ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finney

F IH1 N IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finney-, *finney*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finney มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finney*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They attacked us! They think that he's dead, but he's not-- sit down, Finney!เพราะว่าพวกมันคิดว่าเราไปทำร้ายมันก่อน พวกมันคิดว่าเขาตาย แต่เขาไม่... Dawn of the Planet of the Apes (2014)
"imposed by the District Court of Finney County, Kansas..."ergangen vom Bezirksgericht Finney County, Kansas, In Cold Blood (1967)
"imposed by the District Court of Finney County, Kansas..."ergangen vom Bezirksgericht Finney County, Kansas, In Cold Blood (1967)
The service can't afford to lose men like Lieutenant Commander Finney.Wir können uns nicht leisten, Männer wie Finney zu verlieren. Court Martial (1967)
Miss Finney, come with me, please.Miss Finney, kommen Sie bitte mit. Court Martial (1967)
- So Finney is alive.- Finney lebt also tatsächlich. Court Martial (1967)
I have been ordered to stand by on Starbase 11 until the enquiry into the death of Lieutenant Commander Finney can be conducted.Man hat mir befohlen, dort zu bleiben, bis die Untersuchung der Todesursache von Finney durchgeführt werden kann. Court Martial (1967)
Finney knew he had a matter of seconds.Finney wusste, dass er nur wenige Sekunden Zeit hatte. Court Martial (1967)
Captain Kirk, James T. Subject: Circumstances of death,Ermittlung der Todesursache von Lt. Commander Finney, Benjamin. Court Martial (1967)
Let's begin with your relationship with Commander Finney.Beginnen wir mit Ihrer Beziehung zu FinneyCourt Martial (1967)
Service record of Commander Finney to be appended this enquiry. Noted.Die Akte von Lt. Commander Finney wird dieser Untersuchung beigefügt. Court Martial (1967)
- I sent Finney into the pod.- Ich schickte Finney in die Kapsel. Court Martial (1967)
- Why Finney?- Warum FinneyCourt Martial (1967)
It was Finney's turn, and I assigned him.Finney war dran. Court Martial (1967)
Specification: In that, on stardate 2945.7 by such negligence, Captain Kirk, James T. Did cause loss of life to wit, the life of records officerCaptain Kirk, James T., wird vorgeworfen, zu Sternzeit 2945,7 aufgrund dieser Fahrlässigkeit den Tod von Lt. Commander Finney, Benjamin, verursacht zu haben. Court Martial (1967)
- With reference to Records Officer Finney, was there, in his service record, a report of disciplinary action for failure to close a circuit?Stand in der Dienstakte von Meldeoffizier Finney irgendetwas von einer Disziplinarmaßnahme, weil er eine Leitung nicht geschlossen hatte? Court Martial (1967)
You have just heard the testimony of your own personnel officer that it was an action of the then Ensign Kirk which placed an un-erasable blot on the record of the then Lieutenant Finney.Sie haben gehört, dass der Personaloffizier aussagte, dass eine Handlung des damaligen Fähnrichs Kirk einen unauslöschlichen schwarzen Fleck in Lieutenant Finneys Akte hinterließ. Court Martial (1967)
Psychologically, doctor, is it possible that Lieutenant Finney blamed Kirk for the incident?Ist es psychologisch gesehen denkbar, dass Finney Kirk dafür die Schuld gab? Court Martial (1967)
- Then I ask you, is it not possible that Captain Kirk became aware of Lieutenant Commander Finney's hatred toward him, and perhaps, even involuntarily, began to reciprocate?Ist es dann nicht möglich, dass Kirk merkte, dass Finney ihn hasste? Und dass er, vielleicht unabsichtlich, anfing, den Hass zu erwidern? Court Martial (1967)
Lieutenant Commander Finney was a member of my crew, and that's exactly the way he was treated.Lt. Commander Finney war ein Crewmitglied und als solches wurde er auch behandelt. Court Martial (1967)
- Mr. Finney is top of duty roster. - Post him. - Lieutenant.Mr. Finney steht oben auf der Dienstliste, Captain. Court Martial (1967)
- Attention, Commander Finney. Report to pod for reading on ion plates.Commander Finney, bitte zur Kapsel zwecks Ionenmessung. Court Martial (1967)
