ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclaimed

IH0 K S K L EY1 M D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclaimed-, *exclaimed*, exclaim, exclaime
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He exclaimed with great relish.เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimedHe exclaimed that I should not touch the gun.
exclaimedHe exclaimed that she was beautiful.
exclaimedHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
exclaimed"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exclaimed"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
exclaimedThe artist exclaimed.
exclaimedThe boy exclaimed in delight.
exclaimed"This is what I was looking for," he exclaimed.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIMED IH0 K S K L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaimed (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclaim \Ex*claim"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Exclaimed}; p.
   pr. & vb. n. {Exclaiming}.] [L. exclamare, exclamatum; ex +
   clamare to cry out; cf. OF. exclamer. See {Clam}.]
   To cry out from earnestness or passion; to utter with
   vehemence; to call out or declare loudly; to protest
   vehemently; to vociferate; to shout; as, to exclaim against
   oppression with wonder or astonishment; "The field is won!"
   he exclaimed.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top