Search result for

coran

(58 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coran-, *coran*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coran มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coran*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Out of Corcoran three months ago, manslaughter.พ้นโทษออกจากคุกคอร์โคแรนสามเดือนที่แล้ว คดีฆาตกรรม Albification (2009)
Excuse me, Ms. Corcoran?ขอโทษครับ ครูคอร์คอแรนรึเปล่าครับ Hell-O (2010)
We'll pay you back, Ms. Corcoran, I promise.เราจะคืนให้ ผมสัญญา Funk (2010)
Ms. Corcoran, you are as wise and magnanimous as you are beautiful.คุณช่างสุขุม และใจกว้าง เหมือนความสวยของคุณ Funk (2010)
Jesse pushed Rachel to find out who her mom was... and it turns out it's Shelby Corcoran, the coach of Vocal Adrenaline.เจสซี่ ผลักดันให้เรเชล ตามหาแม่ ปรากฏว่าเป็น เชลบี้ โค้ชโวคัล อะดรีนาลีน Theatricality (2010)
Ms. Corcoran?คุณคอร์คอแรน? Theatricality (2010)
Ms. Corcoran, their coach, she's Rachel's mom.- เธอเป็นแม่เรเชล Theatricality (2010)
Mr. Motta, just so I'm clear, in exchange for this very generous donation all I have to do is hire Ms. Corcoran to start a second show choir at McKinley which features your daughter?เพื่อความกระจ่างนะครับคุณมอตต้า ในการแลกเปลี่ยนด้วยสินน้ำใจอันมหาศาลของคุณนี้ สิ่งที่ผมต้องทำคือจ้าง คุณคอเคอแรนเพื่อตั้งวง I Am Unicorn (2011)
Ms. Corcoran, I hear you're starting a new group.ครูโคโคแรน หนูได้ยินว่า ครูจะตั้งชมรมใหม่ Asian F (2011)
Don't get us wrong, Ms. Corcoran.อย่าเข้าใจเราผิดนะครับ คุณโคโคแรน Pot O' Gold (2011)
Ms. Corcoran, the Trouble Tones are all fired up.ครูคอโคแรน ทรอเบิลโทนพร้อมแล้วค่ะ Mash Off (2011)
Ms. Corcoran, I highly recommend you do something about this.เอาชนะเจ้าGrimace และพวกตัวตลกของครูชูส์ได้ ครูค็อกโคแรนคะ หนูแนะนำอย่างแรง ให้ครูทำอะไรซักอย่างกับเรื่องนี้ I Kissed a Girl (2011)
Did Ms. Corcoran and Mr. Shue already agree to this?ครูคอร์เคอแรนกับครูชูว์ จะเห็นด้วยเหรอ I Kissed a Girl (2011)
I'm going to take Michael Vincent to the Corcoran Art Museum to look at beautiful paintings.ฉันจะพาไมเคิ่ล วินเซนต์ ไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะคอร์โครัน ไปดูภาพวาดสวยๆ The Diamond in the Rough (2013)
Hello, Mr. Milhaus, Mr. Corcoran.Hallo, Mr. Milhaus, Mr. CorcoranThe Smile in the Third Row (1985)
Arnold Corcoran's hanging in there?Hält Arnold Corcoran durch? The Smile in the Third Row (1985)
Corcoran's been on the phone all morning.Corcoran telefoniert schon den ganzen Vormittag. The Smile in the Third Row (1985)
"'You have insulted the honor of this beautiful woman, Corcoran. . .'" ' Du besudelst die Ehre dieser schönen Frau, Corcoran... ' Unforgiven (1992)
But Two-Gun Corcoran would have none of it.Aber Two-Gun Corcoran weigerte sich. Unforgiven (1992)
... thenightEnglishBob killed Corky Corcoran.... alsEnglishBob Corky Corcoran tötete. Unforgiven (1992)
He was called Two-Gun Corcoran.Man nannte ihn Two-Gun CorcoranUnforgiven (1992)
Actually, then, Mr. Corcoran was faster on the draw than the Duck--Das heißt, dass Mr. Corcoran eigentlich schneller zog als der Furz-- Unforgiven (1992)
Little trick I picked up in Corcoran.Den Trick hab ich in Corcoran gelernt. Secrets and Guys (1999)
The costume department provided 2000 German and American uniforms including 500 pairs of Corcoran jump boots.2000 deutsche und amerikanische Uniformen wurden benötigt und 500 Paar Corcoran Springerstiefel. The Making of 'Band of Brothers' (2001)
I had a friend in Lompoc... Eddie Corcoran.Ich hatte einen Freund in Lompoc, Eddie CorcoranMr. Monk Goes to Jail (2004)
Seventeen year old Kelly Corcoran, who happens to be blind 25 year old Louisa Cruz.Die 17-jährige Kelly Corcoran, die zufällig blind ist, macht einen Campingausflug mit ihrer Mobilitäts-Trainerin, der 25-jährigen Louisa Cruz. In the Dark (2004)
This is Kelly, Kelly Corcoran.Hier ist Kelly, Kelly CorcoranIn the Dark (2004)
Conrad's got a grow housethree times the size.Corand hat ein Growhaus, das dreimal so groß ist. Release the Hounds (2007)
Fusco Realty.Ich bin Sean Corcoran, von Fusco Realty. Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
He was hiding in the bathroom, and he came out and he shot Sean Corcoran.Er versteckte sich im Badezimmer. Dann kam er raus und erschoss Sean Corcoran. Und dann? Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
We think we know who killed Sean Corcoran.Ja, gute Neuigkeiten. Wir wissen, wer Sean Corcoran getötet hat. Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
Linda was putting a flower just like it in her hair the night Sean Corcoran was killed.- Hibiskus. Linda trug genau so eine Blume im Haar, am Abend des Mordes an Sean CorcoranMr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
I understand you bought a house from Sean Corcoran last year, is that correct?Sie haben letztes Jahr ein Haus von Sean Corcoran gekauft. Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
Sounds like you have very strong feelings about Mr. Corcoran.Klingt, als wären Sie ziemlich sauer auf Mr. CorcoranMr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
She could've shot Corcoran any time. But she didn't. She waited.Sie hätte Corcoran jederzeit erschießen können, aber sie wartete. Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
You knew Sean Corcoran had an appointment there at 7:15.Sie wussten, dass Sean Corcorans Termin um 19:15 Uhr war. Mr. Monk and the Bad Girlfriend (2007)
Out of Corcoran three months ago, manslaughter.Aus Corcoran entlassen vor drei Monaten, Totschlag. Albification (2009)
He lost me at the Corcoran pass.Er hat mich beim Corcoran Pass abgehängt. Falx Cerebri (2009)
Five, sir.Robert Corcoran, 25 Jahre alt. Am I Not Monstrous? (2013)
Five men drowned in the Serpentine that year. Corcoran.Es gibt einen Zoologen namens Corcoran... Am I Not Monstrous? (2013)
The strength and skills acquired in this life, so he proposes, may be handed down to those who must live the next.Corcoran ist Goodes Vater. Er hat das Kind. Am I Not Monstrous? (2013)
Or lack of it?William CorcoranAm I Not Monstrous? (2013)
Oh, Corcoran, you have a visitor.Oh, Corcoran, Sie haben Besuch. Mrs. McGrath. The Hope Too Bright to Last (2013)
Mama, Ellen Corcoran.Mama, Ellen CorcoranThe Hope Too Bright to Last (2013)
Mrs. Corcoran.Mrs. CorcoranThe Hope Too Bright to Last (2013)
Kevin Corcoran.Kevin CorcoranThe Hope Too Bright to Last (2013)
Ellen Corcoran stopped by today, asking to speak with you.Ellen Corcoran kam heute vorbei, sie wollte mit dir sprechen. The Hope Too Bright to Last (2013)
I told them my name was Annie Corcoran.Ich habe ihnen gesagt, mein Name wäre Annie CorcoranThe Hope Too Bright to Last (2013)
Corcoran.CorcoranShe's Mine (2013)
Detective Corcoran was clear.Detective Corcoran war da ganz deutlich. Beautiful Dreamer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัมภีร์คุรอ่าน[n.] (khamphī kuraān) EN: Koran   FR: Coran [m]
น้ำตาลเทียม[n.] (nāmtān thīem) EN: sweetener   FR: édulcorant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORCORAN    K AO1 R K ER0 AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Koran \Ko"ran\ (k[=o]"ran or k[-o]*r[aum]n"; 277), n. [Ar.
   qor[=a]n; with the Ar. article, Alkoran, Alcoran; = Turk.
   Pers. qur[^a]n, from Ar. quran, qoran, book, reading, from
   q[^a]r[^a], read. See {Alcoran}.]
   The Scriptures of the Muslims, containing the professed
   revelations to Mohammed; -- called also {Alcoran}. [Written
   also {Kuran} or {Quran}, Also rarely {Coran} and {Core}.]
 