Finney here, captain.Hier spricht FinneyCourt Martial (1967)
When the pod containing Lieutenant Commander Finney was jettisoned, the emergency did not as yet exist.Als die Kapsel mit Finney abgestoßen wurde, war es noch keine Notfallsituation. Court Martial (1967)
- This is Finney's daughter. - Miss Finney.Das ist Lt. Commander Finneys Tochter. Court Martial (1967)
Affirmative. Until he was lost, our records officer was Lieutenant Commander Finney.Bis wir ihn verloren, war unser Meldeoffizier Lt. Commander FinneyCourt Martial (1967)
Captain Kirk, will you tell the steps you took to find Mr. Finney after the storm?Captain Kirk, was taten Sie, um Mr. Finney nach dem Sturm zu finden? Court Martial (1967)
Gentlemen, I submit to you that Lieutenant Commander Ben Finney is not dead.Meine Herren, ich behaupte, dass Lt. Commander Finney noch lebt. Court Martial (1967)
Finney.FinneyCourt Martial (1967)
We both felt that Jame's presence would make Finney easier to handle in the event Finney really were alive.Wir glaubten, das würde den Umgang mit Finney erleichtern, falls er noch lebte. Court Martial (1967)
Ben Finney.Ben FinneyCourt Martial (1967)
Except for Finney, and his one mistake a long time ago, but they don't forget.Bis auf Finney und seinen einzigen Fehler. Es ist lange her, aber sie vergessen nichts. Court Martial (1967)
Beaten and sobbing, Finney told me where he had sabotaged the prime energy circuits.Da er geschlagen war, sagte Finney mir, wo er die Leitungen sabotiert hatte. Court Martial (1967)
He's defending Ben Finney.Er verteidigt Ben FinneyCourt Martial (1967)
Weren't you Albert Finney's understudy?Waren Sie nicht Albert Finneys Ersatzmann? Rosemary's Baby (1968)
Hearts of Jack Finney is what they get.Die Herzen von Jack Finney bekommen die. The Swimmer (1968)
I know, Finny, but this is fascinating.Ich weiß, Finney, aber das ist so spannend. The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975)
Didn't you see it?Albert FinneyHearts of Steele (1983)
Albert Finney never had to work this hard.- "Tom Jones"? - Finney hatte es leichter. Love Among the Steele (1983)
The first was Thomas Finney, undersecretary of commerce who fell to his death from his 15th-floor office a month ago.Das erste war Thomas Finney, hoher Beamter im Handelsministerium, der vor 1 Monat aus einem Fenster seines Büros im 15. Stock stürzte. Once Upon a Time in America (1984)
We are talking about Ed Finney, your assistant, right?Wir reden doch über Ed Finney, Ihren Assistenten, richtig? Wishmaster (1997)
- didn't encounter aliens in his high school... which led him to write a book about an alien invasion?- Jack FinneyThe Faculty (1998)
Jack Finney's The Body Snatchers is a blatant rip-off... of The Puppet Masters by Robert Heinlein.Weil Finney "Körperfresser" von Heinleins "Marionettenspieler" abgeschrieben hat. The Faculty (1998)
Ellen, this is Jack Finney, my contractor.Ellen, das ist Jack Finney, mein Bauunternehmer. The Diary of Ellen Rimbauer (2003)
Jack Finney even said to me:Jack Finney sagte mir sogar. The Diary of Ellen Rimbauer (2003)
Jack Finney will wish he lived here himself by the time I'm through.Wenn ich fertig bin, wird Jack Finney sich wunschen, selbst hier zu wohnen. The Diary of Ellen Rimbauer (2003)
For the crime of murder in the first degree, by order of the Court of Finney County... and the Supreme Court of the sovereign state of Kansas... you are sentenced to hang until you die.Wegen Mordes ersten Grades verurteilt Sie das Gericht von Finney County und der Oberste Gerichtshof des Staates Kansas zum Tod durch Erhängen. Capote (2005)
The one on the pink slip says Deirdre Finney.Auf der Zulassung steht Deirdre FinneyDesperation (2006)
Am I? You know, the one with...Der mit Albert Finney ... The Fifth Woman (2010)
It's Albert Finney, doing, uh, Hercule Poirot-- 1974's Murder on the Orient Express.Das war Albert Finney, als Hercule Poirot... 1974, Mord im Orientexpress. Ships in the Night (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINNEY F IH1 N IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top