Search result for

etti

(50 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etti-, *etti*
English-Thai: Longdo Dictionary
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
jettison(เจท'ทิเซิน) vt.,n. (การ,สิ่งที่) โยนลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและ,ทรงตัวได้ดีขึ้น,โยนทิ้ง
netting(เนท'ทิง) n. สิ่งทอเป็นร่างแหชนิดต่าง ๆ
petticoat(เพท'ทิโคท) n. กระโปรงชั้นใน,ส่วนที่คล้ายกระโปรง,ส่วนของฉนวนที่คล้ายกระโปรง.
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.
pettily(เพท'ทิลี) adv. อย่างหยุมหยิม,อย่างต่ำช้า,อย่างใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
petticoat(n) กระโปรงซับใน
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
setting(n) ฉาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etticate (n) มารยาทบนโต๊ะอาหาร
See also: S. table manner,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ettinsmoor pledges its troops.เอททินส์มัวร์มอบทหารให้ท่าน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We wanted to call it H2Ope, but we're having a hard time g etting it cleared.เราจะเรียกมันว่า เอชทูโฮป แต่ยังไม่แน่หรอก Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting   
ช่างทำแว่นตา[n. exp.] (chang tham waentā) EN: opticien   FR: lunettier [m] (vx)
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
ชินกับ...หรือยัง[xp] (chin kap ... reū yang) EN: are you getting used to ... ?   
ดึกมากแล้ว[xp] (deuk māk laēo) EN: it's getting late   FR: il se fait tard
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon   FR: coucher de lune [m]
หัวแหวน[n.] (hūawaēn) EN: setting of a ring ; gem of a ring   
การให้เช่าช่วง[n. exp.] (kān hai chaochūang) EN: subletting ; sub-letting   
การกำหนดเวลาให้[n. exp.] (kān kamnot wēlā hai) EN: setting a deadline   
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
ETTIE    EH1 T IY0
ETTINGER    EH1 T IH0 NG ER0
ETTINGER'S    EH1 T IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ettie    (n) (e1 t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
fettig(adj) เป็นมันเยิ้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
お過ごし[おすごし, osugoshi] (exp) (hon) getting along [Add to Longdo]
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top