ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concatenate

K AH0 N K AE1 T AH0 N EY2 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concatenate-, *concatenate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt,เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concatenateต่อกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concatenateต่อกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCATENATE    K AH0 N K AE1 T AH0 N EY2 T
CONCATENATED    K AH0 N K AE1 T AH0 N EY2 T AH0 D
CONCATENATES    K AH0 N K AE1 T AH0 N EY2 T S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concatenate \Con*cat"e*nate\ (k[o^]n*k[a^]t"[-e]*n[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Concatenated}; p. pr. & vb. n.
   {Concatenating}.] [L. concatenatus, p. p. of concatenare to
   concatenate. See {Catenate}.]
   To link together; to unite in a series or chain, as things
   depending on one another.
   [1913 Webster]
 
      This all things friendly will concatenate. --Dr. H.
                          More
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concatenate
   v 1: combine two strings to form a single one
   2: add by linking or joining so as to form a chain or series;
     "concatenate terms"; "concatenate characters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top