden, der seine eigene Fernsehsendung hat. Mr. Egghead (1990)
I don't know. One person can make a difference but probably shouldn't.So viele blöde Fernsehsendungen sagen einem, was man denken soll. Itchy and Scratchy and Marge (1990)
The little tiger tries so hard.Er nannte sie einmal die dümmste FernsehsendungTreehouse of Horror (1990)
Bad news! Your son is a very sick boy.Während ihrer ganzen Laufbahn... kam sie laufend in Fernsehsendungen. Bart Gets Hit by a Car (1991)
I recognize him from TV.Ich erkenne ihn aus der "Most Wanted" -FernsehsendungStop! Or My Mom Will Shoot (1992)
Is used to shoot my programmeIch mache eine Fernsehsendung und suche Motive. Kika (1993)
- Did you watch TV today?- Hast du die Fernsehsendung gesehen? Three Colors: Blue (1993)
"the producer of the telecast.""der Produzentin der Fernsehsendung?" Greedy (1994)
WAYNE: I have a television show.Ich moderiere eine FernsehsendungNatural Born Killers (1994)
You six are here to argue on behalf of a television show that was recently cancelled due to excessive violence namely Psycho Dad.Sie sind zu sechst hier, um für eine Fernsehsendung einzutreten... die kürzlich wegen übermäßiger Gewalt abgesetzt wurde... nämlich Psycho Dad. I Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
I'm booked to appear on a TV special this weekend and I need some really funky shoes to wear.Ich trete am Wochenende in einer Fernsehsendung auf... und brauche abgefahrene Schuhe dafür. Shoeway to Heaven (1994)
For a television show.Für eine FernsehsendungBefore Sunrise (1995)
Photo op at 9, government meeting at 11, then we'll do afternoon talk shows.Fotoaufnahmen 9 Uhr, Ministertreffen 11 Uhr, Fernsehsendung 13 Uhr. Le jaguar (1996)
Although we have come across some very intriguing televised broadcasts.Obwohl wir auf einige sehr interessante Fernsehsendungen stiessen. Future's End (1996)
I would've thought watching your TV shows was torture enough. Save this one till last.Und ich dachte, es gäbe nichts Schlimmeres als Ihre Fernsehsendungen. Tomorrow Never Dies (1997)
- It's a very popular television show.- Eine sehr bekannte FernsehsendungThe Dating Game (1997)
- That's a show for television.Das ist eine Art Fernsehsendung, Schlaukopf. Hope Floats (1998)
We're doing a television piece on models.Wir machen eine Fernsehsendung über Models. Gia (1998)
The whole idea behind the VCR is that it makes it possible for you to tape what's on TV when you leave the house.Die Idee dahinter ist, das wir die Möglichkeit haben eine Fernsehsendung aufzuzeichnen, wenn wir das Haus verlassen. You've Got Mail (1998)
The whole idea behind leaving the house is so you can miss what's on television.Natürlich verlassen wir das Haus damit wir eine Fernsehsendung verpassen. You've Got Mail (1998)
I saw on the Geology Channel they can actually turn pine cones into a homemade explosive device.Ich hab' 'ne Fernsehsendung gesehen. Aus Tannenzapfen kann man zu Hause Sprengkõrper herstellen. Jack Frost (1998)
You didn't have his fancy-shmancy voice modulator and his PBS specials.Keinen extravaganten Stimmmodulator, keine Fernsehsendungen. Goodbye Charlie (1998)
- O, right. - And so that's why nightrider was the best show in America.... Nightrider ist die beste FernsehsendungChickenpox (1998)
It's only a television show. Calm down.Das ist nur 'ne FernsehsendungAustin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
- Mr Peters ordered that from TV.Das hat Mr. Kreigers doch nachts in der Fernsehsendung bestellt! The Virgin Suicides (1999)
Didn't you make any TV shows on your planet?Gibt es keine Fernsehsendungen auf Ihrem Planeten? Kein Theater? Galaxy Quest (1999)
Now for some good old 20th-century TV.Eine gute alte Fernsehsendung aus dem 20. Jahrhundert. A Fishful of Dollars (1999)
- I'm gonna be on television. - You're a wack.Ich bin nämlich in 'ner FernsehsendungRequiem for a Dream (2000)
I'm gonna be on television.Ich bin nämlich in einer FernsehsendungRequiem for a Dream (2000)
And you should see my Harry on television.Und Sie sollten erst mal meinen Harry... in der Fernsehsendung sehen. Requiem for a Dream (2000)
I just wanted to be on the show.Ich will doch nichts weiter, als in der Fernsehsendung mitzumachen. Requiem for a Dream (2000)
He's waving at us! The average person watching this thinks I'm a bloody freak.Ich bin überzeugt... ich bin sicher dass jeder Durchschnittsbürger, der diese Fernsehsendung sieht, denkt, ich wäre ein Monster. Chopper (2000)
It's almost like on one of those minority TV shows.Fast wie in einer dieser Fernsehsendungen über Minderheiten. Jalla! Jalla! (2000)
Just do what you normally do on your TV show, okay?Seien Sie einfach so, wie in Ihrer FernsehsendungSight Unseen (2000)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehsendung {f} | Fernsehsendungen {pl}telecast | telecasts [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fernsehsendung [fɛrnzeːzɛnduŋ] (n) , s.(f )
     telecast
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top