ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collider

K AH0 L AY1 D ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collider-, *collider*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Linear Collider at the University.ลิเนียร์ คอร์ลิเดอร์ ที่ตั้งใน มหาวิทยลัย Fast Times (2012)
Using our Switzerland's hadron collider and resources from every nation, our people have constructed a trans-dimensional gateway here.ด้วยการใช้เครื่องชนอนุภาคของสวิตเซอร์แลนด์ และทรัพยากรจากทุกประเทศ ประชาชนโลกของเราได้สร้างประตู Geography of Global Conflict (2011)
I've co-authored two papers in notable peer-reviewed journals, and I'm close to figuring out why the Large Hadron Collider has yet to isolate the Higgs boson particle.ฉันได้ร่วมแต่งในผลงาน ตีพิมพ์ 2 ฉบับ ในหนังสิอพิมพ์ที่มีคนอ่านอยู่บ้าง และฉันใกล้จะค้นพบแล้วว่าทำไม The Wiggly Finger Catalyst (2011)
and a team leader on the world's biggest Particle Accelerator, the Large Hadron Collider in Europe.และเป็นผู้นำทีมในเครื่องเร่ง อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก แฮดรอนขนาดใหญ่ ธาตุในยุโรป สตีฟจะไปทำซ้ำ What Are We Really Made Of? (2010)
And you are not getting anywhere. * * The hadron super collider is less complicatedและคุณจะไม่ได้อะไรจากเธอเลย เครื่องเร่งอนุภาคยังซับซ้อนน้อย Northwest Passage (2010)
This is the Large Hadron Collider at CERN in Switzerland, the product of decades of planning and construction.นี่เป็นเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ ของเซิร์นใน Switzerland, ผลผลิตของการวางแผน และก่อสร้างหลายทศวรรษ The Large Hadron Collision (2010)
I've been dreaming about going to the Large Hadron Collider since I was nine years old.ฉันฝันว่า จะไปดูเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ๋ ตั้งแต่ 9 ขวบแล้ว The Large Hadron Collision (2010)
V.L.A. in New Mexico, Particle Collider at C.E.R.N.,ศูนย์สังเกตการณ์ิวิทยุดาราศาสตร์ แห่งชาติ ที่นิวเม็กซิโก การยิงลำแสงอนุภาคของเซิร์น White to Play (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIDER    K AH0 L AY1 D ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
コライダー[, koraida-] (n) collider [Add to Longdo]
衝突器[しょうとつき, shoutotsuki] (n) (See コライダー) collider [Add to Longdo]
衝突型加速器[しょうとつがたかそくき, shoutotsugatakasokuki] (n) colliding-beam accelerator; (particle) collider accelerator [Add to Longdo]
大型ハドロン衝突型加速器[おおがたハドロンしょうとつがたかそくき, oogata hadoron shoutotsugatakasokuki] (n) Large Hadron Collider; LHC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colliding-beam machine \colliding-beam machine\ n. (Physics)
   a particle accelerator in which two separate beams of
   particles (usually of opposite charge) are circulated in
   opposite directions and directed so as to collide head on; --
   called also {colliding-beam accelerator} and {collider}.
 
   Note: This technique allows the production of collisions of
      higher energy than would be possible with a single beam
      produced by the same device.
 
   Syn: particle collider; colliding-beam accelerator; collider.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 collider \col*lid"er\ n. (Physics)
   a particle accelerator in which two separate beams of
   particles (usually of opposite charge) are circulated in
   opposite directions and directed so as to collide head on.
   This technique allows the production of collisions of higher
   energy than would be possible with a single beam produced by
   the same device.
 
   Syn: particle collider; colliding-beam accelerator;
     colliding-beam machine. [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collider
   n 1: an accelerator in which two beams of particles are forced
      to collide head on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top