ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disliked

D IH0 S L AY1 K T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disliked-, *disliked*, dislik, dislike
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or that you disliked my company, Cathy.หรือเธอไม่ชอบ อยู่กับฉัน แคธที Wuthering Heights (1992)
I've disliked you a lot since then.ฉันไม่ชอบขี้หน้าเธอเอาซะเลยหลังจากนั้นมาน่ะ Full House (2004)
That's why I disliked the saying "Birds of a feather flocked together".ฉันถึงได้เกลียดสุภาษิตที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม" Smile Again (2006)
BOB HUNTER DISLIKED ABOUT LIVING IN THE CITY,บ๊อบ ฮันเตอร์ ไม่ชอบอยู่ในเมือง If There's Anything I Can't Stand (2007)
and Mikio was the type I disliked the most.แล้วนายก็เป็นไอ้ประเภทที่ฉันเกลียดที่สุด Operation Proposal (2007)
Didn't you say that you disliked "Angels"?คุณบอกว่า คุณไม่ชอบนั่งในร้านกาแฟในเมือง Postman to Heaven (2009)
Sue, when I met you, I instantly disliked you.ตอนเจอคุณ ผมไม่ชอบทันที Home (2010)
I find I am uncomfortable with people who disliked me in high school.ฉันพบว่าฉันเจอกับคนที่ไม่ถูกกัน คนที่ไม่ชอบฉันที่โรงเรียน The Death of the Queen Bee (2010)
You see, I asked Cass some questions, and I disliked his answers.ก็นะ ข้าถามคำถามแคสบางอย่าง และข้าก็ไม่ค่อยชอบคำตอบของเขา Let It Bleed (2011)
I've always disliked endings...แต่ฉันก็ยังไม่ชอบตอนจบอยู่ดี Always (2012)
She disliked me intensely.เธอไม่ชอบผมอย่างมาก Blood Moon (2013)
They're going crazy for you. They disliked me, they liked me, they hated me.พวกเขาชอบฉัน พวกเขาเกลียดฉัน Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dislikedAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
dislikedHe is much disliked.
dislikedHe said that he disliked me, but that he needed my help.
dislikedHis way of doing was much disliked.
dislikedI disliked the idea of the necessary call, but it was to be done.
dislikedMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
dislikedWhen you dislike others, you are disliked by them in turn.
dislikedYou will be disliked by girls if you play practical jokes on them.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLIKED D IH0 S L AY1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disliked (v) dˈɪslˈaɪkt (d i1 s l ai1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチ[, anchi] (n) anti-; disliked; (P) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
八苦[はっく, hakku] (n) {Buddh} the eight kinds of suffering (birth, old age, disease, death, parting from loved ones, meeting disliked ones, not getting what one seeks, pains of the five skandha) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dislike \Dis*like"\, v. t. [imp. & p. p. {Disliked}; p. pr. &
   vb. n. {Disliking}.]
   1. To regard with dislike or aversion; to disapprove; to
    disrelish.
    [1913 Webster]
 
       Every nation dislikes an impost.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To awaken dislike in; to displease. "Disliking
    countenance." --Marston. "It dislikes me." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disliked
   adj 1: regarded with aversion; "he was intensely disliked" [ant:
       {liked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top