   Note: The Koran is the sacred book of the Muslims (sometimes
      called Mohammedans by non-Muslims, a term considered
      offensive by some Muslims). It is the most important
      foundation on which Islam rests and it is held in the
      highest veneration by all Islamic sects. When being
      read it must be kept on a stand elevated above the
      floor. No one may read it or touch it without first
      making a legal ablution. It is written in the Arabic
      language, and its style is considered a model. The
      substance of the Koran is held to be uncreated and
      eternal. Mohammed was merely the person to whom the
      work was revealed. At first the Koran was not written,
      but entirely committed to memory. But when a great many
      of the best Koran reciters had been killed in battle,
      Omar suggested to Abu-Bekr (the successor of Mohammed)
      that it should be written down. Abu-Bekr accordingly
      commanded Zeid, an amanuensis of the prophet, to commit
      it to writing. This was the authorized text until 23
      years after the death of the prophet. A number of
      variant readings had, however, crept into use. By order
      of the calif Osman in the year 30 of the Hejira, Zeid
      and three assistants made a careful revision which was
      adopted as the standard, and all the other copies were
      ordered to be burned. The Koran consists of 114 suras
      or divisions. These are not numbered, but each one has
      a separate name. They are not arranged in historical
      order. These suras purport to be the addresses
      delivered by Mohammed during his career at Mecca and
      Medina. As a general rule the shorter suras, which
      contain the theology of Islam, belong to the Meccan
      period; while the longer ones, relating to social
      duties and relationships, to Medina. The Koran is
      largely drawn from Jewish and Christian sources, the
      former prevailing. Moses and Jesus are reckoned among
      the prophets. The biblical narratives are interwoven
      with rabbinical legends. The customs of the Jews are
      made to conform to those of the Arabians. Islamic
      theology consists in the study of the Koran and its
      commentaries. A very fine collection of Korans,
      including one in Cufic (the old Arabic character), is
      to be found in the Khedival Library at Cairo, Egypt.
      [Century Dict. 1906]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CORAN
     Communication ORiented Application aNalysis
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Coran [kɔrã]
   Koran
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top