Search result for

endeavoring

(57 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endeavoring-, *endeavoring*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endeavoring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endeavoring*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endeavor    [N] ความพยายาม, See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ, Syn. attempt, effort, try
endeavor    [VT] พยายาม (คำทางการ), See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ, Syn. attempt, strive, try

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endeavorYou must endeavor to improve your English.
endeavorI'm sure your endeavor will bear fruit.
endeavorThe democrat endeavored to accomplish his aim by himself.
endeavorDieting takes up so much human endeavor with so little to show for it.
endeavorThe UN endeavored to supply refugees with food.
endeavorI will endeavor to complete my task.
endeavorThe government should endeavor to curb inflation.
endeavorMy grand father still endeavors to absorb new ideas.
endeavorAll his endeavors proved unsuccessful.
endeavorAll his endeavors ended in failure.
endeavorHe has consistently endeavored to help the poor.
endeavorHe endeavored to win the contest.
endeavorHe endeavored to make his wife happy, but in vain.
endeavorHe made an endeavor to improve the situation.
endeavorHe endeavors to attain his goal.
endeavorShe endeavored to do her duty.
endeavorShe endeavored to live up to their expectations.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเป้า    [V] aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
ความอุตสาหะ    [N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
ปากกัดตีนถีบ    [V] struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
การฝ่าฟัน    [N] fight against, See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor, Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้, Example: การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้, Thai definition: การต่อสู้กับความยากลำบาก
การฟาดฟัน    [N] struggle, See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion, Syn. การต่อสู้, การปะทะ
ความพยายาม    [N] attempt, See also: try, endeavor, Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, Example: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความเพียรพยายาม    [N] attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพยายาม[n.] (khwām phayāyām) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)   FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[v.] (tangpao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDEAVOR    EH0 N D EH1 V ER0
ENDEAVORS    EH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVOR'S    EH0 N D EH1 V ER0 Z
ENDEAVORED    EH0 N D EH1 V ER0 D
ENDEAVORING    EH0 N D EH1 V ER0 IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemühen (um); streben (nach)to endeavor [Am.]; to endeavour [Br.] (after) [Add to Longdo]
sich nach Kräften bemühento make every endeavor [Am.]; to endeavour [Br.] [Add to Longdo]
bemühendendeavoring [Add to Longdo]
bemühtendeavors [Add to Longdo]
bemühteendeavored [Add to Longdo]
Bestrebung {f}; Bestreben {n}endeavor [Am.]; endeavour [Br.]; attempt; effort; efforts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem) [Add to Longdo]
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at) [Add to Longdo]
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P) [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P) [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] make effort, endeavor [Add to Longdo]
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] endeavor [Add to Longdo]
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] space shuttle Endeavor [Add to Longdo]
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, ] to work toward; to endeavor; an attempt [Add to Longdo]
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endeavor \En*deav"or\, v. t. [imp. & p. p. {Endeavored}; p. pr.
   & vb. n. {Endeavoring}.] [OE. endevor; pref. en- + dever,
   devoir, duty, F. devoir: cf. F. se mettre en devoir de faire
   quelque chose to try to do a thing, to go about it. See
   {Devoir}, {Debt}.] [Written also {endeavour}.]
   To exert physical or intellectual strength for the attainment
   of; to use efforts to effect; to strive to achieve or reach;
   to try; to attempt.
   [1913 Webster]
 
      It is our duty to endeavor the recovery of these
      beneficial subjects.           --Ld. Chatham.
   [1913 Webster]
 
   {To endeavor one's self}, to exert one's self strenuously to
    the fulfillment of a duty. [Obs.] "A just man that
    endeavoreth himself to leave all wickedness." --Latimer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top