Search result for

elia

(57 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elia-, *elia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
celiacadj. เกี่ยวกับโพรงหรือช่องท้อง
coeliacadj. เกี่ยวกับโพรงหรือช่องท้อง
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
heliac(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
heliacal(ฮิไล'อะคัล) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์., See also: heliacally adv.
helianthus(ฮีลิแอน'ธัส) n. พืชจำพวกต้นดอกทานตะวัน.
reliable(รีไล'อะเบิล) adj. ไว้วางใจ,เชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ, See also: reliability n. reliably adv., Syn. trustworthy,dependable,trusty

English-Thai: Nontri Dictionary
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ
reliable(adj) วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
reliant(adj) น่าไว้ใจ,ซึ่งวางไจได้,น่าเชื่อถือ
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
JAX: ElianPerez.เอลเลียน เปเรช Albification (2009)
Elias and a few other employees are still loyal.เอเลียส และพนักงานอีก 2-3 คน ยังซื่อสัตย์กับผมอยู่ The Empire Strikes Jack (2010)
It's Elia.นี่ Elia Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Elias, come on!เอสิเอส มานี่! I Haven't Told You Everything (2010)
Elias, come on!อิไลแอส มานี่! I Haven't Told You Everything (2010)
- Elias, it's natural for you to question this.เอลิแอส มันเป็นเรื่องธรรมดา ที่คุณจะตั้งคำถาม A Matter of Life and Death (2010)
Listen to me, elias,ฟังฉันนะ เอลิแอส A Matter of Life and Death (2010)
Elias, he's only asking you to do what you were going to do anyway.เอลิแอส เขาแค่กำลังขอให้คุณทำ ในสิ่งที่คุณจะทำอยู่แล้ว Casualties of War (2010)
Elias, I know you.เอลิแอส ฉันรู้จักคุณ Casualties of War (2010)
Elias would never murder people in cold blood, he's a good man.เอลิแอสจะไม่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น เขาเป็นคนดี Casualties of War (2010)
Elias, if it didn't work out, would you have... would you have done it, and gone through with your threat and murdered the detainees?เอลิแอส ถ้าวิธีนั้นไม่ได้ผล คุณก็ต้อง... คุณต้องทำมัน และผ่านมันไป กับคำขู่ของคุณ ที่จะฆ่าผู้ถูกคุมขังหรอ? Casualties of War (2010)
Elias atherton of bethesda.อีไลแอส อาเธอร์ตัน จากเมืองเบเธสด้า The Big Bang Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūatheū) EN: trust ; faith ; credit ; reliance   FR: crédit [m]
ความมั่นใจ[n.] (khwāmmanjai) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance   FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความน่าเชื่อถือ[n.] (khwām nācheūatheū) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness   FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwāngjai) EN: trustworthiness ; reliability   
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIA    AH0 L AY1 AH0
ELIAS    AH0 L AY1 AH0 S
ELIADES    IY1 L IY2 EY0 D Z
ELIASON    AH0 L AY1 AH0 S AH0 N
ELIASSEN    AH0 L AY1 AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elias    (n) (e1 l i @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
エイドス[, eidosu] (n) (1) form (in Aristotelian philosophy) (gre [Add to Longdo]
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability [Add to Longdo]
スタペリア[, sutaperia] (n) stapelia [Add to Longdo]
セリアック[, seriakku] (n) (abbr) celiac disease [Add to Longdo]
セリアック病[セリアックびょう, seriakku byou] (n) celiac disease; coeliac disease [Add to Longdo]
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Elia
      n 1: English essayist (1775-1834) [syn: {Lamb}, {Charles Lamb},
           {Elia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top